IT-reglemente

Gäller från: 1997-03-01  Antagen: 1997-02-24 §20


IT-VISION

I Sölvesborg - Morgondagens Småstad - är breddanvändning av IT (datorer och annan informationsteknik) i vardagen lika naturlig som användning av telefon, TV och kopiator. IT:s möjligheter utnyttjas fullt ut för kommunikation och infor­mationsutbyte. IT- möjligheterna utnyttjas för utbildning, fortbildning och kompe­tensutveckling i alla former och ”rum”. Uttrycket ”rätt information till rätt person vid rätt tillfälle” är en realitet och bidrar till kreativitet, ökat medborgarinflytande och kompetensutveckling. IT är ett naturligt komplement till det nödvändiga personliga mötet. Ökade kontaktytor har via IT givit impulser till nya organisa­tionsöverskridande arbetsformer.

En öppen och medveten debatt om nytta, miljö och etik samt uppföljning av effekter har medfört att risken för ”teknikfixering” till största delen eliminerats och bred folklig förankring skapats.

En medveten styrning har skapat samverkande och tillräckliga teknikförutsätt­ningar för de enskilda medborgarna och verksamheterna i kommunen att verka lokalt, regionalt och globalt.

För att tillvarata kreativitet och möjligheter till ”spetsentreprenörskap" inom IT-området finns en arena där samverkan sker aktivt mellan skola, näringsliv och högskola.

En väl utbyggd infrastruktur med möjlighet till distansarbete och en mångfald intressanta utvecklingsprojekt har medverkat till att omvärlden betraktar Sölves­borg som en attraktiv kommun att etablera sig i.

En utvecklad funktion för kundkontakter med bl a medborgarkontor med anpas­sade tjänster finns etablerad i kommunförvaltningen och de olika kommundelar­na.

Alla medborgare får tillgång till samhällsinformation och -tjänster utformade så att de minskar hinder orsakade av handikapp, språksvårigheter och teknikova­na.

Företagens konkurrenskraft har ökat genom en alltmer välutbildad personal samt tillgång till samhällsinformation och informationsutbyte i huvudsak för att underlätta marknadsförings- och upphandlingsarbetet.

Inom utbildningen har alla elever tillgång till ett brett IT-stöd. IT används som ett naturligt verktyg för informationssökande, kunskapande och kritiskt tänkande. IT har bidragit till en undervisning som präglas av elevaktivitet och individualisering och som inriktas mot allmänna kompetenser och förmågan till livslångt lärande. Samtidigt är alla förtrogna med IT i sig och härigenom förberedda för arbetslivet och medborgarrollen.

Genom vissa spetsutbildningar med IT-inriktning skapas i samverkan med näringslivet och högskolan nya arbetstillfällen och företag.

Biblioteket har blivit ett Kunskapens Hus och ett Centrum för informationsför­medling som erbjuder en mångfald tjänster i ett expanderande och svårnavige­rat informationshav.

Inom vård och omsorg har teknikanvändning bidragit till att den obrutna vårdke­djan etablerats med en väl fungerande samverkan mellan landsting, primärvård, privatvård, omsorg, rehabilitering samt hemvård.

Via IT-användning har förutsättningarna för engagemang i den demokratiska processen ökat. Det pågår en aktiv dialog mellan politiker och medborgare elektroniskt.

Genom konsekvent och eftertänksam användning av IT-stöd och ständig förbättring av arbetsprocesser har kommunens personal fått mer tid över till det direkta medborgararbetet och medborgarna ytterligare ett medel att nå efterfrå­gad service.

MÅL

1 §

Målsättningen för införande av IT-stöd inom administrationen är att generera rationalise­rings­vin­ster i form av lägre kostnader och/eller ökad tillgång till och för­bättrad kvalitet på in­forma­tionen i organisa­tionen. Vid införande eller byte av IT-stöd skall följande punkter utgöra prioriterings­grund:

 • ekonomiska effekter
 • höjd servicegrad
 • snabbare och bättre information
 • bättre arbetsmiljö
 • samordningseffekter mellan förvaltningar/kontor

Förutom ovanstående prioriteringspunkter skall följande kvalitetskrav beaktas:

 • användarvänlighet
 • flexibilitet
 • standardisering
 • "färdig produkt"
 • driftsäkerhet

Målsättningen för införande av IT inom utbildningen är att ge samtliga elever samma förutsättningar att söka information, stöpa om informationen till kunskap samt presentera och gestalta de nyvunna kunskaperna och erfarenheterna med hjälp av moderna IT-hjälpmedel. IT-hjälpmedlen skall betraktas som ett naturligt inslag i undervisningen.

För IT-stöd i utbildningen gäller dessutom följande prioriteringar:

 • bredd och betydelse för många elever inom skolan
 • skall främja elevernas egenaktivitet och utgöra stöd för allmän kunskap inom alla samhällsområden

Målsättningen för IT-stöd för allmänheten/kommuninvånaren är att möjliggöra för största möjliga antal kommuninvånare att tillgodogöra sig och förstå IT:s möjlig­heter. Kommunen skall inte stäva efter att bli bäst på IT, utan bli bra på att använda IT på bred front och med bred folklig förankring.

För IT-stöd för allmänheten gäller följande prioriteringar

 • bredd och betydelse för många kommuninvånare
 • enkelhet och användarvänlighet
 • meningsfullt innehåll och "nyttigheter"

KRAV

2 §

Vid val av IT-lösningar skall kommunen

 • eftersträva så stort leverantörsoberoende som möjligt
 • eftersträva så moderna, tekniskt högutvecklade och ekonomiskt motivera­ de lösningar som möjligt, men undvika att testa oprövade system/rutiner
 • eftersträva långsiktiga lösningar, d v s system som ger utrymme för framtida ökad an­vändning
 • undvika kortsiktiga kostnadsoptimeringar, d v s undvika " billiga" system/­rutiner, som inte ger kostnadsef­fektivitet i samspelet mellan olika enheter
 • kommunen skall inte på egen hand bedriva programutveckling

GEMENSAMMA RESURSER

3 §

Program/system som nyttjas av flera enheter skall vara enhetliga i hela kommunen.­ Dessa system/program är följande:

 • Grundstruktur för IT
 • Ekonomisystem/redovisningssystem
 • Personalsystem
 • Diarieföringsprogram
 • Ord och textbehandling
 • Generella kalkylprogram
 • Elektronisk post
 • Bokningssystem
 • Arbetsflöde (Work-flow)-tillämpningar
 • Elektronisk handel
 • Intranetlösningar

Sektorsgemensamma resurser

Program/system som används av olika enheter inom samma sektor skall vara enhetliga för hela sektorn.

ORGANISATION OCH BESLUT

4 §

Kommunfullmäktige fastställer IT-reglemente inklusive säkerhetspolicy samt IT-plan

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för IT-tillämpningen

Nämnd/styrelse ansvarar för

 • personregister som förs för respektive nämnds/styrelsens räkning
 • att den tjänsteman, som är systemansva­rig, tilldelas de resur­ser och befogen­heter som krävs och har den kompetens som behövs för att klara upp­giften (se säkerhetspolicyn).

Verksamhetsansvariga

Verksamhetsenheterna har ansvaret för att

 • anskaffat IT-stöd är ändamålsenligt och de resurser som erfordras för att förvalta IT-stödet finns.
 • ledningen ansvarar för att samrådet med IT-funktionen fungerar och att systemägandet och systemansvaret tydligt definieras.

Systemägande/-ansvar

Varje applikation skall ha en ägare. Ägaren är en linjefunktion med resurser att tillförsäkra ett optimalt utnyttjande av IT-stödet vad gäller funktion och under hela tiden från anskaffning till avveckling. För varje applikation utses en systemansvarig som är den som fullföljer ägarens intentioner och ansvarar för att de aktiviteter genomförs som är nödvändiga för en optimal vardagsanvänd­ning. Införande- och utbildningsfrågor samt omhändertagande av förbättringsk­rav mot såväl interna som externa leverantörer är centrala i denna roll.

Användaren

Resultatet och effekterna av IT-stödet är helt beroende av de enskilda använ­darnas förmåga att använda IT-stödet i vardagsarbetet i en driftsäker form. Därför måste ett ansvar finnas hos den enskilde medarbetaren att klara av fastställda baskunskapskrav och att vidmakthålla sin kunskap och som aktiv kravställare mot systemansvarig bidra med förbättringsförslag som ökar ända­målsenligheten i IT-stödet och därmed ökar effektiviteten i arbetsprocessen.

SAMVERKANSGRUPPER

IT-gruppen

IT-gruppen skall hantera de gemensamma IT-frågorna och vara garant för att verksamheten skördar nyttan av de gemensamma IT-investeringarna. IT-gruppen är kommunens samordningsorgan i IT-frågor och föreslår till politiska beslutsnivåer inriktning och prioriteringar, inte detaljer och specifik teknik. Kommunledningens intentioner dokumenteras i IT-planen som bearbetas i den ordinarie verksamhetsplaneringsprocessen. IT-gruppen skall sammanträda kontinuerligt. Huvudsakligen diskuteras förhållningssätt till ”nya IT-företeelser” samt görs uppföljning av IT-planens viktigaste projekt.

Projektkoordination

Projektgruppen skall koordinera de mera praktiska frågorna kring IT. Gruppen består av den centrala IT-resursen och projektledarna för de största projekten i IT-planen.

”Utveckling” (kreativ arena, spetsprojekt)

Parallellt med det traditionella planeringsarbetet där IT-möjligheterna tas tillvara sker en utveckling som kan behöva understödjas. Ofta finns en outnyttjad kraft och kreativitet hos ”eldsjälar” i verksamheten. För att ta tillvara denna resurs skapas utrymme och finansiering inom ramen för IT-planen där speciellt intressanta företeelser ”testas”.

Dessa projekt kommer i sin inre form "att vara friare” men skall i sin yttre form fylla samma kriterier på planering och uppföljning som projektmodellen anger.

Närsupport

För att ge användarna inom en definierad geografisk enhet ”komma-loss-stöd” i huvudsak när det gäller tekniska frågor, utbildas efter samråd med IT-enheten vissa personer för denna roll. En fungerande närsupport på rimlig nivå skall avlasta de gemensamma stödresurserna.

IT-resurs på kommunledningsnivå (IT-samordnare)

Ledningen behöver en resurs som överblickar IT:s möjligheter och som på kommunledningens uppdrag driver IT-arbetet enligt fastlagda intentioner i IT-reglementet. Det är viktigt att rollen frikopplas från den löpande driften samtidigt som en sådan resurs måste kunna agera för att följa upp och säkerställa trygg vardagsdrift som utgör basen för tilltron till IT. För att komplettera den egna resursen/kompetensen är det nödvändigt att ha externa experter.

IT-resurser för drift och support (IT-enhet)

En väl fungerande drift, service och support är avgörande för kvaliteten på IT-stödets dagliga funktion och tilltron till IT.

De viktigaste faktorerna för att dimensionera denna resurs antals- och kompe­tensmässigt är en fastställd teknikplattform, antalet arbetsplatser samt graden av integration med telefoni. Då expansionen av arbetsplatser fortsättningsvis kommer att vara relativt hög inom utbildningsverksamheten krävs öronmärkta resurser för teknikstödet inom utbildningen. För att bibehålla sin IT-kompetens skall nätverksteknikerna organisatoriskt tillhöra den gemensamma IT-enheten.

En grundfunktion för att överblicka behov, brister och servicegrad i den dagliga driften är en fungerande rutin för ”fel-och-service”. En planmässig uppföljning av en sådan rutin fungerar som en värdemätare på resursbrister i olika led samt bidrar till dimensionering av interna/externa resurser.

IT-SÄKERHET

5 §

Mål

Information som hanteras och lagras i IT-system skall behandlas lika säkert som annan information. Datalagens krav skall vara kända av alla som hanterar informationen.

Organisation

Nämnd/styrelse utser systemansvariga för de IT-applikationer, som förs för respektive nämnd­s/styrelses­ räkning.

Systemansvarig

 • svarar för att anställda som använder systemet har rätt behörighet för att använda systemet
 • svarar för att inloggningar och utloggningar i systemet görs på rätt sätt av alla som använder systemet
 • svarar för att anställda som ej längre har behov att utnyttja applikationer plockas bort ur systemet
 • svarar för att informationen i systemet är korrekt, att felaktigheter rättas till samt att inaktuella uppgifter plockas bort
 • svarar för att information om säkerhet når ut till de som använder syste­met
 • ansvarar för att erforderliga tillstånd från Datainspek­tionen för person­register finns samt följer de anvis­ningar som medföljer tillståndet
 • ansvarar för att förteckning över personregistret finns tillgängligt och att be­skrivning av registrets innehåll är aktuellt
 • ser till att förteckning över personregistren förvaras på ett betryggande sätt och att ett exemplar av förteckningen lämnas till IT-samordnaren
 • ser till att datalagens regler är kända och följs av alla som an­vänder systemet.­

IT-samordnaren

 • ansvarar för den fysiska säkerheten vad gäller central utrustning
 • utgör en rådgivande funktion vad gäller säkerhetsfrå­gor
 • utarbetar en användarhandledning för säkerhetsfrågor
 • är kontaktman mot Datainspektionen
 • samlar kopior av samtliga nämnders förteckningar över personregister och förvarar dessa på ett betryggande sätt.

ETIK OCH IT

6 §

Som en följd av en allt bredare IT-användning och ett större IT-utbud behöver etikfrågorna uppmärksammas. Vad som är tillbörlig eller otillbörlig användning är synnerligen mångbottnat. Olika möjligheter och intressen kan komma i konflikt. Genom en bred och öppen debatt kring fakta, värderingar och förhållningssätt bör ”folkvett” och beteenden i största utsträckning ersätta regler.

Områden såsom teknikfixering, upphovsrätt och integritet är därför synnerligen angelägna att diskutera och finna praxis för.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »