Ägardirektiv för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag

Gäller från: 2007-01-01  Antagen: 2006-10-30 §123

Ägardirektiv för verksamheten i Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag, nedan kallat bolaget.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Sölvesborgs kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrel­sens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrel­sen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

 1. Sölvesborgs kommuns företagspolicy
 2. Bolagsordning
 3. Kommunstyrelsens reglemente
 4. Av fullmäktige och av kommunstyrelse utfärdade särskilda direktiv;
 5. Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommun­styrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet och kommunens företagspolicy.

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget skall styra och samordna verksamheterna i de kommunala företagen.

Bolaget skall särskilt följa affärsverksamheterna i de kommunala företagen och förutsättningslöst pröva omfattningen härav.

Den kommunala självkostnadsprincipen utgör inget hinder för utdelning av skälig vinst från bolaget.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsätt­ningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att bedriva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget skall därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i sin helhet som är större än fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser dessa båda intressen .

6. Självkostnads- och likställighetsprinciperna

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprin­ciperna. Detta gäller dock ej medelsförvaltning och fastighetsförvaltning.

7. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser

 1. ändring av bolagsordning
 2. ändring av aktiekapital
 3. fusion av företag
 4. bildande eller förvärv av dotterföretag
 5. avyttring av dotterbolagsaktier
 6. uppstart av nya rörelsegrenar eller nedläggning av befintliga
 7. övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

8. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om VD så beslutar.

Bolaget skall tillämpa den för kommunen gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

9. Upphandling

Lagen om offentlig upphandling är tillämplig på de kommunala bolagen. Bolaget skall sträva efter att nå upphandlingsfördelar i samarbete med kommunen.

10. Budget och handlingsprogram

Bolaget skall årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav de första detaljplaneras och budgeteras. Preliminärt handlingsprogram och preliminär budget skall delges kommunstyrelsen senast den 30 juni varje år. Av bolaget fastställt handlingsprogram och fastställd budget skall delges kommunstyrelsen senast den 30 november varje år.

11. Underlag för "koncernredovisningen"

Bolaget skall årligen senast vid utgången av januari månad tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av samman­ställd redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

12. Suppleants inträde m.m.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller samma ordning som för ersättares inträde i kommunstyrelsen.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

13. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av kommunen uppställda mål.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »