Aktuell politik - KF 2008-03-31

Informationsstund

Yttrande till Länsstyrelsen

Svar på motion om lokal för begravningar

Förändrade löner för medlemmar av kommunstyrelsen

Priser för kommunala villatomter på Labbvägen

Ny lag om handel med nikotinläkemedel

Revisionsberättelser för 2007

Årsredovisningar för 2007

 

Informationsstund
Sammanträdet inleddes med en informationsstund då cheferna för de tre kommunala bolagen kortfattat berättade om sina verksamheter 2007. Åke Swärd berättade om Sölvesborgs Energi & Vatten AB, Roger Sonestad om Sölvesborgshem AB och Ivar Skogseid om Sölvesborgs Industri AB.

 

Yttrande till Länsstyrelsen
Sammanträdets första ärende handlade om Länsstyrelsens prövning av kommunens beslut om tomterna i Sandviken med fastighetsbetäckning Siretorp 9:74. Länsstyrelsen kommer nämligen att se över detta beslut, eftersom de befarar att tomterna kan innebära problem för friluftsliv, naturvård och riksintressen enligt den så kallade Miljöbalken.

I samband med att Länsstyrelsen beslutat om att pröva detta ärende, ges Sölvesborgs kommun möjlighet att yttra sig. Det innebär att kommunen ges en chans att ”säga sin mening” och motivera sitt beslut.

Vänsterpartiet, Sölvesborgspartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet ville att yttrandet skulle innehålla följande punkter:

  • Endast kommunalt avlopp kommer att godkännas. Under en övergångsperiod kan sluten tank inkluderande BDT-vatten godkännas
  • Detaljplanen för södra delen av området ändras och utgår ur planen. Denna del förblir orörd natur.

Förslaget från kommunstyrelsen var att hålla kvar vid det ursprungliga om att bebygga alla tomter. Däremot ville de i yttrandet få med att om Länsstyrelsen kommer att upphäva kommunens beslut, bör detta ske endast för planområdets södra del). Det vill säga att kommunstyrelsen vill i så fall att de norra tomterna i vilket fall som helst får bebyggas.

Efter en stunds debatt blev det omröstning, där 32 ledamöter röstade för kommunstyrelsens förslag och 14 emot. Därmed beslutades om att skicka kommunstyrelsens förslag till yttrande vidare till Länsstyrelsen.

Willy Söderdal (v), Bo Sandqvist (sp), Christel Henningsson (kd), Lars Lamberg (fp) och Ingvar Karlsson (sd) reserverade sig mot beslutet (och visade på så vis att de inte håller med).

 

Svar på motion om alternativ lokal för begravningar
En motion är ett förslag till kommunfullmäktige. En motion kan väckas av en eller flera ledamöter.

I maj 2007 la Willy Söderdahl från Vänsterpartiet ett förslag om att ge kommunens begravningsombud i uppdrag att, tillsammans med Sölvesborgs församling, ställa i ordning en fin och värdig lokal för borgerliga begravningar.

Kommunstyrelsen har föreslagit att fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att samråda med Sölvesborgs församling och därefter ge allmänheten möjlighet att använda Slottslängorna för borgerliga begravningar.

Moderaterna, Centern och Sverigedemokraterna hävdade att det inte är någon kommunal angelägenhet att ställa i ordning en lokal för begravningar, och att Sölvesborgs församling redan har en lokal för ändamålet. I motionssvaret från kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklund går att läsa att kommunen enbart ska möjliggör användandet av Slottslängorna – inte ställa i ordning.

Efter en omröstning, där kommunstyrelsens förslag vann med 26 röster för mot 19 emot, togs beslut. Fritids- och kulturnämnden får alltså i uppdrag att möjliggöra att borgerliga begravningar kan hållas i Slottslängorna.

 

Förändrade löner för medlemmar av kommunstyrelsen
Eftersom kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklund under våren 2008 är till viss del föräldraledig får detta konsekvenser för hennes arvode (det vill säga lön). Helénes arvode minskas till 0% under mars, 40% under april, 60% under maj och 80% under juni. Istället får kommunstyrelsens vice ordförande under mars månad ett 100%-igt arvode, och i maj månad ett 95%-igt. Beslut om detta togs av ett enhälligt kommunfullmäktige.

 

Priser för kommunala villatomter på Labbvägen
På Labbvägen i Sölve färdigställs just nu elva kommunala villatomter. Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att priset för dessa tomter ska vara 60 000 kr + 130 kr per kvadratmeter. Till detta kommer vid köpet gällande avgift för vatten- och avlopp. För en tomt på 1000 kvm innebär detta just nu att det totala tomtpriset skulle bli 272 000 kr.

 

Ny lag om nikotinläkemedel
Den 1 mars i år träder en ny lag i kraft, som innebär att det blir tillåtet för andra affärer än Apoteket att sälja nikotinläkemedel. För att få sälja dessa kommer det dock att krävas att affären gör en anmälan till kommunen. Kommunfullmäktige beslutade nu att Miljöförbundet Blekinge Väst blir de som får i uppdrag att ansvara för tillsyn och kontroll enligt denna nya lag. Det innebär alla att ansökningar om att få sälja nikotinläkemedel ska skickas till dem:

Miljöförbundet Blekinge Väst
Klostergatan 1
294 80 Sölvesborg

 

Revisionsberättelser för 2007 års kommunala verksamheter
En Revisionsberättelse är en rapport från revisorerna, som sammanställer den granskning som har gjorts av verksamhetens ekonomiska sysslor under perioden. Revisorerna lämnar en vägledning till beslut om ansvarsfrihet, i regel genom ”tillstyrkande” eller ”avstyrkande”.

Kommunstyrelsen, nämnder och de enskilda förtroendevalda beviljades

ansvarsfrihet för 2007 års verksamheter. Detta betyder i praktiken verksamheterna godkänns och att organisationen inte gör anspråk på skadestånd från dessa.

 

Årsredovisningar
Årsredovisningar för Sölvesborgs kommun och kommunförbunden har sammanställts.

2007 års ekonomiska resultat för Sölvesborgs kommun blev totalt 7,7 mkr, varav vatten- och avloppsverksamheten svarade för 2,5 mkr. Bidragande till det positiva resultatet var att försäljningen av tomter och fastigheter gav en vinst på 4,7 mkr.

Kommunen klarade av det så kallade balanskravet, det vill säga att intäkterna var större än kostnaderna efter justeringar för reavinster mm, med ytterst liten marginal (0,5 mkr). För att resultat ska vara helt tillfredsställande, bör överskottet uppgå till 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket för Sölvesborg skulle innebära drygt 10 mkr.

De verksamheter som tillhör Barn- och utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden klarade inte att hålla sina budgetar. Verksamheter kostade 5 mkr mer än planerats, vilket motsvarar 1 procent av deras totala budget. Underskott återfanns i stort sätt i alla verksamhetsgrenar i de båda nämnderna.

Investeringar gjordes i mark, fastigheter och inventarier till ett värde av 65 mkr, vilket är en förhållandevis hög nivå. För att likvidmässigt klara denna höga nivå ökade kommunen sina lån med 27 mkr. Bland årets investeringar kan nämnas att exploateringsutgifter för nya bostadsområden uppgick 6 mkr, att det nya LSS-centret uppgick till 13 mkr under 2007 och att investeringar i vatten och avlopp uppgick till 31 mkr.

Efter dryga 1,5 timmes debatt godkände kommunfullmäktige årsredovisningarna enhälligt.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2008-07-15 Ansvarig: Sofia Lindqvist-Lacinai
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »