Förhandsbesked, tillståndsförfarande

Tillstånd

Förhandsbesked

Tillståndet avser

För åtgärder som kräver bygglov kan man söka förhandsbesked. Syftet med förhandsbesked är att du ska kunna få ett besked om det är möjligt att få bygga på den tilltänkta platsen, det vill säga en lokaliseringsprövning.

Tillståndsgivare

Kommun

Information om tillståndet

Inom detaljplanelagda områden finns klara besked om hur man får bygga. Utanför detaljplanelagda områden finns inga bindande besked. Då kan det vara praktiskt att söka förhandsbesked. Ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Man ska kunna få ett beslut utan att behöva projektera hela huset, som man måste för att söka bygglov och göra bygganmälan. Frågor om den yttre utformningen och närmare placeringen prövas i den efterföljande bygglovsansökan.
Vad beslutet innebär
Kommunen prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Synpunkter som tas med i prövningen är om platsen är lämplig med hänsyn till omgivningen utifrån bland annat kulturhistoriska och miljömässiga aspekter. Kommunen kan i beslutet bestämma de villkor som kommer att ställas för att bygglov senare ska kunna beviljas.
Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om förslaget stämmer med det sökta förhandsbeskedet och eventuella krav kommunen beslutat om. Övriga krav som plan- och bygglagen ställer måste också uppfyllas.
Giltighetstid
Förhandsbeskedet gäller i två år från dagen för beslut. Görs inte ansökan om bygglov under denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Byggandet får inte påbörjas innan bygglov meddelats.

Handlingar som behövs för att söka förhandsbesked (2 ex av varje lämnas in)

  • Ansökningsblankett -komplett ifylld och undertecknad (Namnteckningen måste vara i original.)
  • Markering på tänkt tomtplats på ekonomisk karta eller liknande
  • Tomtskiss, skalenlig med norrpil som visar fastighetsgränser och beteckningar för intilliggande fastigheter, intilliggande byggnader och befintlig vegetation, föreslagna gränser för ny tomt/tänkt avstyckning, tänkt placering av ny byggnad, tänkt utfart, tänkt placering av vatten- och avloppsanläggning.
  • Karta som visar grannarnas vattentäkter och avloppsanläggningar inom en radie av 200 meter samt jordbrukscentrum, djurhållning, sågverk och dylikt.
  • Om du vet det vid ansökningstillfället; ritning, fotografier eller liknande på den hustyp du vill bygga.

Tillsyn

Kommunen utövar tillsyn.

Så ansöker du

Ansökan ska lämnas till byggnadsnämnden: Sölvesborgs kommun, Byggnadsnämnden, 294 80  Sölvesborg

Kontakt och mer information

Kontaktpersoner Förhandsbesked: Terese Nilsson Karfwin, tel: 0456-81 63 66 eller Vesna Stevic, tel: 0456-81 60 72
E-post: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

 

Ansökningshandlingar

Blanketter/formulär för ansökan som kan laddas ner, fyllas i och bifogas på elektronisk väg via kommunens blankettarkiv på hemsidan

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-04-12 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »