Aktuell politik - KF 2008-08-25

Information från Migrationsverket

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med ett föredrag av Torgny Paulsson från Migrationsverket. Migration betyder byte av hemort eller hemland - med andra ord en samlande benämning på invandring och utvandring.

Torgny berättade bland annat om att folk migrerar generellt sett mer och mer.

Antalet asylsökande i Sverige varierar beroende på oroshärdarna i världen, men generellt sett minskar denna grupp. Under 2007 beviljades 86 000 uppehållstillstånd i Sverige. Gäststuderande och arbetstillståndssökande är däremot två grupper som ökar.

Torgny berättade vidare hur Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar på olika sätt.

 

Detaljplan för området till nya förskolan i Hjortakroken

En detaljplan är en plan för hur bebyggelse med mera inom ett mindre område ska utformas. Detaljplanen innehåller bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning i stora drag med mera.

Stadsarkitektkontoret har nu gjort ett förslag till en detaljplan för det område i Hjortakroken där en ny förskola kommer att byggas. Byggnadsnämnden la i detta sammanträde fram denna detaljplan för beslut från kommunfullmäktige.

Ärendet orsakade över en timmes debatt. Alliansen hävdade bland annat att det kommer att bli en för storskalig och dyr förskola. Majoriteten, å sin sida, hävdade att det kommer att bli en bra och funktionell förskola, i anpassade lokaler och i närhet till stora rekreationsmöjligheter.

Efter en votering (omröstning) där majoriteten vann med 28 mot 18 (3 ledamöter avstod från att rösta) beslutades att kommunen antar detaljplanen.

Moderaterna, centern och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet (och visade på så sätt att de inte stod bakom det).

Läs mer och se skisser »

 

Försäljning av MFA Sydost

MFA Sydost AB är ett serviceföretag med uppgift att åt kommunerna ansvara för insamling av farligt avfall. De ger också råd och anvisningar rörande hantering av farligt avfall och verkar för ett minskat avfall och främjad återvinning och återanvändning.
Ägare till MFA Sydost AB är femton kommuner i Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län, som också är det område som MFA Sydost AB varit verksamt i.

Kommunstyrelsen i Sölvesborgs kommun beslöt i juni 2007 att godkänna en avvecklingsplan för MFA Sydost AB. MFA Sydost har själva föreslagit att dotter- och intressebolagen säljs, och att moderbolaget upplöses. Moderbolagets verksamhet har i stort sett redan upphört, eftersom Ragnsells AB via upphandling övertagit insamlandet av hushållens farliga avfall.

Västblekinge Miljö AB har dessutom föreslagit att kommunen ska godkänna att de får köpa resterande aktier i Sydostkemi AB.

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att Sölvesborgs kommun för sin del godkänner MFA Sydosts förslag till försäljning av dotter- och intressebolag samt att avvecklande av moderbolaget inleds.

 

Musikskolans organisation

Som en konsekvens av musikskolans minskade budget för år 2008, fick musikledare Sven Forsberg i uppdrag att göra en ny organisation för musikskolan i Sölvesborg.

Förslaget innebär följande tjänster:

Gitarr/bas/pop-rock 100 %

Piano 100 %

Slagverk/pop/rock 100 %

Violin 100 %

Flöjt 50 %

Brass 50 %

Saxofon 40 %

Klarinett 40 %

Sång 40 %

Rytmik 40%

Cello 20 %

Verksamhetschef 100 % (80%+20%)

Minskningar har gjorts på de ämnen där man sett en minskning i elevantal och/eller efterfrågan. Dessa instrument är bleckblås, klarinett, saxofon och flöjt. Totalt sett innebär förslaget en minskning av personalstyrkan med motsvarande 0,7 tjänst.

Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget till ny organisation.

 

Avsiktsförklaring för den så kallade cirkustomten

Den så kallade cirkustomten i centrala Sölvesborg har ända sedan 1990 varit detaljplanerad för flerbostadsbostäder. För ett år sedan visade en ekonomisk förening intresse för att bygga just flerbostadshus där. I samband med det anmälde ytterligare två firmor intresse. Kommunen bad alla tre aktörerna att presentera sina idéer. Dock hörde inget av företagen av sig med sina idéer inom utsatt tid. Ungefär ett år senare återkom ett av företagen, HSB Sydost Ekonomisk förening, och var återigen intresserad. Kommunkansliet gjorde då ett förslag till en avsiktsförklaring, genom vilken HSB Sydost Ekonomisk förening skulle få rätt att under sex månader ensam förhandla med kommunen om köp, eventuell detaljplaneändring och exploatering av cirkustomten.

När detta blev känt, anmälde ytterligare ett byggföretag, Sölvesborgs Byggnads AB, återigen intresse. Nils-Gunnar Berg från moderaterna yrkade på en återremiss av ärendet för att ta reda de båda intressenternas ambitioner. En återremiss betyder att ärendet skickas tillbaka för ytterligare behandling.

Efter över en timmes debatt och omröstning blev ärendet majoritets-återremitterat för att ta reda på vad intressenterna avser att göra med tomten, vilken tidsaspekt de har och vilket pris. En majoritets-återremiss innebär att första gången ett ärende återrmitteras räcker det med att 1/3 av ledamöterna röstar för ett sådant förslag. Nästa gång ärendet tas upp igen gäller vanlig majoritet dvs minst 50% av rösterna.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet (och visade på så sätt att de inte stod bakom det).

 

Länsstyrelsens beslut om tomter i Sandviken

Kommunfullmäktige antog i januari 2008 en detaljplan för nya tomter i Sandviken (Siretorp 9:74). Efter överklaganden beslutade Länsstyrelsen i juni att upphäva detaljplanen.

Kommunkansliet har under sommaren överklagat länsstyrelsens beslut och begärt att få skicka in kompletterande uppgifter i ärendet.

Stadsarkitektavdelningen har därefter gjort ett yttrande i ärendet, det vill säga skrivit en text med nya synpunkter om bl.a. miljökonsekvenser, avlopp, friluftsliv, naturvärden m.m. I detta yttrande ber kommunen Länsrätten att upphäva sitt tidigare beslut, eller åtminstone att enbart motsätta sig planområdets södra del (som ligger närmast vattnet).

Vänsterpartisten Willy Söderdahl hävdar att erosionsrisken är för stor och att detta är en principfråga för hur kommunen ska hantera framtida liknande frågor.

Efter en hel timmes debatt beslutade kommunfullmäktige att stadsarkitektsavdelningens yttrande ska sändas till Länsstyrelsen.

Vänsterpartiets, Sölvesborgspartiets och Kristdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet (och visade på så sätt att de inte stod bakom det).

 

Svar på motioner

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige. En motion kan väckas av en eller flera ledamöter.

  • Förslag om ändring av detaljplan

I augusti 2007 la Bo Sandqvist från Sölvesborgspartiet ett förslag om en planändring på Kämpaslätten, som syftade till att ändra vissa områden från industrimark till bostadsändamål.

Kommunens tjänstemän har varit samstämmiga i och tydliga med att Kämpaslättens företagsområde behövs, och de har därför inte tyckt att planen bör ändras.

I april 2008 fick byggnadsnämnden i uppdrag att se över möjligheten att bygga bostäder på andra områden i centrala Sölvesborg: Bernalyckan Norr, Grönadal, Hjortakroken Väst samt Valjeviken Norr. I avvaktan på resultatet från dessa pågående undersökningar görs beslutade kommunfullmäktige att ingen planändring görs.

 

* Förslag om hastighetsdämpande åtgärder vid skolor och förskolor

I september 2007 la ledamoten Jolanta Green från Sverigedemokraterna ett förslag om att det vid alla kommunala skolor och daghem ska sättas upp vägbulor för att minska på hastigheterna.

Kommunens tekniska chef och trafikingenjören arbetar kontinuerligt med att höja trafiksäkerheten. De tycker däremot att anlägga gupp vid skolorna skulle medföra större olägenheter än den eventuella ytterligare sänkning av hastigheten som skulle uppnås. Kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklund anser att med de åtgärder som tekniska avdelningen redan har genomfört, har kommunen så långt som möjligt gjort områdena kring skolor så trafiksäkra som möjligt. Beslut togs om att avslå förslaget i motionen.

 

  • Förslag om skötsel av häckar och träd

I november 2007 la Ingvar Karlsson från Sverigedemokraterna ett förslag om att kommunen ska inventera och åtgärda de häckar och träd som utgör en fara för trafiksäkerheten.

Ansvar för häckar och träd ligger hos de personer som äger tomten/marken. Kommunen kan inte åtgärda, utan i de fall där växtligheten utgör en fara, kan kommunen däremot begära att ägaren åtgärdar. Enligt både tekniska- och stadsarkitektavdelningen är de problem som orsakas av misskötta häckar och planteringar inom kommunen inte av sådan omfattning att en generell inventering av hela kommunen bör göras.

 

* Förslag om utgrävning av St. Enevalds källa

I oktober 2007 la Christer Skoog från socialdemokraterna i samarbete med Bo Sandqvist från Sölvesborgspartiet ett förslag om att kommunstyrelsen ska undersöka möjligheten att få en arkeologisk utgrävning av brunnen i Järnvägsparken.

Kommunens parkchef och stadsarkitekten tycker båda att det vore lämpligt att göra en sådan arkeologisk utredning i samband med anläggande av familjeparken i järnvägsparken.

Centern och moderaterna hävdar dock att kommunens pengar kan komma till bättre användning på andra ställen, och föreslog därför att förslaget avslogs. Kommunstyrelsens ordförande svarade då att det inte kommer att krävas att hela parken grävs upp, utan bara området vid brunnen.

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslaget.

  

Nya priser på villatomter

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit nya priser på villatomter i nyligen utbyggda områden.

De priser som föreslås är:

Dolinvägen, etapp 3 i Hörvik: 275 kr/kvm

Ljustervägen, Nogersund: 275 kr/kvm

Ärtvägen, Norje: 200 kr/kvm

I dessa områden tas ingen fast avgift ut men det tillkommer anläggningsavgift för vatten och avlopp. Den avgiften är idag fastställd till 82.000 kronor.

Kommunfullmäktige fastställde de nya priserna.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2009-12-07 Ansvarig: Sofia Lindqvist-Lacinai
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »