Nya Sydostleader är bildat

Första Årstämman för Sydostleader har hållits den 20 november i Allhallen i Holmsjö, Karlskrona kommun, och den allmännyttiga föreningen SydostLeader är nu bildad  och 11 kommuner kommer nu att arbeta tillsammans för tillväxt Sydost.

Till ordförande i föreningen utsågs Joel Parde, Torsås, 1:e vice ordförande Tommy Andersson, Ronneby och till 2:e vice ordförande Ursula Hass, Karlskrona.

Till ledamöter utsågs Agneta Örnberg, Lessebo, Anders Johansson, Uppvidinge, Anders Nilsson, Sölvesborg, Anna-Lena Fransson, Ronneby, Elisabeth Jonsson, Olofström, Eva-Marie Hagström, Emmaboda, Gertrud Ivarsson, Karlshamn, Göran Åström, Karlshamn, Mikael Jeansson, Tingsryd, Monica Widnemark, Lessebo, Thomas Höjer, Karlskrona och Tuulikki Åkesson, Torsås

Senast den 31 december kommer en ansöka att lämnas in till Jordbruksverket om ett formellt startbesked. Under februari 2016 kommer verksamheten och  verksamhetskontoret att startas upp. Beredningen av projektansökningar börjar.

I mars startar Jordbruksverket handläggningen av projektansökningarna och under april påbörjas utbetalningen av drift/projektstöd. Projektutbetalning kommer att ske tidigast från april

 

Bakgrund
För programperioden 2014-2020 har beslutats att bilda ett nytt leaderområde SydostLeader. Utvecklingsområdet kombinerar det bästa från två tidigare områden, Leader Småland Sydost och Leader Blekinge tillsammans omfattande kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryds, Torsås och Uppvidinge. Fiskeområdet, som tidigare omfattade delar av Blekingekusten har utökats att nu även innefatta samtliga havs-/inlandsvatten samt södra Kalmarsund, Ölands farvatten och hela insjön Åsnen.

 

Ledningsgrupp
Respektive leaderstyrelse uppdrog till en gemensam ledningsgrupp att arbeta med mobiliserings- och utvecklingsarbete inför den nya programperioden. Ledningsgruppen har bestått av ordförande, vice ordförande och verksamhetsledare från respektive förening. Arbetssättet har varit en öppen process där möten med en Stor referensgrupp genomfört SWOT-analysen. Sju fokusgrupper med representanter från vardera offentlig, privat och ideell sektor har sedan arbetat med detaljer och prioriteringar inför en ny gemensam utvecklingsstrategi. Förutom arbetet i fokusgrupperna har även tankar och åsikter från områdets aktörer kontinuerligt samlats in, remissbehandlats och arbetats in i strategin. I förberedelsearbetet har samtidigt erhållits avsiktsförklaringar, från samtliga planerade medlemskommuner, att gemensamt bilda ett nytt leaderområde SydostLeader samt även att offentligt medfinansiera ekonomiskt stöd från EU/Stat.

 

Valberedning
Har därutöver genomfört nomineringsarbetet och tagit fram förslag till stadgar samt arvodering respektive medlemsavgifter.

Mot bakgrund av pågående verksamhet är det avgörande att ha en informativ och transparent process med föreningens medlemmar. Ledningsgruppen har därmed organiserat en kommunal referensgrupp, inledningsvis bestående av tjänstemän med ansvar för landsbygds- och skärgårdsutvecklingsfrågor från samtliga kommuner.

I förberedelsearbete har SydostLeader blivit prioriterad, som utvecklingsområde, av Jordbruksverket, medförande ett behov att komplettera handlingsplanen för att formellt kunna bilda föreningen samt ansöka om formellt startbesked från Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut innefattar även en för SydostLeader unik möjlighet att verka inom alla fyra ESI-fonder (Landsbygds-, Regional-, Social- samt Havs- och Fiskerifonden).

Den totala budgeten för SydostLeader, på närmare 70 miljoner kronor, består av medel från EU, stat och de elva samverkande kommunerna och enligt gällande fördelningsprinciper. Föreningen avser ha en finansieringsmodell med en gemensam pott att användas solidariskt för hela områdets bästa. Den offentliga sidan har därmed lämnat över ett förtroende till det breda partnerskapet inom leaderområdet, men där föreningen enligt handlingsplanen strävar efter en rättvis fördelning, i förhållande till insats, till och inom de elva ingående medlemskommunerna.

 

____________________________________________________

Information för beredningsföretag och kommuner om EU-stöd från Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.

Programmet öppnar för ansökningar den 19 november 2015. Länsstyrelsen bjuder in till en informationsträff i början av 2016 eftersom många beredningsföretag har hög ar-betsbelastning nu fram till årsskiftet.

Målgrupper
Beredningsföretag och berörda inom kommunernas näringslivsutveckling för fiske och hamnar.

Frågor vi kommer att ta upp
Vilka stöd finns i programmet? Vilka syften har stöden?
Vem kan söka stöden? Hur går det till att söka stöd?

  • Det finns bland annat möjligheter att få stöd för att:
  • investera för beredning av fångster från bestånd som inte får vara avsedda som livsmedel
  • investera i utrustning som leder till nya eller förbättrade produkter och processer
  • öka spårbarheten av fiskeriprodukter och certifiera produkter och processer
  • investera i förbättrad infrastruktur i hamnar

Tid och plats
Måndagen den 18 januari 2016 klockan 09.00-12.00 i Hörvik-Krokås Bygdegård i Sölvesborgs kommun.

Anmälan
Anmäl antal deltagare och namn senast 13 januari till:
per.svantesson@lansstyrelsen.se telefon 010-22 40 202 eller
lars.lundahl@lansstyrelsen.se telefon 010-22-40 170

Deltagande inklusive kaffe och fralla är kostnadsfritt.

Välkommen med din anmälan!

Om du redan nu har färdiga investeringsplaner är det klokt att så snart som möjligt an-söka om stöd. Då ökar möjligheten att ansökan beviljas om det blir högt söktryck och medelsbrist.
Ansökan görs via Jordbruksverkets E-tjänst på www.jordbruksverket.se

_________________________________________________

Nyhetsbrev nr 3 2015

Nu öppnar ansökan för företagsstöden och de flesta projektstöden i landsbygdsprogrammet

Den 27 augusti öppnade Jordbruksverket ansökningarna för företagsstöden och de flesta projektstöden inom landsbygdsprogrammet. Du som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd. Stöden är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

I Jordbruksverkets stödguide tar du reda på vilka stöd du kan söka. I Stödguiden anger du var du bor och vilken typ av produktion du har eller kommer att ha. Du får då en översikt över de jordbrukarstöd, fiskeristöd samt projekt- och företagsstöd som kan vara intressanta för dig att söka. Sökningen görs utifrån de uppgifter som du anger. Mer information hittar du här.  

_____________________________________________________

 

Nyhetsbrev nr 2 2015

 

Landsbygdsprogrammet

Nu är både landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet beslutade av regeringen och framåt sommaren kommer ett godkännande från EU-kommissionen. Länsstyrelsen har upprättat handlingsplan inför kommande med bland annat dessa prioriteringar. Blekinge län har en budget om totalt 166,5 miljoner fram till 2020.
Tätortsavgränsningen är 3 000 invånare vilket innebär att även Mjällby tätort räknas in.  När det gäller bredband är det orter med upp till 200 invånare. Ideella föreningar, kommuner, ekonomiska föreningar kan söka. När det gäller investeringar i kommersiell service är det även företagare, dvs lanthandlare som kan söka. Att tänka på att det numera i princip bara är investeringar och externa tjänster som är stödgrundande, det finns alltså inte samma möjlighet att ha kommundrivna utvecklingsprojekt i denna period. Dessa projekt hänvisas till Leader. Det finns öronmärkta pengar till Hembygdsgårdar, Idrottsanläggning, småskalig infrastruktur, Lanthandelsstöd och bredband. Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden omfattar t ex servicepunkter där flera olika typer av service finns, idrotts- och fritidslokaler. Småskalig infrastruktur som t ex broar, vägbelysning, mindre vägar och pendelparkering. Investeringar i infrastruktur för rekreation och för turistinformation kan t ex vara infrastruktur för rekreation, turistinformation och förbättra möjligheten till turism. Utveckling av natur- och kulturmiljö är t ex hus med historia. Stödtaket kommer att vara mellan 200 000 kr - 600 000 kronor. Beslutsomgångar för de flesta åtgärderna 4 beslutsomgångar per år. 

 

Lokalt Ledd Utveckling – Sydost Leader

Sydost Leader har ansökt om får bilda Leader områden för samtliga fonder (Jordbruksfonden, Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden och Havs och fiskerifonden). I det nya Sydost Leader ingår 11 kommuner från Blekinge och Småland. Jordbruksverkets urvalskommittén arbetar just nu hårt med att bedöma och prioritera strategier från de partnerskap som ansökt om att bilda leaderområden. Urvalskommittén är färdig i mitten av april. Efter det skickar Jordbruksverket ut besked om vilka strategier som har prioriterats och därmed vilka partnerskap som kan fortsätta förberedelserna för att senare ansöka om att starta leaderområde. Då får man även besked om vilken budget som tilldelas respektive område samt vilka fonder man får arbeta med. Jordbruksverket rekommenderar att man bildar en ny förening med nytt organisationsnummer i varje leaderområde. Skälen för detta är att det oftast är nya geografiska områden med nya styrelser. Dessutom ingår flera fonder. Att bilda en ny ideell förening är ett tydligt sätt att skilja ansvaret för arbetet under den förra programperioden och den nya. Kommunen har idag fått in ett 50-tal idéer och på kommunens hemsida under näringsliv och projekt inom Sölvesborgs kommun kan ni fylla i en projektmall om ni redan nu har en idé.

 

Kommunen satsar på Mjällby Centrum

Samhällbyggnadsförvaltningen kommer under året att utreda möjligheter att förbättra och skapa mötesplatser i Mjällby. I budget för 2015 har avsatt 50 tkr till en förstudie. Vi ska tillsammans med medborgare boende i Mjällby utreda möjligheter för ett levande centrum. Utvecklings- och utredningsarbetet ska vara klart till rambudgetbredningen för 2016 där konkreta förslag till åtgärder för att utveckla centrala Mjällby ska presenteras.

 

______________________________________________________

 
Nyhetsbrev nr 1 2015

 

Stöd i nya Landsbygdsprogrammet

Regeringen har beslutat om landsbygdsprogrammet. EU-kommissionen ska nu granska och godkänna.  Jordbruksverket tror att det svenska landsbygdsprogrammet kan godkännas under juni 2015. Det betyder att inga beslut om stöd eller utbetalningar förrän tidigast efter sommaren 2015. Här hittar du en sammanfattning av vilka stöd och ersättningar som programmet kommer att innehålla. Det kan komma att ändras.

Läs mer

 

Nytt om Lokalt Ledd Utveckling - SydostLeader

Sydost Leader (11 kommuner) har ansökt om att bilda ett Leader områden för samtliga fonder (Jordbruksfonden, Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden och Havs och fiskerifonden). Den 8 april kommer Jordbruksverkets urvalskommitté att ha sitt avslutande möte kring vilka strategier som blivit prioriterade, tilldelad budget samt vilka fonder som varje leaderområde får arbeta med. Det är inte säkert att man får möjlighet att arbeta med alla de fonder man ansökt om.

Läs mer

 

Stöd i nya Socialfondsprogrammet 2014-2020.

Kommissionen godkände Socialfondsprogrammet för 2014-2020 den 3 december. Den Regionala planen för Skåne-Blekinge ligger till grund för den verksamhet som Svenska ESF-rådet genomför regionalt och för ansökningsomgångar. På respektive region hittar du uppdaterad information om när de regionala utlysningarna förväntas starta.

Läs mer 

 

Havs och fiskeriprogrammet Fiskerifonden

Arbetet med att ta fram det nya havs- och fiskeriprogrammet pågår. När havs- och fiskeriprogrammet är godkänt kommer det öppna för ansökningar av de olika stöden. Detta kommer tidigast att ske i september 2015. Det går heller inte att fatta några beslut om stöd eller utbetalningar förrän EU-kommissionen godkänt programmet. Du kan läsa mer om de olika stöden i nya programmet här. Tänk på att det kan bli ändringar innan alla nödvändiga beslut är fattade.

Läs mer 

______________________________________________________

 

Nyhetsbrev EU - Nr 3  
 

Region Blekinge höll den 17 juni ett informationsmöte om de nya EU-programmen 2014-2020. Representanter från Region Blekinge, Länsstyrelsen, Blekinge Tekniska Högskola och LAG-gruppen för Leader Blekinge informerade om vad som är klart hittills i programskrivningarna.

Fokus låg dels på geografiska EU-program, exempelvis regional- och socialfonden för Skåne-Blekinge och Södra Östersjöprogrammet och dels tematiska program som Kreativa Europa, Hälsa för tillväxt, COSME och Horisont 2020.

Informationsmötet kommer att följas upp i höst med tematiska möten inom områdena:

- Transport/infrastruktur/trafik, 9 oktober 2014
- Miljö/energi/klimat, 30 oktober 2014
- Näringsliv/SMF/innovationer, 28 november 2014

Dessutom bjuder Tillväxtverket och ESF-rådet in till en regional lansering av regionfonds- och socialfondsprogrammen den 2 december 2014 i Malmö. Boka in datumen i din kalender redan nu.

Vid mötet lanserade Region Blekinge en broschyr om de nya EU-programmen 2014-2020 i sin första version. En kort översikt av respektive programs mål, vem som kan söka med mera. Du hittar broschyren på Region Blekinge hemsida

I väntan på kommande utlysningar finns nu tid till att skapa dialog och förankring av projektidéer. Det kan vara ett befintligt problem eller något som behöver ändras förbättras eller skapas. Kommunen har tagit fram en projektbeskrivningsmall.  Svara på frågorna och skicka in er idé till oss så blir du kontaktad av näringslivskontoret eller staben i kommunen. Vi hjälper dig sedan att komma vidare med en projektplan och möjlighet till extern finansiering. Projektbeskrivningsmallen hittar du i vänstermenyn.

Leader Blekinge

Leader Blekinge har ansökt om att få bilda ett nytt Leaderområde tillsammans med Småland Sydost. Ledningsgruppen för det gemensamma Leaderområdet har påbörjat arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi som skall lämnas in till Jordbruksverket. Sex fokusgrupper har organiserats Attraktionskraft, Miljö, Energi och Klimat, Företagande och Innovation, Kultur, Natur och Historia,  Strategiska samarbeten och Service och Infrastruktur. Fokusgruppernas uppdrag är att ta fram aktuellt och lämpligt underlag avseende respektive insatsområde till Utvecklingsstrategins skrivargrupp. 

______________________________________________________

Nyhetsbrev EU - Nr 2

Förslag till operativt program för Lokalt ledd utveckling under programperioden 2014–2020

 
Nyhetsbrev nr 1 2014


Tillväxtverket

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för åtta regionala strukturfondsprogram, ett nationellt regionalfondsprogram, och det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak, ÖKS, 2014-2020.

Läs mer

En sammanfattning av Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd.

Det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 kommer vid programstarten 2014 ha en total budget på cirka 36,1 miljarder kronor för hela programperioden. Av dessa medel kommer 14,8 miljarder kronor från EU:s budget, 20,6 miljarder kronor från statsbudgeten och resterande medel från andra offentliga finansieringskällor, främst kommuner.

Budgeten på sammanlagt 36,1 miljarder kronor ska fördelas mellan ett flertal ersättningsformer. Tabellen nedan visar översiktligt fördelningen av budgetmedel. Artikelnummer inom parentes hänvisar till artikel i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013.

Regeringen kommer under våren 2014 fatta det formella beslutet att överlämna förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 till EU-kommissionen. Därefter har kommissionen sex månader på sig att granska och godkänna programmet.

Typ av åtgärd
Budget (miljoner kr)
Kompetensutveckling (art. 14 och 15)
1 705
Investeringsstöd (art. 17 (exklusive djurvälfärd))
3 313
Jordbruks- och affärsutveckling (art. 19)
1 406
Grundläggande tjänster, inkl. bredband (art. 20)
4 379
Skogsmiljöinvesteringar (art. 25)
100
Miljö- och klimatersättningar (art. 28)
8 077
Ekologiskt jordbruk (art. 29)
3 903
Kompensationsbidrag (art. 31)
8 199
Djurvälfärd (art. 17 och 33)
1 279
Samarbete, bland annat europeiskt innovationspartnerskap (art. 35)
765
Lokalt ledd utveckling (Leader)
1 680
Tekniskt stöd
1 313
Summa
36 119


Läs mer

Regeringen satsar på aktiv fritid på landsbygden

Regeringen satsar på aktiv fritid i Landsbygdsprogrammet. Satsningen innebär att 500 miljoner kronor med fokus på icke kommersiell service, varav minst 50 miljoner kronor ska gå till en satsning på idrotts- och fritidsanläggningar.

1200 miljoner kronor av det nya landsbygdsprogrammet kommer gå till åtgärder för att stärka lokalbefolkningens och besökandes tillgång till lokal service och infrastruktur (där satsningar på bredband inte är inräknat) samt till attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer. Utöver de 700 miljoner kronor som redan kommunicerats med fokus på kommersiell service görs även en satsning på 500 miljoner kronor med fokus på icke kommersiell service, varav minst 50 miljoner kronor ska gå till en satsning på idrotts- och fritidsanläggningar. Till delar av totalsumman tillkommer också en offentlig medfinansiering.

Pengarna ska gå till exempelvis investeringar i anläggningar och utrustning som är till allmän nytta för landsbygdsbefolkningen och som kan leda till en aktivare fritid så som fotbollsplaner och fritidsgårdar, fritidsanläggningar och samlingslokaler. Pengarna kan också gå till muséum och kulturmiljöer eller andra investeringar och aktiviteter för att bevara och utveckla natur- och kulturarv.

Läs mer

______________________________________________________

Socialfonden

Regeringen har fattat beslut om förslag för hur 13 miljarder kan investeras för satsningar på fler i jobb och kompetensförsörjning inom ramen för Europeiska socialfonden. Satsningarna pågår under en sjuårsperiod 2014-2020, och är den fjärde programperioden i Sverige.

Förslaget till Socialfondsprogram ska nu förhandlas med och godkännas av EU-kommissionen. Programmet beräknas starta tidigast hösten 2014.

Läs mer

_______________________________________________________

CLLD (tidigare Leader)

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för lokalt ledd utveckling för samtliga fyra EU-fonder. Uppdraget gäller för programperioden 2014-2020. Lokalt ledd utveckling går att jämföra med det som i Landsbygdsprogrammets föregående period benämndes Leader.

Lokala organisationer oavsett om man verkar i landsbygd eller i städer får nu bättre förutsättningar att utveckla sin hembygd. Det kan till exempel handla om nya företag, service, bredband eller besöksnäring.

Regeringen har beslutat att Jordbruksverket (SJV) ska inleda ett arbete för att kunna hantera stöd från de fyra fonderna; Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden till lokalt ledd utveckling. Stöden ska användas till att stärka det lokala utvecklingsarbetet. Genom att använda sig av samtliga fyra fonder skapas bättre förutsättningar för lokal utveckling genom att åtgärder inom ramen för alla fyra fonder kan samordnas lokalt.

Jordbruksverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet för stöd till lokalt ledd utveckling från alla fyra fonder.

Läs mer

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Anette Ingemansson
Telefon: 0456-81 61 20
E:post: anette.ingemansson@solvesborg.se

Håkan Andersson
Telefon: 0456-81 61 22
E:post: hakan.andersson@solvesborg.se

Clemens Malmberg
Telefon: 0456-81 61 10
clemens.malmberg@solvesborg.se

Ann-Charlott Andersson
Tel 0456-81 60 47
aca@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-02-05 Ansvarig: Ann-Charlott Andersson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »