Renhållningsordning

Gäller från: 2006-07-01  Antagen: 2006-06-26 §79
Gäller från: 2007-07-01  Antagen: 2007-05-28 ändring §26

INLEDANDE FÖRESKRIFTER

 • Gällande bestämmelser
 • Tillämpningsområde
 • Ansvar för avfallshanteringen
 • Informationsskyldighet
 • Betalningsansvar

HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL

 • Sortering av hushållsavfall
 • Farligt avfall och batterier
 • Grovavfall
 • Kasserade kylskåp och frysar m.m.
 • Latrin
 • Slam 
 • Trädgårdsavfall

HÄMTNINGSINTERVALL

 • Definitioner
 • Hämtningssystem och - intervall

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

 • Emballering av avfall
 • Avfallsutrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsväg m.m.
 • Fyllnadsgrad och vikt
 • Ansvar för anskaffande och underhåll av säckställ/behållare m.m.
 • Rengöring av återgångsbehållare
 • Hämtning utöver renhållningsordningens bestämmelser

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL

 • Uppgiftsskyldighet
 • Kasserade kylskåp, frysar och kylmöbler
 • Farligt avfall
 • Övrigt verksamhetsavfall

DISPENS FRÅN RENHÅLLNINGSORDNINGEN

 • Dispenser som prövas av Miljöförbundet Blekinge Väst
 • Omprövning av beslut

ÖVRIGT

 • Avfallsplan
 • Övergångsbestämmelser

BILAGA

 1. Avfallsplan

INLEDANDE FÖRESKRIFTER

Gällande bestämmelser

1 §

För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken, föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra författningar samt föreskrifter i denna renhållningsordning om avfallshantering.

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.

Tillämpningsområde

2 §

Renhållningsordningen gäller för hushållsavfall enligt 15 kap. 2 § miljöbalken. Undantag gäller för de avfallsslag som omfattas av producentansvar enligt förordningar som utfärdas med stöd av miljöbalken. Utöver vad som föreskrivs i denna renhållningsordning finns särskilda bestämmelser om annat avfall än hushållsavfall.

Ansvar för avfallshanteringen

3 §

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller de som kommunen bestämmer, nedan kallad renhållaren.

4 §

Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken i beslut om avfallstaxa meddelat föreskrifter om att avgift skall erläggas för den insamling, transport, återvinning och det bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.

5 §

Tillsynen över avfallshanteringen enligt miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken samt dessa föreskrifter utförs av byggnadsnämnden.

Informationsskyldighet

6 §

Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. Ändring av ägarförhållande ska omgående anmälas till renhållaren.

Betalningsansvar 

7 §

Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig för abonnemanget men fakturering kan efter överenskommelse med renhållaren ske direkt till hyresgäst.

HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL

Sortering av hushållsavfall

8 §

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall lämnas till renhållaren om inte annat sägs i denna renhållningsordning. Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut de avfallsslag som anges i §§ 9-13. Utsorterade avfallsslag enligt nedan hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare på av renhållaren anvisad plats. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Farligt avfall och batterier

9 §

Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets farliga avfall samt batterier och hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet skall vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Hushållens farliga avfall och batterier hanteras enligt renhållarens anvisningar.


Grovavfall

10 §

Grovavfall från hushåll skall i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet skall förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall. Grovavfall hanteras enligt renhållarens anvisningar.

Kasserade kylskåp och frysar m.m.

11 §

Hushållens kasserade kylskåp och frysar samt elektriskt avfall som ej omfattas av producentansvar skall hanteras varsamt och hållas skilt från annat avfall så att de kan omhändertas särskilt enligt renhållarens anvisningar.

Latrin

12 §

Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare och hanteras i övrigt enligt § 18.

Slam 13 § Sluten tank, slam- och fettavskiljare skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock får vid tömningstillfället ej vara övertäckt och det skall vara lättåtkomligt och enkelt kunna lösgöras. Lockets vikt får ej överstiga 30 kg och skall utan svårighet kunna flyttas eller lyftas av en person. Fastighetsinnehavaren svarar för skötsel och underhåll. Avståndet mellan sluten tank/slam- och fettavskiljare och möjlig uppställningsplats för tömningsfordon får ej överstiga 20 m om inte särskilda skäl föreligger. För längre avstånd erlägges särskild avgift enligt taxa.

Trädgårdsavfall

14 §

Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten på egen fastighet om så kan ske utan olägenhet för omgivningen. Torrt trädgårdsavfall som inte utnyttjas för kompostering får eldas enligt anvisningar i lokala föreskrifter.

HÄMTNINGSINTERVALL

Definitioner

15 §

Kommunen utgör ur renhållningssynpunkt ett hämtningsområde.

Med helårsbostad avses bostad där någon är eller skall anses vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen ( SFS 1991:481 ). Övrig bostad anses vara fritidsbostad.

Hämtningssystem och – intervall

16 §

Hämtning av avfall sker minst en gång varannan vecka vid fastighet. Vid flerbostadshus, restauranger, campingplatser m.m. sker hämtning efter överenskommelse dock minst varannan vecka om inte annat överenskommits med renhållaren efter särskild prövning.

Vid fritidsbostäder kan hämtning inskränkas till att ske under perioden maj-september, sammanlagt tio gånger per år.

Grovavfall

Grovavfall hämtas minst två gånger om året vid särskilda insamlingskampanjer.

Farligt avfall

Farligt avfall hämtas vid särskilda insamlingskampanjer.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall hämtas varannan vecka under perioden april-oktober, sammanlagt 16 gånger, om abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall finns.

Slam

Hämtning av slam från slutna tankar, slamavskiljare och fettavskiljare skall ske minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion.

För fritidshusens slam- och fettavskiljare kan, efter ansökan, två års hämtningsintervall medges. Slamavskiljare för enbart vatten från bad, dusch och tvätt tömmes efter avrop hos renhållaren.

Latrin

Hämtning sker en gång varannan vecka.

Vid fritidsbostäder kan hämtning inskränkas till att ske under perioden maj-september, sammanlagt tio gånger per år.

Möjlighet finns att avlämna upp till tre stycken latrinkärl vid varje hämtningstillfälle.

Ytterliggare kärl, liksom extratömning, kan erhållas efter beställning och mot särskild avgift enligt taxa.

Latrinkärlen ( tio stycken ) för fritidsbostäder levereras årligen under april månad.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Emballering av avfall

17 §

I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsett. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Avfall som är svårt att emballera, skärande eller stickande hanteras enligt renhållarens anvisningar.

Avfallsutrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsväg m.m.

18 §

För enbostadshus gäller ett 130/140 liters avfallskärl som normalstorlek. Mindre eller större kärl kan erhållas efter beställning hos renhållaren. Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att tömning eller hämtning underlättas. Behållare skall placeras så att den kan tömmas med kärra eller sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används. Efter särskild prövning kan tömning ske med annan fordonstyp.

Om särskilda skäl föreligger kan renhållaren besluta att andra avfallsbehållare, t.ex. sopsäckar, skall användas.

Det åligger fastighetsinnehavare att se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålles i framkomligt skick. Transportvägen skall hållas fri från vegetation, röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för normalt förekommande hämtningsfordon. Dessutom skall, om så erfordras, vändplats finnas för fordonet. Renhållaren avgör om väg till fastigheten är farbar för hämtningsfordonet.

Avfallskärl skall senast klockan 06.00 hämtningsdagen vara uppställt maximalt två meter innanför tomtgräns på plats där hämtningsfordonet kan hämta avfallet. Hämtning av avfall kan även ske på annan plats mot särskild ersättning enligt taxa. Hinder för hämtning t. ex trappor, grindar och dörrar m.m. omräknas till meter gångväg enligt taxa.

Renhållaren skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där hämtning skall ske. Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran lämnas till renhållaren. Ändringar skall utan anmaning meddelas renhållaren.

Vad om ovan sagts gäller med följande begränsningar för hämtning på Hanö. Hushållsavfall hämtas i säckställ med 160 liters sopsäck som normalstorlek. För säckställ placerade innanför fastighetsgräns på ett mindre avstånd än två meter, utgår inget transporvägs-tillägg. Hämtning på annan plats sker mot särskild avgift enligt taxa.

Fyllnadsgrad och vikt

19 §

Avfallskärl får inte fyllas mer än att det lätt kan tillslutas. Vid upprepad överfyllnad är fastighetsägaren skyldig att byta till större kärl. Kärlet får inte heller vara så tungt att det blir uppenbara svårigheter att flytta det.

Följande vikter gäller:

För kärl upp till 210 liter gäller 200 kg/m3

För kärl från 211 liter upp till 599 liter gäller 160 kg/m3

För kärl från 600 liter upp till 1 000 liter gäller 150 kg/m3

Latrinkärl får inte fyllas till mer än maximalt 75% av volymen.

Kärl som är överfullt eller för tungt hanteras enligt renhållarens anvisningar.

Ansvar för anskaffande och underhåll av säckställ/behållare m.m.

20 §

Renhållaren tillhandahåller avfallskärl, container, säckar och latrinkärl för uppkommet avfall. Latrinkärl ska vara av engångstyp.

Säckhållare och andra tekniska anordningar anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren är också ansvarig för anordnande, installation och underhåll av övriga inom fastigheten installerade anordningar för avfallshantering såsom avfallsskåp, avfallsutrymme m.m.

Anordningar och utrymmen skall vara så utförda, underhållna och installerade att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. De skall vara enkla och lättåtkomliga för uppställning och skiftning av förekommande kärl och kvaliteter.

Anordningarna skall medge hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem.

Rengöring av återgångsbehållare

21 §

Rengöring av återgångsbehållare utförs vid behov genom fastighetsinnehavarens försorg.

Hämtning utöver renhållningsordningens bestämmelser 22 §

Enligt miljöbalken 15 kap. 17 § är kommunen skyldig att utöver vad som följer av renhållningsordningen transportera bort hushållsavfall, om fastighetsinnehavaren begär detta och det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL

Uppgiftsskyldighet

23 §

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, skall på anmodan av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

24 §

Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en förpackning, skall på anmodan av kommunen lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Kasserade kylskåp, frysar och kylmöbler

25 §

Allt verksamhetsavfall som utgörs av kasserade kylskåp, frysar och kylmöbler skall forslas bort genom kommunens försorg. Sådant avfall skall hanteras varsamt och hållas avskilt från annat avfall i avvaktan på budad bortforsling.

Farligt avfall

26 §

Denna paragraf har upphört 2007-06-30.

Övrigt verksamhetsavfall

27 §

För övrigt verksamhetsavfall gäller särskilda bestämmelser.

DISPENS FRÅN RENHÅLLNINGSORDNINGEN

Beslut om dispenser skall vara personliga och tidsbegränsade.

Dispenser prövas av Miljöförbundet Blekinge Väst

Uppehåll i hämtning

28 §

Uppehåll i hämtning beträffande enskild slamavskiljare och sluten tank kan medges efter skriftlig ansökan från fastighetsinnehavaren under förutsättningen att djurhållning bedrivs på fastigheten och tömning sker med ändamålsenliga anordningar samt att spridning på åkermark sker på ett från miljö- och hälskoskyddssynpunkt godtagbart sätt.

Ansökan skall vara nämnden tillhanda senast fyra veckor före avsedd uppehållsperiod.

29 §

Hämtning en gång per månad av hushållsavfall kan medges om kompostering sker av vegetabiliskt och animaliskt avfall samt om fastigheten bedöms vara belägen i område med gles bebyggelse.

Kompostering

30 §

Kompostering av vegetabiliskt och animaliskt avfall kan medges om det kan ske på ett godtagbart sätt.

För trädgårdsavfall gäller vad som sägs i § 14.

Befrielse från avfallsavlämning

31 §

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare får i enskilda fall själva ta hand om avfall som uppkommit hos dem, och som annars skall tas hand om av kommunen, om de kan göra detta på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön och det finns särskilda skäl för en sådan dispens. I sådant fall kan fastighetsinnehavaren helt eller delvis bli befriad från hämtningsavgifter enligt taxa.

Uppehåll i hämtningen

32 §

Uppehåll i hämtningen vid helårsbostad kan medges efter skriftlig ansökan från fastighetsinnehavaren under förutsättning att bostaden inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst fem månader. Motsvarande gäller för annan verksamhet.

Ansökan skall vara Miljöförbundet Blekinge Väst tillhanda senast fyra veckor före avsedd uppehållsperiod.

Gemensamt avfallskärl

33 §

Gemensamt avfallskärl kan få nyttjas av flera fastighetsinnehavare om följande villkor är uppfyllda

 • Avfallsmängden vid varje hämtningstillfälle bedöms inte större än att den kan rymmas i gemensamt avfallskärl.
 • Gångavståndet från berörda fastigheter till avfallskärlet överstiger ej 150 meter.
Omprövning av beslut

34 §

Beviljade dispenser enligt §§ 28-33 kan omprövas av Miljöförbundet Blekinge Väst om någon förändring av betydelse har skett, t.ex. nedskräpning, överfull behållare, vattenförorening eller om villkor för beviljat undantag inte följs.

ÖVRIGT

Avfallsplan

35 §

I enlighet med 15 kap. 11 § miljöbalken har en avfallsplan för kommunen upprättats. Planen beskriver avfallshanteringen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Planen redovisas i sin helhet som en bilaga till denna renhållningsordning, bilaga 1.

Övergångsbestämmelser

36 §

Denna renhållningsordning träder i kraft den 1 juli 2006 då tidigare renhållningsordning upphör att gälla.

Dispenser från tidigare renhållningsordning gäller med de villkor som beslutats.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »