Listerlandets naturreservat

Stiby backe
Stiby Backe ligger i utkanten av Hällevik och är ett mycket omtyckt strövområde. Naturen är omväxlande och här finns flera olika naturtyper. Torrängar där backsippa blommar om vårarna och ängsblommor om somrarna. Blandskog med enstaka majestätiska exemplar av ek och bok. Och så den hemlighetsfulla avenbokskogen, där murgrönan slingrar över de gamla stenmurarna och uppför trädstammarna, och där marken täcks av vitsippor om våren. Skogen är rik på småfågel och under vår- och sommartid sjuder skogen av deras sång. Ett flertal stigar leder upp till toppen, som erbjuder en underbar utsikt. Dels mot öster, där man kan se kusten med Kråkenabben, Listers Huvud och vid klart väder - Hanö. En bit bort från toppen ligger en platå med bland annat en gravhög från bronsåldern. Härifrån har man utsikt över Listerbygdens inland, med Ryssbergets som blånande fond. Överallt finns boskapsstigar att följa, samt lite större promenadvägar, där en gång transporterna gick från det gamla stenbrottet. På bergets södra sluttning finns en vacker gräsövervuxen koleragravplats, där traktens 50 offren vilar. 

Listers Huvud
Listers Huvud är ett av Blekinges största naturreservat med en yta av ca 450 ha och är beläget strax söder om Hörvik på Listerlandet. Listershuvud-Getabjärområdet har betydande naturkvaliteter, främst geologiska, biologiska och ekologiska värden.

Det geologiska intresset är till största delen förknippat med de välutbildade strandvallarna. Dessa är även av stort pedagogiskt intresse då de möjliggör studium av Östersjöns utvecklingshistoria.

De biologiska och ekologiska värdena återfinns främst i de förhållandevis orörda och stora sammanhängande ädellövsskogspartierna med avenbok, bok och ek.

Listershuvud-Getabjärområdet har också en tilltalande landskapsbild, kulturhistoriska värden samt är av stor betydelse för friluftslivet.
Reservatet består av den östra delen av restberget Listershuvud - Getabjär. Det är en tydlig drumlinbildning med kalt urberg i norr och morän avlagrad söder därom. Berget är ett s k kalottberg med en högsta höjd av 84 möh. Östersjöns olika utvecklingsstadier har sedan ishavssmältningen avsatt strandvallar och strandklapper i morän på olika nivåer. Den högst belägna strandvallen ligger på nivån 54 möh. På Listershuvuds sydsluttning har inte mindre än 29 strandvallar urskiljts. Materialet i vallarna varierar från sand till klappersten. Den lägst liggande strandvallen, den sk Litorinavallen, är väl utbildad och löper längs kusten på ca 9 möh.

De kritavlagringar som finns i området är mycket vittringsbenägna och har på några ställen urholkats så att den ovanförliggande moränen störtat in. Djupa trattformiga hål, doliner, har på så sätt bildats. De är exempel på s k karstvittring. I den nordligaste delen av området har grottor bildats i kritberget. Grottbildningen är ett av de största kända naturliga grottsystem i Sverige och är av stort geomorfologiskt värde.

Vegetationen inom området är mycket varierande. Längs östsidan av Listershuvud finns stora sammanhängande ädellövsskogar, mestadels bok och avenbok. Den rena avenboksskogen upptar en yta av ca 80 ha och är ett av de största sammanhängande i södra Sverige.

Hjärthalla
Naturreservatet Hjärthalla är ett naturskönt och strövvänligt område beläget på den södra delen av ett av Listerlandets restberg, Hjärthalla/Mörby backe. På sluttningarna breder bokskogen ut sig och vid bergets fot finns artrika naturbetesmarker. Varierande naturmiljöer bidrar till hög biologisk mångfald i området som hyser många skyddsvärda arter av bland annat svampar och insekter. En stig leder upp till toppen Hjärthalla 60 meter över havet, med utsikt österut mot det vidsträckta jordbrukslandskapet.

Spraglehall
Spraglehall ligger omedelbart nordväst om Krokås fiskeläge på Listerlandet. I nordligaste delen av samhället finns lämplig parkeringsplats invid området. Spraglehall är ett naturreservat som utgörs av ett mindre restberg och präglas av hällmark, strandängar samt kärrstråk. Större delen av de högst belägna partierna utgörs av plana vidsträckta hällar. På hällarna förekommer sk isräfflor.

De trädbevuxna delarna domineras av avenbok med inslag av övriga lövträd och med främst en i buskskiktet. Det är ett lättillgängligt och för det rörliga friluftslivet attraktivt område. Syftet med reservatet är att bevara ett område med geologiska, biologiska och sociala naturvårdsvärden. Fin utsikt över Pukaviksbukten. 

Läs mer på Länstyrelsens hemsida »

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-10-27 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »