Revisionsreglemente för revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge

Gäller från: 2007-01-01  Antagen: 2006-12-18 §180

Revisionens roll

§ 1

Revisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom kommuner och kommunalförbund. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen och kontrollen av all verksamhet som kommunalförbundet ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunalförbund är att granska om verksamheten följer gällande förbundsordning, direktionens beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

Revisionens formella reglering

§ 2

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed och detta reglemente. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9.

Förbundsordningen i kommunalförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i ett kommunalförbund. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunalförbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges kommuner och Landsting).

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa övergripande riktlinjer från direktionen eller medlemskommunernas fullmäktige.

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning som de behöver vara orienterade om för insikt om hur den styr och påverkar de organ revisorerna granskar.

Revisorernas organisation

§ 3

Förbundet har 2 revisorer. De utses efter val för en mandatperiod. En av revisorerna utses till sammankallande.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

§ 4

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

§ 5

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

§ 6


För beredning av revisorernas budget utser medlemskommunernas fullmäktige en särskild oberoende beredning.

§ 7

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.


§ 8

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av en grupp ur medlemskommunernas fullmäktige.

Revisorerna lämnar de upplysningar och material som behövs för denna granskning.

§ 9

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas förbundets upphandlingsregler. Revisorerna beslutar själva om upphandling.

§ 10

Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

Revisorernas arbetsformer

§ 11

Sammankallande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Sammankallande får kalla även sakkunniga andra experter samt förtroendevalda i direktionen till dessa sammankomster.

§ 12

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet.

§ 13

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.

Protokollet justeras av båda revisorerna. Revisorerna kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 14

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen skall undertecknas av båda revisorerna eller den de utser att underteckna skrivelsen.

Revisorernas rapportering

§ 15

Revisionsberättelsen ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktige senast under mars månad varje år.

§ 16

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen skyndsamt efter det att direktionen fastställt delårsrapporten.

§ 17

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till direktionen och medlemskommunernas fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter. Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

Revisorerna och fullmäktige

§ 18

Revisorerna och medlemskommunernas fullmäktiges presidium bör ha överläggningar minst två varje år.

§ 19

Revisorerna kan initiera ärenden i direktionen eller i medlemskommunernas fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett.

Arkiv

§ 20

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av direktionen fastställt arkivreglemente.

Reglementets giltighet

§ 21

Reglementet gäller från den 1 januari 2007 till dess fullmäktige i medlemskommunerna fattar annat beslut.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »