Reglemente för trafiksäkerhetskommittén i Sölvesborg

Gäller från: 1995-01-01  Antagen: 1994-12-19 §142

Utöver kommunallagens bestämmelser om nämnder gäller följande för kommittén.

Kommitténs verksamhet

1 §

Trafiksäkerhetskommittén åligger:

  • att med uppmärksamhet följa trafikförhållandena inom kommunen samt verka för förbättrad trafiksäkerhet,
  • att hos kommunstyrelsen eller annan nämnd anmäla sådana förhållanden, som kan anses kräva åtgärder för ökad trafiksäkerhet,
  • att inom ramen för beviljade anslag anordna propaganda, kurser och andra arrangemang för ökad trafiksäkerhet,
  • att befrämja trafikundervisningen i kommunens skolor,
  • att på anmodan av andra kommunala organ avgiva yttranden i ärenden, som rör trafikförhållanden i kommunen t.ex. busslinjers sträckning och tidtabeller o.dyl.

samt

  • att i övrigt fullgöra de uppdrag, som kommunfullmäktige överlämnar till kommittén.

Kommitténs arbetsformer

2 §

Trafiksäkerhetskommittén består av 7 ledamöter och 7 ersättare valda av kommunfullmäktige för en tid av fyra år räknat fr.o.m. den 1 januari året näst efter det då allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum.


3 §

Ordföranden och vice ordföranden i trafiksäkerhetskommittén utses av kommunfullmäktige att tjänstgöra för en tid av fyra år enligt 2 § ovan.

Uppstår förhinder för ordföranden och vice ordföranden att inställa sig vid sammanträde med kommittén, äger kommittén utse annan ledamot att för tillfället leda sammanträdet.

4 §

Trafiksäkerhetskommittén utser inom eller utom kommittén sekreterare.

5 §

Kallelse till sammanträde med trafiksäkerhetskommittèn bör, där ej särskilda skäl föranleder annat, utfärdas skriftligen av ordföranden eller på ordföran­dens ansvar. Kallelse med åtföljande föredragningslista bör vara ledamot tillhanda senast fyra dagar före sammanträdesdagen.

6 §

Trafiksäkerhetskommittén skall vid fullgörandet av sina uppgifter samarbeta med övriga kommunala nämnder, organ och enskilda organisationer, som verkar i samma syfte som kommittén.

7 §

Trafiksäkerhetskommittén skall avgiva årlig verksamhetsberättelse till kommunfull-mäktige.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »