Energistrategi för Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun har under 2010 ansökt om och beviljats del-tagande i det nationella Energistrategiarbetet för kommuner och landsting som Energimyndigheten står bakom för åren 2010-2014.
En strategi har tagits fram som redovisar en samlad och aktualiserad plan för hanteringen av energifrågor för byggnader och transporter i den engna verksamheten samt de helägda bolagen. Energisstrategin antogs den 31 maj 2011 § 95 av Kommun­styrelsen.

Energistrategin är ett underlag för fortsatt arbete med kommunens miljö- och klimatfrågor. 

Varför en energistrategi?

Klimatproblematiken är ett globalt fenomen. För att åstadkomma de förändringar som krävs för att säkra klimatet för kommande genera-tioner krävs ett målinriktat och långsiktigt arbete inom samhällets alla områden. Genom att effektivisera energianvändningen och öka andelen energi från förnybara energikällor kan energisystemen ställas om så att de blir mer långsiktigt hållbara. Kommunen har ett lagstadgat ansvar att verka för en säker och tillräcklig energitillförsel i kommunen. Med strategin vill Sölvesborgs kommun dessutom visa på vikten av att vara framsynt i energifrågor och på så sätt bli mindre sårbar för kommande energiomställning samt minska klimatpåverkan. 

Sölvesborgs kommuns målsättning

Målsättningen för Sölvesborgs kommuns egna byggnader och transporter samt de kommunalägda bolagens är att till år 2014, i jämförelse med år 2009, minska användningen av fossila bränslen

i form av eldningsolja med 70 % och gasol med 100 %

att förbrukningen av inköpt elenergi för uppvärmning i direktupp-värmda kommunalt ägda fastigheter har reducerats med 70 %

att användandet av egen bil för tjänsteresor ska minskas med 10 %

samt totalt att minska energianvändningen i byggnader med 3 % vilket ger en besparing på 1 000 MWh och energianvändningen i transporter med 5 %, vilket ger en besparing på 50 MWh.


Målsättningen för 2020 är att minska användningen av fossila bränslen

i form av eldningsolja och gasol med 100 %

att förbrukningen av inköpt elenergi för uppvärmning av direktupp-värmda kommunalt ägda fastigheter har reducerats med 90 % samt

totalt att minska energianvändningen i byggnader med 6,5 % vilket ger en besparing på 2 000 MWh.


För att nå målen presenteras i energistrategin åtgärder för byggnader respektive transporter som ligger till grund för beräkningen av den minskade energianvändning i kommunen och dess bolag.

Sammanfattningsvis är målsättningen att kommunen ska försörjas med enbart förnybara energikällor och kännetecknas av en effektiv och säker energianvändning som bidrar till kommunens långsiktiga hållbarhet.

Länk till energistrategin »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Näringslivschef
Håkan Andersson
Telefon: 0456-81 61 22
Mobiltelfon: 0768-60 01 99
Telefax: 0456-134 29
hakan.andersson@solvesborg.se

Projektsekreterare
Ann-Charlott Andersson
Telefon: 0456-81 60 47
ann-charlott.andersson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2012-02-28 Ansvarig: Ann-Charlott Andersson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »