Nyhetsbrev nr 1 2015

 

Stöd i nya Landsbygdsprogrammet

Regeringen har beslutat om landsbygdsprogrammet. EU-kommissionen ska nu granska och godkänna.  Jordbruksverket tror att det svenska landsbygdsprogrammet kan godkännas under juni 2015. Det betyder att inga beslut om stöd eller utbetalningar förrän tidigast efter sommaren 2015. Här hittar du en sammanfattning av vilka stöd och ersättningar som programmet kommer att innehålla. Det kan komma att ändras.

Läs mer

 

Nytt om Lokalt Ledd Utveckling - SydostLeader

Sydost Leader (11 kommuner) har ansökt om att bilda ett Leader områden för samtliga fonder (Jordbruksfonden, Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden och Havs och fiskerifonden). Den 8 april kommer Jordbruksverkets urvalskommitté att ha sitt avslutande möte kring vilka strategier som blivit prioriterade, tilldelad budget samt vilka fonder som varje leaderområde får arbeta med. Det är inte säkert att man får möjlighet att arbeta med alla de fonder man ansökt om.

Läs mer

 

Stöd i nya Socialfondsprogrammet 2014-2020.

Kommissionen godkände Socialfondsprogrammet för 2014-2020 den 3 december. Den Regionala planen för Skåne-Blekinge ligger till grund för den verksamhet som Svenska ESF-rådet genomför regionalt och för ansökningsomgångar. På respektive region hittar du uppdaterad information om när de regionala utlysningarna förväntas starta.

Läs mer 

 

Havs och fiskeriprogrammet Fiskerifonden

Arbetet med att ta fram det nya havs- och fiskeriprogrammet pågår. När havs- och fiskeriprogrammet är godkänt kommer det öppna för ansökningar av de olika stöden. Detta kommer tidigast att ske i september 2015. Det går heller inte att fatta några beslut om stöd eller utbetalningar förrän EU-kommissionen godkänt programmet. Du kan läsa mer om de olika stöden i nya programmet här. Tänk på att det kan bli ändringar innan alla nödvändiga beslut är fattade.

Läs mer 

______________________________________________________

 

Nyhetsbrev EU - Nr 3  
 

Region Blekinge höll den 17 juni ett informationsmöte om de nya EU-programmen 2014-2020. Representanter från Region Blekinge, Länsstyrelsen, Blekinge Tekniska Högskola och LAG-gruppen för Leader Blekinge informerade om vad som är klart hittills i programskrivningarna.

Fokus låg dels på geografiska EU-program, exempelvis regional- och socialfonden för Skåne-Blekinge och Södra Östersjöprogrammet och dels tematiska program som Kreativa Europa, Hälsa för tillväxt, COSME och Horisont 2020.

Informationsmötet kommer att följas upp i höst med tematiska möten inom områdena:

- Transport/infrastruktur/trafik, 9 oktober 2014
- Miljö/energi/klimat, 30 oktober 2014
- Näringsliv/SMF/innovationer, 28 november 2014

Dessutom bjuder Tillväxtverket och ESF-rådet in till en regional lansering av regionfonds- och socialfondsprogrammen den 2 december 2014 i Malmö. Boka in datumen i din kalender redan nu.

Vid mötet lanserade Region Blekinge en broschyr om de nya EU-programmen 2014-2020 i sin första version. En kort översikt av respektive programs mål, vem som kan söka med mera. Du hittar broschyren på Region Blekinge hemsida

I väntan på kommande utlysningar finns nu tid till att skapa dialog och förankring av projektidéer. Det kan vara ett befintligt problem eller något som behöver ändras förbättras eller skapas. Kommunen har tagit fram en projektbeskrivningsmall.  Svara på frågorna och skicka in er idé till oss så blir du kontaktad av näringslivskontoret eller staben i kommunen. Vi hjälper dig sedan att komma vidare med en projektplan och möjlighet till extern finansiering. Projektbeskrivningsmallen hittar du i vänstermenyn.

Leader Blekinge

Leader Blekinge har ansökt om att få bilda ett nytt Leaderområde tillsammans med Småland Sydost. Ledningsgruppen för det gemensamma Leaderområdet har påbörjat arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi som skall lämnas in till Jordbruksverket. Sex fokusgrupper har organiserats Attraktionskraft, Miljö, Energi och Klimat, Företagande och Innovation, Kultur, Natur och Historia,  Strategiska samarbeten och Service och Infrastruktur. Fokusgruppernas uppdrag är att ta fram aktuellt och lämpligt underlag avseende respektive insatsområde till Utvecklingsstrategins skrivargrupp. 

______________________________________________________

Nyhetsbrev EU - Nr 2

Förslag till operativt program för Lokalt ledd utveckling under programperioden 2014–2020

 
Nyhetsbrev nr 1 2014


Tillväxtverket

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för åtta regionala strukturfondsprogram, ett nationellt regionalfondsprogram, och det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak, ÖKS, 2014-2020.

Läs mer

En sammanfattning av Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd.

Det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 kommer vid programstarten 2014 ha en total budget på cirka 36,1 miljarder kronor för hela programperioden. Av dessa medel kommer 14,8 miljarder kronor från EU:s budget, 20,6 miljarder kronor från statsbudgeten och resterande medel från andra offentliga finansieringskällor, främst kommuner.

Budgeten på sammanlagt 36,1 miljarder kronor ska fördelas mellan ett flertal ersättningsformer. Tabellen nedan visar översiktligt fördelningen av budgetmedel. Artikelnummer inom parentes hänvisar till artikel i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013.

Regeringen kommer under våren 2014 fatta det formella beslutet att överlämna förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 till EU-kommissionen. Därefter har kommissionen sex månader på sig att granska och godkänna programmet.

Typ av åtgärd
Budget (miljoner kr)
Kompetensutveckling (art. 14 och 15)
1 705
Investeringsstöd (art. 17 (exklusive djurvälfärd))
3 313
Jordbruks- och affärsutveckling (art. 19)
1 406
Grundläggande tjänster, inkl. bredband (art. 20)
4 379
Skogsmiljöinvesteringar (art. 25)
100
Miljö- och klimatersättningar (art. 28)
8 077
Ekologiskt jordbruk (art. 29)
3 903
Kompensationsbidrag (art. 31)
8 199
Djurvälfärd (art. 17 och 33)
1 279
Samarbete, bland annat europeiskt innovationspartnerskap (art. 35)
765
Lokalt ledd utveckling (Leader)
1 680
Tekniskt stöd
1 313
Summa
36 119


Läs mer

Regeringen satsar på aktiv fritid på landsbygden

Regeringen satsar på aktiv fritid i Landsbygdsprogrammet. Satsningen innebär att 500 miljoner kronor med fokus på icke kommersiell service, varav minst 50 miljoner kronor ska gå till en satsning på idrotts- och fritidsanläggningar.

1200 miljoner kronor av det nya landsbygdsprogrammet kommer gå till åtgärder för att stärka lokalbefolkningens och besökandes tillgång till lokal service och infrastruktur (där satsningar på bredband inte är inräknat) samt till attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer. Utöver de 700 miljoner kronor som redan kommunicerats med fokus på kommersiell service görs även en satsning på 500 miljoner kronor med fokus på icke kommersiell service, varav minst 50 miljoner kronor ska gå till en satsning på idrotts- och fritidsanläggningar. Till delar av totalsumman tillkommer också en offentlig medfinansiering.

Pengarna ska gå till exempelvis investeringar i anläggningar och utrustning som är till allmän nytta för landsbygdsbefolkningen och som kan leda till en aktivare fritid så som fotbollsplaner och fritidsgårdar, fritidsanläggningar och samlingslokaler. Pengarna kan också gå till muséum och kulturmiljöer eller andra investeringar och aktiviteter för att bevara och utveckla natur- och kulturarv.

Läs mer

______________________________________________________

Socialfonden

Regeringen har fattat beslut om förslag för hur 13 miljarder kan investeras för satsningar på fler i jobb och kompetensförsörjning inom ramen för Europeiska socialfonden. Satsningarna pågår under en sjuårsperiod 2014-2020, och är den fjärde programperioden i Sverige.

Förslaget till Socialfondsprogram ska nu förhandlas med och godkännas av EU-kommissionen. Programmet beräknas starta tidigast hösten 2014.

Läs mer

_______________________________________________________

CLLD (tidigare Leader)

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för lokalt ledd utveckling för samtliga fyra EU-fonder. Uppdraget gäller för programperioden 2014-2020. Lokalt ledd utveckling går att jämföra med det som i Landsbygdsprogrammets föregående period benämndes Leader.

Lokala organisationer oavsett om man verkar i landsbygd eller i städer får nu bättre förutsättningar att utveckla sin hembygd. Det kan till exempel handla om nya företag, service, bredband eller besöksnäring.

Regeringen har beslutat att Jordbruksverket (SJV) ska inleda ett arbete för att kunna hantera stöd från de fyra fonderna; Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden till lokalt ledd utveckling. Stöden ska användas till att stärka det lokala utvecklingsarbetet. Genom att använda sig av samtliga fyra fonder skapas bättre förutsättningar för lokal utveckling genom att åtgärder inom ramen för alla fyra fonder kan samordnas lokalt.

Jordbruksverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet för stöd till lokalt ledd utveckling från alla fyra fonder.

Läs mer

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Anette Ingemansson
Telefon: 0456-81 61 20
E:post: anette.ingemansson@solvesborg.se

Håkan Andersson
Telefon: 0456-81 61 22
E:post: hakan.andersson@solvesborg.se

Clemens Malmberg
Telefon: 0456-81 61 10
clemens.malmberg@solvesborg.se

Ann-Charlott Andersson
Tel 0456-81 60 47
aca@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-03-06 Ansvarig: Ann-Charlott Andersson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »