Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas och vissa andra ideella organisationers lokala verksamhet

Gäller från: 2010-01-01  Antagen: 2009-10-26 §117


NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR inom fritids- och kulturnämndens ansvarsområde


Bidrags- och stödsystem för föreningar inom Fritids- och kulturnämnden i Sölvesborgs kommun Antagna i fritids- och kulturnämnden 2009-09-17 att gälla från den 1 januari 2010.

Det är fritids- och kulturnämndens ansvar att justera detaljbestämmelserna efter hand.

1. Innehåll

 1. 1. Innehåll 
 2. 1.1 Adress 
 3. 2. Allmänna bestämmelser 
 4. 3. Definitioner 
 5. 3.1 Registrerad förening 
 6. 3.2 Bidragsberättigad förening 
 7. 3.3 Ej bidragsberättigad förening 
 8. 3.4 Ungdomsverksamhet 
 9. 3.5 Bidragsår och ansökningsår 
 10. 3.6 Medlem 
 11. 3.7 Medlemsmatrikel 
 12. 3.8 Deltagare 
 13. 3.9 Ledare 
 14. 3.10 Verksamhets- och klubblokal 
 15. 3.11 Lokalkostnader 
 16. 3.12 Verksamhetsberättelse 
 17. 3.13 Verksamhetsplan 
 18. 4. Detaljbestämmelser 
 19. 4.1 Aktivitetsbidrag 
 20. 4.2 Lokalbidrag 
 21. 4.3 Bidrag till nämndens förfogande 
 22. 4.4 Verksamhetsbidrag till kultur 
 23. 4.4.1 Bidrag genom programöverenskommelse 
 24. 4.4.2 Projektbidrag 
 25. 4.4.3 Kulturstipendium Unga 
 26. 4.5 Administrationsbidrag handikappföreningar 
 27. 4.6 Administrationsbidrag pensionärsföreningar 
 28. 4.7 Lönebidrag 
 29. 4.8 Fritids- och kulturkontorets uppvaktning 
 30. 4.9 Subventionerad uthyrning av kommunala lokaler 
 31. 4.10 Subventionerad föreningsservice 

1.1 Adress

Fritids- och kulturkontoret, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg Tfn. 0456- 81 61 29 fritidochkultur@solvesborg.se
www.solvesborg.se

2. Allmänna bestämmelser

Fritids- och kulturnämnden har, av kommunfullmäktige, fått i uppdrag att ge stöd till allmännyttiga ideella föreningar verksamma i Sölvesborgs kommun.

Föreningens huvudsakliga syfte ska vara allmännyttigt dvs. bedriva en verksamhet som samhället tycker är angeläget att stödja.

Alla bidrag utbetalas inom ramen för kommunfullmäktige och fritids- och kulturnämndens anvisade medel. Angivna belopp och procentsatser kan därför bli föremål för justering.

Kommunen har tolkningsföreträde avseende regler och riktlinjer för föreningsbidragen .

3. Definition

3.1 Registrerad förening

För att bli en registrerad förening inom fritids- och kulturkontoret måste nedanstående krav uppfyllas:

 • Ha sitt säte i kommunen med undantag för vissa handikappföreningar som verkar över kommungränserna.
 • Antagit skriftligt utformade stadgar och sänt in dessa tillsammans med kopia av protokoll från bildandemöte.
 • Valt styrelse och revisorer.
 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer, vara öppen för alla, verka i en drogfri miljö och arbeta för jämställdhet och folkhälsa som bör framgå av stadgar.
 • Bedriva en stabil, nyttig och ideell verksamhet i kommunen.
 • Ha minst 10 matrikelförda och betalande medlemmar.
 • Årligen ha årsmöte där verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse behandlas och godkänns.
 • Inneha ett organisationsnummer från skatteverket.

Fritids- och kulturkontoret beslutar om registrering. Godkännandet kan tidsbegränsas och omprövas om skäl finns.

3.2 Bidragsberättigad förening

För att bli en bidragsberättigad förening skall nedanstående villkor uppfyllas, utöver kraven för registrering.

 • Bedrivit verksamhet under minst 6 mån efter registrering.
 • Vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet så som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner och personal.
 • Haft en regelbunden verksamhet med minst 10 sammankomster under året.
 • Medlemsavgiftens storlek skall vara minst 50kr/år per medlem i åldersgruppen 0-20 år och minst 100kr/år per medlem i åldersgruppen 21 år och uppåt. För familjekort ska årsavgiften vara minst 200kr/familj.
 • Årligen ha årsmöte där verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse behandlats och godkänts samt skickat in kopia på dessa tillsammans med föreningsuppgifter. Uppgifterna är tillika underlag för bidragsutbetalning.

Föreningens styrelse ansvarar för att det finns en god internkontroll i föreningen och att uppföljningen mot budget samt verksamhetsplan sker löpande under året. Vidare bör föreningens revisorer kontrollera verksamheten under året, för att förvissa sig om att redovisning och internkontroll fungerar.

Föreningar som får bidrag, ska ställa de handlingar som fritids- och kulturkontoret kräver till förfogande för granskning (t ex närvarokort, räkenskaper, medlemsmatrikel, verifikationer, etc.) för de senaste fyra åren.

Fritids- och kulturnämnden och ansvariga tjänstemän träffar årligen ett antal föreningar för att diskutera föreningens verksamhet och bidrag.

Utbetalning av bidrag sker endast till föreningens bankgiro eller plusgiro. I föreningar med flera sektioner kan endast huvudföreningen söka bidrag.

Lämnande av oriktiga uppgifter eller missbruk av tilldelade medel kan medföra att föreningen blir återbetalningsskyldig och avstängd från bidrag.

För samma ändamål utgår inte mer än ett bidrag om inte annat anges. Bidrag utgår ej till studiecirklar som anordnas av studieförbund eller på annat sätt erhåller statligt eller kommunalt bidrag.

För ändamål vartill bidrag utgår från annat kommunalt organ eller kyrklig församling utgår inte bidrag från fritids- och kulturnämnden .

3.3 Ej bidragsberättigad förening

Ej bidragsberättigad förening inom fritids- och kulturnämnden verksamhetsområde är ekonomisk förening, kretsförening, stödförening, politisk vuxen förening, stiftelser och föräldraförening. Samt föreningar som får bidrag/subventioner från andra kommunala nämnder.

3.4 Ungdomsverksamhet

Med ungdomsverksamhet menas regelbunden verksamhet (20 ggr/år) avsedd för ungdom i åldern 7-20 år (d.v.s. fr.o.m. det år man fyller 7 år respektive t.o.m. det år man fyller 20 år). Ungdomsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning avser också åldern 7-20 år.

Närvarolistor ska föras och på begäran lämnas in till Fritids- och kulturkontoret.

3.5 Bidragsår och ansökningsår

Med bidragsår avser det år då verksamheten genomförs.

Med ansökningsår avser det år då föreningen ansöker om bidrag.

3.6 Medlem

Med medlem avser den som betalt medlemsavgift för det senaste verksamhetsåret och är upptagen i föreningens medlemsmatrikel.

3.7 Medlemsmatrikel

Medlemsmatrikel ska innehålla medlemmarnas namn, adress och födelsedatum samt ange om medlemsavgiften är betald. Medlemsmatrikeln ska revideras varje år, förvaras tillsammans med föreningens värdehandlingar och sparas i minst fyra år.

3.8 Deltagare

Med deltagare avser den som deltar vid ett verksamhetstillfälle. Deltagaren får inte medräknas vid mer än ett verksamhetstillfälle per dygn och förening. OBS! Arrangörer av lägerskola, cup, turnering, match och tävling etc. kan endast tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen.

3.9 Ledare

Med ledare avser av föreningen utsedd person, 13 år eller äldre, med uppdrag att leda föreningens verksamhetstillfälle.

3.10 Verksamhets – klubblokal

Med verksamhetslokal menas lokal där verksamhet huvudsakligen bedrivs.

Med klubblokal menas lokal som mest används till föreningskansli eller förråd.

3.11 Lokalkostnader

Med driftkostnader menas kostnader såsom för hyra, el och vatten. Detta söks av de bidragsberättigade föreningar som hyr lokal samt för de som har egen lokal/anläggning.

Med löpande underhåll avses:

 • material till underhåll av anläggningen/lokalen (kostnader för material o.d. till ny- och tillbyggnad får inte medräknas) som kan hänföras till den kontinuerliga skötseln av anläggningen/lokalen.
 • soptömning
 • sotning
 • fastighetsförsäkring
 • gräsklippning
 • materialkostnad vid reparation av maskiner

Med övriga kostnader menas inte arbets- och personalkostnader, arvoden, nyinvesteringar samt kostnader som är förknippade med föreningens verksamhet och administration.

Detta söks av bidragsberättigade föreningar som har egen lokal/anläggning.

3.12 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ska återge den verksamhet som föreningen haft innevarande år. Den bör innehålla en återkoppling av målsättning och planering utifrån föregående års verksamhetsplan.

3.13 Verksamhetsplan

Verksamhetsplan ska ex. innehålla målsättning, planering av aktiviteter, förändring av egna eller hyrda lokaler samt presentera vad föreningen vill satsa på.

4. Detaljbestämmelser

4.1 Aktivitetsbidrag

Ändamål

Bidraget ska stimulera verksamhet för barn- och ungdomar 7-20 år.

Villkor

 • Föreningen ska ha uppfyllt kraven för bidragsberättigande.
 • Verksamheten ska bedrivas minst 20 gånger under ett verksamhetsår.
 • Närvaroförteckning med namn, födelseår, aktivitet, datum, klockslag och ledare måste föras i anslutning till sammankomsten.
 • Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för fler grupper under samma timme.
 • Sammankomsten ska vara ledarledd med minst 5 bidragsberättigade deltagare och max 30, som deltar i minst 60 minuters verksamhet för att räknas som bidragsberättigad.
 • Vid sammankomst för enbart barn och ungdomar med funktionsnedsättning som ovanstående, men med minst 3 bidragsberättigade deltagare.
 • Huvuddelen av sammankomsten ska ha anknytning till föreningens beslutande verksamhet.
 • Bidraget utbetalas endast en gång per dag och deltagare oavsett aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
 • Bidraget utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer.
 • Bidrag utgår inte till s.k. fritidsgårdsverksamhet och annan verksamhet som regleras via avtal med annan nämnd.
 • Bidrag utbetalas ej till studiecirkelsammankomst, vilka får bidrag i annan ordning.

Bidrag

 • Förening med verksamhet för barn och ungdomar (7-20 år) får bidrag med 6 kr per deltagartillfälle.
 • Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar (7-20 år) med funktionsnedsättning får bidrag med 12 kr per deltagartillfälle.

Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kulturkontoret till handa senast den 15 februari och 15 augusti på särskild blankett som finns att hämta på www.solvesborg.se eller på fritids- och kulturkontoret. Föreningens ordförande eller kassör ska underteckna ansökan. Ansökan skickas in av huvudföreningen även om föreningen består av flera sektioner.

Om ansökan inkommer efter den 15 februari respektive 15 augusti, minskas bidraget med 10 %. Föreningar som kommer in med ansökan efter den 31 mars resp. 30 september får inte något bidrag.

Utbetalning

Utbetalning sker under mars respektive september månad.

Uppföljning och kontroll

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en förening avstängs från bidrag.

Fritids- och kulturkontoret kommer att genomföra stickprovskontroller av närvarokort och besöka föreningens verksamhet.

4.2 Lokalbidrag

Ändamål

Bidraget ska ekonomiskt underlätta för föreningar som äger eller hyr lokaler/anläggningar.

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigande. Lokalen eller anläggningen ska ligga inom kommunen och vara godkänd av fritids- och kulturnämnden. Avtal om förhyrning eller kontrakt för egen lokal ska alltid i förväg godkännas av fritids- och kulturnämnden. Nämnden har möjlighet att hänvisa sökande förening till annan lämplig lokal.

Bidrag

Föreningar kan få bidrag för godkända hyreskostnader i lokaler och anläggningar som man bedriver regelbunden verksamhet i, dvs. verksamhetslokal eller för föreningskansli eller liknande dvs. klubblokal. Religiösa föreningars lokaler räknas som klubblokaler.

Maxbelopp finns och kan justeras varje år.

Förhyrda lokaler:

 • För ungdomsförening som erhåller aktivitetsbidrag kan bidrag till förhyrda lokaler utgå med högst 80 % av den verkliga hyreskostnaden (hyra, vatten, el). Bidraget är maximerat till 40 000kr per förening och år.
 • För övriga föreningar och kulturföreningar kan bidrag till förhyrda lokaler utgå med högst 60 % av den verkliga hyreskostnaden (hyra, vatten, el). Bidraget är maximerat till 12 000kr per förening och år.
 • För handikappföreningar kan bidrag till förhyrda lokaler utgå med högst 80 % av den verkliga hyreskostnaden. Bidraget är maximerat till 40 000 kr per förening och år.
 • För pensionärsföreningar kan bidrag till förhyrda lokaler utgå med högst 80 % av den verkliga hyreskostnaden. Bidraget är maximerat till 18 000 kr per förening och år. Avtal om förhyrning ska i förväg godkännas av omsorgsnämnden.

Egna lokaler:

 • För ungdomsföreningar som erhåller aktivitetsbidrag kan bidrag till egna lokaler och anläggningar utgå med högst 80 % av den godkända nettokostnaden. Bidrag söks för driftkostnader men även för löpande underhåll för lokalen/anläggningen. Bidraget är maximerat till 120 000 kr.
 • För övriga föreningar kan bidrag till egna lokaler och anläggningar utgå efter särskild prövning av fritids- och kulturnämnden i varje enskilt fall, med högst 60 % av den godkända nettokostnaden.
 • För handikappföreningar kan bidrag utgå efter särskild prövning i varje enskilt fall. Bidrag utgår i ett intervall på 40-80% av den godkända nettokostnaden.
 • För kulturföreningar kan bidrag utgå efter särskild prövning av fritids- och kulturnämnden i varje enskilt fall.

Vid fastställandet av storlek på lokalbidrag vägs omfattningen av föreningens ungdomsverksamhet in.

Föreningar kan inte få bidrag för hyreskostnader i kommunalt subventionerade lokaler. Fritids- och kulturkontoret har rätt att kräva in hyresavtal eller arrendeavtal och verifikationer som styrker dessa kostnader.

Föreningar kan inte få bidrag för lokaler som i huvudsak används till kommersiell verksamhet så ej heller för entrébelagda arrangemang i kommunägda lokaler.

Vid kommersiella arrangemang, då lokalavdelning från annan kommun eller distriktsorganisation hyr kommunägda lokaler/anläggningar debiteras hyran enligt gällande taxor och avgifter.

Bidrag utbetalas inom ramen för av kommunfullmäktige och fritids- och kulturnämnden anvisade medel. Angivna belopp och procentsatser kan därför bli föremål för justering.

Efter särskild prövning av fritids- och kulturnämnden kan lokalbidrag utgå för andra ändamål än vad som ovan redovisats.

Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kulturkontoret tillhanda senast den

31 maj året efter kostnadsåret på särskild blankett som tillhandahålls av fritids- och kulturkontoret eller hämtas på hemsidan www.solvesborg.se

Utbetalning

Utbetalning sker vid två tillfällen per år 50 % före den 1 april och 50 % före den 1 oktober.

I speciella fall kan förskott på bidrag beviljas efter särskild prövning av fritids- och kulturnämnden.

4.3 Bidrag till fritids- och kulturnämndens förfogande

Ändamål

Bidraget ska underlätta för föreningar som har ett nyuppkommet behov och som inte omfattas av aktivitetsstöd eller lokalbidrag.

Bidrag kan utgå som särskilt stöd till utvecklingsprojekt i föreningen, arrangemangsverksamhet, insatser riktade till speciella målgrupper och inventarier.

Villkor

Föreningen måste uppfylla de allmänna kraven för bidragsberättigande. De föreningar som kan söka ska vara registrerade som ungdomsförening, handikappförening eller kulturförening.

Bidraget prövas i varje enskilt fall av fritids- och kulturnämnden inom ramen för anvisade medel.

Föreningen ska inom 2 månader efter erhållet bidrag återkomma med en skriftlig redovisning av hur medlen från nämndens förfogande nyttjats.

Ansökan

En skrivelse görs till fritids- och kulturnämnden via fritids- och kulturkontoret. I skrivelsen gör man en verksamhetsplan som innehåller målsättning, planering, förändring och förväntningar. Verksamhetsplanen ska kompletteras med en budget samt om man söker medel för samma ändamål på annat håll.

Ansökan kan göras regelbundet under hela året och bereds sedan i fritids- och kulturnämnden.

Utbetalning

Utbetalning görs under hela året efter man tagit ett beslut i fritids- och kulturnämnden.

4.4 Verksamhetsbidrag till kultur

4.4.1 Bidrag genom programöverenskommelse

Ändamål

Bidraget ska underlätta för kulturföreningar att erbjuda kontinuerlig kulturverksamhet för kommuninvånarna i Sölvesborgs kommun.

Villkor

Föreningen ska uppfylla allmänna krav för bidragsberättigande och vara registrerad som en kulturförening. Bidrag ges till föreningar som erbjuder fast programutbud för allmänheten eller årligen återkommande arrangemang .

Ansökan

Överenskommelsen initieras av fritids- och kulturnämnden och kan löpa över 1-3 år. Uppföljning med delredovisning görs årligen varefter revideringar kan göras.

Slutredovisning ska lämnas till fritids- och kulturnämnden senast 6 månader efter överenskommelsen utgång.

Utbetalning

Utbetalning sker årligen före den 1 april efter att delredovisning godkänts för föregående år.

4.4.2 Projektbidrag

Ändamål

Bidraget ska främja förnyelse i kulturföreningarnas verksamhet samt stimulera till nya arbetssätt. Samverkansprojekt, generationsöverskridande och integrationsfrämjande projekt prioriteras.

Villkor

Bidrag kan ges till bidragsberättigad förening samt enskild arrangör av specifikt kulturprojekt. Fullständig budget för projektet ska lämnas. Samtliga bidrag och stöd man avser söka för samma projekt ska anges. Bidragstagaren är skyldig att redovisa eventuella förändringar i budget, varvid återbetalning kan krävas. Redovisning efter särskild blankett lämnas 2-3 månader efter genomförande.

Bidrag

Bidrag ges till tidsbegränsade kulturprojekt. Bidrag kan också ges i form av förlustgaranti som kan täcka maximalt 60 % av uppkommen förlust. Bidrag om maximalt 5000 kronor utbetalas.

Ansökan

Ansökan med budget ska ha inkommit till fritids- och kulturkontoret senast 2 månader innan projektet påbörjas. Detta gäller även för förlustgarantier. Ansökningsblankett finns på fritids- och kulturkontoret eller på kommunens hemsida www.solvesborg.se .

Utbetalning

Utbetalning görs under hela året.

4.4.3 Kulturstipendium Unga

Ändamål

Bidraget ska främja ungas egen kulturverksamhet samt stimulera till fler publika arrangemang för unga.

Villkor

Sökande ska vara mellan 13 och 25 år och vara ickeprofessionell. Sökande under 18 år ska ha vuxen handledare. Kulturstipendium kan sökas av såväl enskild som registrerad förening i Sölvesborgs kommun.

Bidrag

Bidrag kan ges om maximalt 3000 kr och ges som bidrag till publikt arrangemang eller som bidrag för att ta fram en produkt eller ge möjlighet till personlig utveckling av konstnärlig verksamhet.

Ansökan

Ansökan med budget ska ha inkommit till fritid- och kulturkontoret senast 4 veckor före genomförande/startdatum.

Utbetalning

Utbetalning görs under hela året.

4.5 Administrationsbidrag handikappföreningar

Ändamål

Bidraget ska underlätta för handikappföreningar att bedriva en kontinuerlig verksamhet i Sölvesborgs kommun.

Villkor

Föreningen måste uppfylla de allmänna kraven för bidragsberättigande och man ska vara registrerad som en handikappförening.

Bidrag

Administrationsbidrag utgår med 35 kr per medlem tillhörande Sölvesborgs kommun jämte ett grundbidrag på 2 000 kr. I de fall lokalavdelningen omfattar flera kommuner delas grundbidraget i förhållande till antal medlemmar från respektive kommun.

Undantag från bidragsgivningen finns och då utgår särskild prövning av fritids- och kulturnämnden.

Uppgivna medlemssiffror ska avse förhållandena vid senaste årsmöte och vara verifierade av föreningens revisor.

Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kulturkontoret tillhanda senast den

31 maj på särskild blankett som tillhandahålls av fritids- och kulturkontoret eller hämtas på hemsidan www.solvesborg.se

Utbetalning

Utbetalning sker före den 1 april året efter att ansökan är inlämnad.

4.6 Administrationsbidrag pensionärsförening

Ändamål

Bidraget ska underlätta för pensionärsföreningar att bedriva en kontinuerlig verksamhet i Sölvesborgs kommun.

Villkor

Föreningen måste uppfylla de allmänna kraven för bidragsberättigande och man ska vara registrerad och godkänd av omsorgsnämnden som en pensionärsförening.

Fritids- och kulturkontoret ansvarar för hantering av bidragsansökningar på uppdrag av omsorgsnämnden. För erhållna bidrag gäller att kontroller kan utföras av omsorgsnämnden eller kommunens revision.

Bidraget utbetalas inom ramen för av kommunfullmäktige och omsorgsnämnden anvisade medel.

Bidrag

Administrationsbidrag utgår med ett grundbidrag på 5 000 kr per år och förening.

Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kulturkontoret tillhanda senast den

31 maj på särskild blankett som tillhandahålls av fritids- och kulturkontoret eller hämtas på hemsidan www.solvesborg.se

Utbetalning

Utbetalning sker före den 1 april året efter att ansökan är inlämnad.

4.7 Bidrag för föreningar med arbetstagare anställda med lönebidrag.

Ändamål

Bidraget ska ekonomisk underlätta för de föreningar som har arbetstagare anställda med lönebidrag.

Villkor

För att en förening ska få bidrag till anställd med lönebidrag ska anställningen ha förgåtts i samråd med kommunen.

Fritid- och kulturkontoret, genom fritids- och kulturnämnden tecknar avtal med respektive förening, där det framgår att arbetsgivaransvaret är föreningens.

Fritids- och kulturkontoret förbehåller sig rätten att ompröva beslut om bidrag när nytt avtal ska tecknas mellan parterna.

Fritids- och kulturnämnden fastställer en maximigräns för antalet bidragsberättigade anställda med lönebidrag.

Bidrag kan utgå till högst en lönebidragsanställning per förening. Undantag från detta kan fastställas av fritids- och kulturnämnden efter särskild prövning.

Bidrag

Bidrag till heltidsanställd med lönebidrag utgår med maximalt 24 000kr per förening och år.

Bidrag utbetalas med motsvarande max 12 % av löne- och lönebikostnaderna.

Det sammanlagda bidraget får aldrig överstiga 98 % för en heltidsanställd.

Om likviditetsproblem hotar anställningen kan föreningen få ett förskott motsvarande en månadslön.

Ansökan

En skriftlig ansökan görs till fritids- och kulturkontoret för vidare beredning. Ansökan kan göras regelbundet under hela året.

Utbetalning

Bidraget utbetalas kvartalsvis till ansvarig förening .

4.8 Fritids- och kulturnämndens uppvaktning

Ändamål

Syftet med uppvaktningen är att uppmärksamma föreningar vid jubileum etc.

Villkor

Föreningen ska vara en registrerad förening.

Uppvaktning

Föreningen tilldelas en nämndens uppvaktning i form av en gåva motsvarande ett penningbelopp, enligt följande;

100-års jubileum – 5 000 kr

75-års jubileum – 3 000 kr

50-års jubileum – 5 000 kr

25-års jubileum – 3 000 kr

10-års jubileum – 2 000 kr

Föreningen tilldelas även standar. Vid mellanliggande jubileum bedömer fritids- och kulturnämndens ordförande om uppvaktning ska ske och i så fall även storleken på gåvan.

Ansökan

En skriftlig ansökan ska var fritids- och kulturkontoret tillhanda senast 4 veckor innan jubileumet/utdelningstillfället.

4.9 Subventionerad uthyrning av kommunala lokaler

Ändamål

Stödet är avsett att ge föreningar möjlighet att till en rimlig kostnad bedriva verksamhet i kommunala lokaler/anläggningar. Taxor och prioriteringar fastställs i ”Normer för taxor och avgifter”

4.10 Subventionerad föreningsservice

Ändamål

Stödet är avsett att ge föreningar möjlighet till kopiering och biljettryckning till subventionerat pris .

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »