Regler för bidragsgivning till föreningar vars verksamhet ligger nära individ- och familjeomsorgskontorets verksamhet

Gäller från: 2003-01-01  Antagen: 2002-12-16 §120

BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

§ 1

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om vilka föreningar som skall omfattas av nedannämnda regler.

BIDRAGSFORMER

§ 2

Kommunal bidrag utgår som

  1. Hyresbidrag
  2. Administrationsbidrag
  3. Verksamhetsbidrag

Varje bidragsdel prövas individuellt.

HYRESBIDRAG

§ 3

- Bidrag som avser att täcka skälig del av hyreskostnad för aktuella lokaliteter

- Vid lokalbyte rekommenderas samråd med förvaltningen

ADMINISTRATIONSBIDRAG

§ 4

- Bidrag som avser kostnader för telefon, försäkringar, el, porto, resor, inventarier m.m.

- Skälighetsbedömning görs i samråd med respektive bidragssö­kande organisation

VERKSAMHETSBIDRAG

§ 5

l) Generellt bidrag

- Avser den löpande dagliga verksamheten

II) Projektbidrag

- avser klart avgränsade projekt utanför den egentliga verk­samheten, kan innefatta medel även för utvärdering och redovisning.

ANSÖKAN

§ 6

I ansökan ska specificeras vilket bidrag som söks samt hur mycket pengar man söker.

I ansökan om ekonomiskt bidrag till ovannämnda organisationer/­föreningar skall ingå:

Årsredogörelse för organisationens verksamhet avseende året före det år ansökan avser. Redogörelsen ska omfatta både en ekonomiska och en verksamhetsredogörelse. Beviljas bidrag ska kvartalsrapporter redovisas efterhand för att fortsatt bidrag ska kunna utgå.

Ekonomisk redogörelse

- I den ekonomiska redogörelsen ska klart framgå om bidrag er­hålls från någon annan och om avgift uttas från deltagare/besökare i verksamheten.

- Kostnadskalkyl: Beräknade kostnader anges samt hur mycket pengar man söker och vad de ska användas till.


Verksamhetsredogörelse

I verksamhetsredogörelsen ska vara angett:

- Mål och syfte

- Till vilken målgrupp organisationen vänder sig, vilka krav som ställs på deltagare/ medlemmarna

- Innehåll i verksamheten

- Öppettider (verksamhetstider)

- Antal personal (sysselsättningsgrad angiven)

- Antalet frivilligt engagerade

- Planerad verksamhet för det år ansökan om bidrag avser med speciell motivering om avsikten är att göra större förändringar i verk­samheten.

Ansökan ska vara individ- och familjeomsorgen tillhanda senast den 15 september året före det verksamhetsår bidragsansökan avser. Pengarna kommer att betalas ut 2 gånger per år.

­­­­­________

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »