Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Sölvesborgs kommun

Gäller från: 2008-02-01  Antagen: 2007-12-17 §147

Inledande bestämmelser

1 §

Utöver generella bestämmelser till skydd för människors hälsa eller miljön gäller från och med 1 februari 2008 följande lokala föreskrifter inom Sölvesborgs kommun.

För ärenden som påbörjats före detta datum tillämpas tidigare lokala föreskrifter.

Djurhållning

2 §

Det krävs tillstånd från Miljöförbundet Blekinge Väst (Miljöförbundet) för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla

  1. nötkreatur, häst, get, får, eller svin.
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
  3. giftorm.

Tomgångskörning

3 §

Inom Sölvesborgs kommun får förbränningsmotor i stillastående fordon hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte,

  1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö.
  2. om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid bomfällning vid järnvägsövergång.

Avloppsanordning och annan toalett än WC

4 §

Det krävs tillstånd av Miljöförbundet även för att inrätta annan avloppsanordning än för vattentoalett, t.ex. för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom de områden som märkts ut på kartbilaga 1.

Tillstånd enligt denna bestämmelse krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 23 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.

5 §

Det krävs anmälan till Miljöförbundet för att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, t ex förmultningstoalett, torrtoalett med latrinkompostering och liknande anordningar inom de områden som märkts ut på kartbilaga 1.

Spridning av gödsel

6 §

Naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet får inte spridas inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Förbudet gäller inte för spridning av väl brunnen gödsel i ringa omfattning om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Miljöförbundet har dock möjlighet att i enskilda fall besluta om skyddsavstånd till område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Spridning av gödsel regleras ytterligare i Miljöbalkens 12 kapitel SJVFS 2004:62 med tillhörande allmänna råd 2005:1.

Småskalig eldning med fasta bränslen

7 §

Vid småskalig eldning med fasta bränslen får endast användas ved, obehandlat träavfall eller förädlat bränsle som pellets, briketter, flis eller liknande. Ved och annat bränsle ska vara torrt med en fukthalt på högst 25 % (om inte eldningsanläggningen är konstruerad för eldning av bränsle med högre fukthalt).

8 §

Vid antändning av ved ska eftersträvas att snabbt få fart på elden genom att använda inomhustorkad finhuggen ved eller annan teknik som ger ännu kortare upptändningsfas.

Papper får endast i små mängder användas vid tändningen.

9 §

All eldning ska ske med god lufttillförsel och under hög temperatur för att en så fullständig förbränning av bränslet som möjligt ska uppnås.

Eldning av trädgårdsavfall

10 §

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. Undantag gäller för valborgsmässoeldar den 30 april. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Bränning av halm

12 §

Det är förbjudet att utan anmälan till Miljöförbundet bränna halm eller stubb på åkermark.

Ansökan och anmälan

13 §

Ansökan eller anmälan till Miljöförbundet ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet. Anmälan ska inlämnas senast tre veckor innan den anmälningspliktiga åtgärden vidtas.

Dispens

14 §

Miljöförbundet får medge dispens från vad som gäller i dessa föreskrifter om risk för olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter

15 §

Avgift för prövning, handläggning av anmälan och övrig tillsyn enligt dess föreskrifter uttas i enlighet med fastställd taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Ansvar

16 §

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande som är tillämpliga vid överträdelser av dessa lokala bestämmelser.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-10-28 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »