Lotteritillstånd

Fritid- och kultur är ansvarig myndighet inom Sölvesborgs kommun för beviljande av lotteritillstånd. Nedan ges en kort presentation om lotterier och hur man går tillväga för att söka lotteritillstånd. 

Länsstyrelsen ger liksom tidigare tillstånd för bingo, automatspel och liknande.

Vad är ett lotteri?
Ett lotteri är när en eller flera, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av övriga deltagare kan få. För att få anordna ett lotteri måste vissa villkor vara uppfyllda.

Vem kan ansöka om registrering eller tillstånd?
Registrering eller tillstånd får enligt 15§ lotterilagen (1994:1000) lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som

1. Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet

2. Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål

3. Inte vägrar någon inträde som medlem

4. För sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Föreningen skall ha antagna stadgar, en vald styrelse och ett eget namn. Det är huvudstyrelsen som beviljas tillstånd. Skolklasser måste gå via hem- och skolaföre­ningen för att anordna egentliga lotterier. Ideell förening som syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, kan inte få tillstånd.

Föreningen ska ha varit verksam under minst två år.

Ansökan om registrering
De allra flesta föreningar som vill genomföra lotterier berörs av 17§ lotterilagen, registrering. Genom att ansöka om registrering så kan föreningen få tillstånd att arrangera lotterier under en treårsperiod. Under treårsperioden startas och slutföres olika dellotterier efter godkännande av lotterikontrollanten. Följande gäller under denna treårsperiod:

1. Dellotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam

2. Dellotterierna får inte bedrivas från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag

3. Insatsernas sammanlagda belopp i de dellotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp

4. En vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp

5. Värdet av vinsterna i varje dellotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde

6. Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där dellotteriet bedrivs

7. Det för dellotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten (fritid- och kultur) godkänt

För ansökan om registrering gäller blanketten enligt § 17. Skicka in blanketten tillsammans med föreningens stadgar, verksamhetsberättelse och det senaste årsbokslutet. Detta behövs givetvis inte om de redan finns hos oss på kultur- och fritidsförvaltningen. Till ansökan behöver också  bifogas protokollsutdrag från dels beslutet att ansöka om registrering och dels beslutet om vem som utses som lotteriföreståndare. Ytterligare information finns i blanketten.

Ansökan om tillstånd
I vissa fall kan det bli aktuellt för en förening att ansöka om tillstånd, 16§ lotterilagen. Detta sker för större lotterier, alternativt om föreningen genomför så många lotterier att insatsernas sammanlagda belopp under en treårsperiod övergår 20 basbelopp. Det krävs också tillstånd om lotteriförsäljningen sker med hjälp av serviceföretag från en fast försäljningsplats. Följande gäller: 

1. Värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde

2. Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs

3. Det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig avkastning och att denna kommer att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet

För ansökan om tillstånd gäller blanketten enligt § 16. Skicka in blanketten tillsammans med föreningens stadgar, verksamhetsberättelse och det senaste årsbokslutet. Detta behövs givetvis inte om de redan finns hos oss på kultur- och fritidsförvaltningen. Till ansökan behöver också  bifogas protokollsutdrag från dels beslutet att ansöka om registrering och dels beslutet om vem som utses som lotteriföreståndare. Ytterligare information finns i blanketten.

Lotterier som inte behöver tillstånd för föreningar
En sammanslutning som avses i 15§ lotterilagen, det vill säga ideella föreningar, får anordna lotteri utan tillstånd om:

1. lotteriet anordnas i samband med

a)   en tillställning eller sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i

b)   ett bingospel som sammanslutningen anordnar

2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingo­spelet avsedda området

3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp

4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp

5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan

6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs

7. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om vinstdrag­ningen inte redan ägt rum före lottförsäljningen

8. vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller bingospelets slut för dagen, om vinstdragningen inte redan ägt rum före lottförsäljningen


Lotterier som inte behöver tillstånd för övriga organisationer
Andra organisationer kan genomföra lotterier utan tillstånd om:

1. lotteriet anordnas i samband med

a) offentlig nöjestillställning

b) offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål

c) allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål

2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller sammankomsten avsedda området

3. vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster

4. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp

5. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp

6. vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet

7. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är be­stämda enligt en uppgjord plan

8. vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteri bedrivs

Upplysningar: Ann-Louise Cato , 0456-81 61 29
 

Blankett för ansökan om lotteritillstånd. »     

Blankett för anmälan om start av lotteri. »    

Blankett för lotteriredovisning. »                  

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Handläggare: Ann-Louise Cato
Telefon: 0456-81 61 29
Fax: 0456-137 77
ann-louise.cato@solvesborg.se
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-05-20 Ansvarig: Ann-Louise Cato
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »