Bolagsordning för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag

Gäller från: 2007-01-01  Antagen: 2006-10-30 §122

§ 1

Firma

Bolagets firma är Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag.

§ 2

Föremål för verksamhet

Bolaget skall övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Sölvesborgs kommun.

§ 3

Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för av kommunen givna direktiv enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande genom ägande samordna verksamheterna i de av Sölvesborgs kommun helägda bolagen.

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna enligt aktiebolagslagens regler.

§ 4

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Sölvesborgs kommun. 

§ 5

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst elva och högst femton ledamöter med lika antal suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun för en tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget styrelse.

§ 6

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7

Aktiebelopp

I bolaget skall finnas lägst 10 aktier och högst 40 aktier

§ 8

Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrel­sens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10

Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 11

Kallelse

Kallelse till ordinarie årsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman genom brev med posten till aktieägarna.

§ 12

Årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls en gång per år inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lek­mannarevisorernas granskningsrapport och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräk­ning,
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer samt lekmannareviso­rer,

9. Val av en revisor och en revisorssuppleant det år så skall ske,

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 14

Offentlighetsprincipen 

Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen.

§ 15

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Sölvesborgs kommun äger ta del av bolagets hand­lingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 16

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »