Reglemente för överförmyndarnämnden

Gäller från: 1999-01-01  Antagen: 1998-12-21 §151

 

Utöver bestämmelserna i kommunallagen gäller följande för nämnden.

Nämndens verksamhet

Ansvarsområden

1 §

Nämnden fullgör och ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunen i enlighet med vad som föreskrivs i 19 kap föräldrabalken (FB), förmyn­derskapsförordningen (1995:379) sant lag om god man för ensamkommande barn (2005:429).

Ansvar för verksamheten

2 §

Nämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Den skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsstäl­lan­de sätt.

Samråd

3 §

Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.

Arkiv - och registeransvar

4 §

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet. Nämnden är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.

Nämndens arbetsformer

Sammansättning

5 §

Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare valda av full­mäktige för 4 år. Valet skall förrättas före utgången av december månad det år då allmänna val av fullmäktige ägt rum och gälla fr o m den 1 januari året därpå.

Ersättare

6 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänst­göra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkeförhållandena mellan parti­erna därigenom påverkas får en ersättare, som inställer sig under pågående sammanträde, träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring

7 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partier­na.

Inkallande av ersättare

8 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare får delta i nämndens överläggningar och kan få sin mening anteck­nad i protokollet, även om han ej tjänstgör.

Ersättare för ordföranden

9 §

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt samman­träde eller i en del av sammanträdet utser nämnden en annan ledamot att vara tillfällig ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ord­föranden utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt för sammanträde

10 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse till sammanträde

11 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträ­dena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sam­manträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast tre dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden be­stämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Justering av protokoll

12 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation och skiljaktig mening

13 §

Om skiljaktig mening framkommit i ärendet enligt föräldrabalken (FB) gäller vad i 19 kap 13 § 1 st är angivet.

Om ledamot i övrigt reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering­en av protokollet.

Delgivning

14 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämn­den bestämmer.

Jäv

15 §

I fråga om jäv äger vad i kommunallagen är föreskrivet.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-11-20 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »