Enskilda avlopp, tillståndsförfarande

Hur skall ett godkänt avlopp vara utformat?

Enligt Miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsanordningar vara utformade så att att avloppsvattnet tas om hand utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12-14 §§ finns mer detaljerade bestämmelser om enskilda avlopp. Där framgår att det är förbjudet att till vattenområde släppa ut avloppsvatten utan längre gående rening än slamavskiljning. Det framgår också att det är förbjudet att anlägga WC-avlopp utan tillstånd enligt Miljöbalken. Likaså framgår att det är förbjudet att ändra en befintlig anläggning eller inrätta annan anläggning än WC-avlopp (tex bad, dusch och tvättavlopp) utan att anmäla detta till kommunen.

Det finns olika typer av godkända avlopp. Här är några exempel:

  • 3-kammarbrunn med infiltrationsbädd.
  • 3-kammarbrunn med infiltrationskasset/modul eller liknande.
  • 2-kammarbrunn med infiltrationsbädd (OBS! endast för BDT-vatten)
  • Sluten tank.
  • Minireningsverk.

Avloppsanordningarna skall anläggas i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för enskilda avlopp. Dessa riktlinjer finns att tillgå i form av informationsblad på Miljöförbundet Blekinge Väst. För detaljerad information om ansökan och anmälan av enskilda avlopp kontakta Miljöförbundet Blekinge Väst.

Exempel på icke-godkända avlopp

  • 1,2 eller 3-kammarbrunn med stenkista
  • Avlopp utan någon form av slamavskiljning.
  • Avlopp med endast stenkista.
  • Avlopp med 1,2 eller 3-kammarbrunn som mynnar i vattendrag.
  • Avlopp utan någon form av rening som mynnar i vattendrag.

Vilka miljö- och hälsoproblem finns med enskilda avlopp?

Enskilda avlopp bidrar till övergödning av sjöar, vattendrag och i Blekinges fall även Östersjön. Det är främst kväve och fosfor i avloppsvattnet som bidrar till att växtligheten ökar kraftigt. När växter, alger och plankton sedan dör och faller till botten uppstår syrebrist i vattnet. Detta leder i sin tur till att fiskar och djur dör. Övergödningen är ett stort problem för Östersjön i allmänhet och i synnerhet för Hanöbukten. Kraftiga algblomningar under sommarmånaderna är typiska tecken på att havet eller sjön är övergödd. Mer information om övergödning hittar du hos Naturvårdsverket.

I Sverige finns nästan en miljon enskilda avlopp. Sett ur ett nationellt perspektiv bidrar enskilda avlopp med lika mycket fosfor till vattendragen som de kommunala reningsverken tillsammans.

Även hälsoproblem kan uppstå om orenat avloppsvatten kommer ner i dricksvattentäkter eller badvatten. Smittoämnen som bakterier och virus kan orsaka sjukdomar hos människor. Ett typiskt tecken på att dricksvattnet eller badvattnet är kontaminerat med avloppsvatten är förekomsten av bakteriegruppen E.Coli. Detta är en tarmbakterie som återfinns i tarmen på både människor och djur. På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om gränsvärden för dricksvatten.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Miljöförbundet Blekinge Väst
Telefon: 0456-81 67 70--71
E-post: miljokontoret@miljovast.solvesborg.se
www.miljovast.se »
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-02-28 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »