Sölvesborgs kommuns regler avseende mutor

Gäller från: 2007-04-01  Antagen: 2007-03-26 §34

Bakgrund

Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare, oavsett om de är offentlig- eller privatanställda och oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda.

Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Att begära en muta eller låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket man utför sitt arbete.

Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en otillbörlig förmån är också bestickning.

Gränsen mellan en ”tillbörlig” och en ”otillbörlig” belöning är flytande och kan växla från tid till annan liksom mellan olika verksamhetsområden.

_____

Inom det offentliga arbetar vi på medborgarnas uppdrag och handlägger ärenden och sköter andra uppgifter som ofta har stor betydelse för enskilda personer eller företag. Vi som är verksamma i den offentliga förvaltningen har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. En grundförutsättning är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsers, nämnders eller förvaltningars saklighet och opartiskhet kan rubbas.

Såväl anställda som förtroendevalda i Sölvesborgs kommun kan i sina kontakter med företag och personer hamna i situationer där frågan kan uppkomma om ett erbjudande eller en gåva kan betraktas som muta eller inte. Som politiker och offentligt anställd förväntas man samtidigt leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i arbetet.

Sölvesborgs kommun vill därför klargöra vilka regler som gäller för att våra anställda och förtroendevalda - lika väl som våra leverantörer och andra som vi kommer i kontakt med i vår tjänsteutövning – skall undvika att bryta mot lagregler om mutor och bestickning;

Regler

Anställda och förtroendevalda i Sölvesborgs kommun skall alltid tacka nej till:

 • att delta i helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor
 • att låta sig bjudas på teater, musical, idrottsevenemang eller liknande
 • att ta emot andra förmåner som kan misstänkas vara otillbörliga

Exempel på otillbörliga förmåner är

 • penninggåvor i kontanter, värdepapper och liknande
 • penninglån på särskilt gynnsamma villkor
 • borgensåtagande eller skuldtäckning
 • köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks
 • bonusarrangemang av olika slag t.ex. vid varuinköp eller flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren
 • förfogande över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk

Även julgåvor och gåvor vid leverantörsbesök kan vara otillbörliga beroende på gåvans värde.

Vid deltagande i t.ex. studiebesök, där ett externt företag erbjuder sig att stå för kostnaderna, skall kommunen alltid bekosta resor och logi för kommunens representant. Sådana arrangemang skall alltid vara motiverade utifrån representantens arbete eller uppdrag.

Förmåner som inte är avsedda att påverka den anställdes handlande och som rimligen inte kan misstänkas påverka det, är som regel tillåtna, till exempel:

 • enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär
 • mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor
 • enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom.

_____

Reglerna skall delges alla anställda och förtroendevalda i Sölvesborgs kommun och skall även tillkännages så att de uppmärksammas av leverantörer och andra i syfte att skydda dessa mot att hamna i rättsliga processer på grund av okunskap om reglerna.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »