Reglemente för hantering av kommunens borgensåtagande

Gäller från: 2007-11-01  Antagen: 2007-10-29 §117

Detta reglemente innehåller två olika sorters föreskrifter. För det första anges när och under vilka former kommunen kan ikläda sig borgensför­pliktelser. För det andra finns regler för hur kommunen skall redovisa dessa förpliktelser i den externa redovisningen.

Syftet med föreskrifterna är att erhålla en konsekvent hantering av bor­gens­ärenden samt rutiner som ger en god intern kontroll och leder till beslut där det ekonomiska risktagandet hålls inom de ramar som kommun­led­ningen finner lämpligt. Vidare syftar redovisnings­föreskrifterna till att under­lätta för externa intressenter att göra en bedömning av kommunens kredit­värdighet.

OMFATTNING

Kommunal borgen får lämnas för följande verksamheter:

  • Kommunägda företag med vilka avses företag där kommunen, själv eller tillsammans andra kommuner och/eller landsting, genom direkt eller indirekt innehav av aktier eller andelar har mer än 20% av röster­na.
  • Ideella föreningar öppna för allmänheten och vars verksamhet be­döms vara av allmänt intresse.
  • Egnahem och småhus med bostadsrätt när fråga är om förlängning av tidigare åtagande.
  • Kommuninvest i Sverige AB och Kommuninvest ekonomisk förening

Kommunens totala borgensåtaganden får ej överstiga värdet av senaste avslutade verksamhetsårs skatteintäkter inklusive generella statsbidrag.

KOMMUNÄGDA FÖRETAG

Ändamål

Beträffande kommunägda företag gäller att borgen endast lämnas som säkerhet för lån avsedda för investeringar i anläggningstillgångar.


Riskbedömning

Inför varje nytt borgensåtagande skall en riskbedömning göras. Bedöm­ningen skall vara skriftlig och allt underlag skall biläggas bedömningen. I bedömning­en skall ingå en analys av gäldenärens likviditet och finansiella ställning. För borgensåtaganden överstigande 1 000 000 kronor skall godtagbart budget­material och finansiella prognoser finnas framtagna för det specifika investe­ringsprojekt som borgensåtagandet avser.

Årligen skall likviditet och finansiell ställning analyseras och dokumenteras för de företag för vilka borgen ingåtts. Detta utförs i samband med sammanställ­ningen av kommunens koncernredovisning.

Borgensvillkor

För helägda kommunala företag uttas en årlig borgensavgift om 0,35 %.

För delägda kommunala företag uttas borgensavgift som bestäms i varje enskilt fall; dock lägst till 0,35 % av det belopp kommunen går i borgen för.

Vid borgen för kommunala företag skall dessa förbinda sig att inte mot panträtt eller annan säkerhet belåna anläggningstillgångar finansierade med lån för vilka kommunen gått i borgen.

Vidare åläggs företagen att upprätthålla ett fullgott försäkringsskydd för tillgångar finansierade med lån för vilka kommunen gått i borgen.

Kommunägda företag skall varje år lämna uppgift om saldot per senaste årsskifte på de lån för vilka kommunen gått i borgen. Denna rapportering samordnas med övrig koncernrapportering.

IDEELLA FÖRENINGAR

Ändamål

Beträffande ideella föreningar får borgen lämnas för lån avsedda för in­vesteringar samt som förlustgarantier för arrangemang riktade till allmän­heten.

Riskbedömning

Inför varje nytt borgensåtagande skall en riskbedömning göras. Bedöm­ningen skall vara skriftlig och allt underlag skall biläggas bedömningen. I bedömning­en skall ingå en analys av gäldenärens likviditet och finansiella ställning. Kreditupplysning skall inhämtas på gäldenärens bekostnad. För borgensåta­ganden överstigande 50.000 kronor skall godtagbart budget­material och finansiella prognoser finnas framtagna, dels för verksamheten i sin helhet, dels för det specifika investeringsprojekt/engagemang som borgensåtagandet avser.

För befintliga åtaganden överstigande 50.000 kronor skall minst en gång per år upprättas en aktuell analys av gäldenärens likviditet och finansiella ställ­ning.

Borgensvillkor

För ideella föreningar uttas borgensavgift som bestäms i varje enskilt fall; dock lägst till 0,35 % av det belopp kommunen går i borgen för.

Vid borgen för ideella föreningar gäller att sådan endast får ingås om den tecknas solidariskt tillsammans med samtliga styrelsemedlemmar i den aktuella föreningen.

I samband med nya borgensåtaganden skall gäldenären förpliktigas att utan uppmaning senast den 31/1 varje år lämna verifierad uppgift om saldot per senaste årsskifte på det lån för vilket kommunen gått i borgen. Av uppgiften skall också framgå huruvida amorteringsplanen följts.

På uppmaning av kommunen skall gäldenären vidare utan dröjsmål lämna sådana uppgifter som erfordras för en analys av likviditet och finansiell ställning. Uppgifterna skall ligga till grund för den årliga riskbedömning som stadgas i föregående avsnitt.

Gäldenären skall även skriftligen förpliktigas att upprätthålla ett fullgott försäkringsskydd för tillgångar finansierade med lån för vilka kommunen gått i borgen.

EGNA HEM OCH SMÅHUS

Ändamål.

Borgens- och förlustansvar för egnahem och småhus med bostadsrätt får lämnas när fråga uppkommer om förlängning av tidigare tecknat åtagande för ett objekt. Frågan uppkommer vid ägarbyte eller vid hushållsdelning där en av de tidigare ägarna skall överta det lån som kommunen gått i borgen för.

Riskbedömning.

Inför varje förnyat borgensåtagande skall en riskbedömning göras. Bedöm­ningen skall vara skriftlig och allt underlag skall biläggas bedömningen. I bedömningen skall ingå en analys av gäldenärens finansiella ställning.

Borgensvillkor.

Målsättningen är att kommunen om möjligt skall avsluta sina borgensåtagan­den till egnahem och småhus. Åtagandet skall inte förnyas om lånebeloppet understiger 50.000 kronor. I andra fall kan åtagandet förnyas om

* risken för förlust för kommunen är större om borgensåtagandet avslutas än om det förnyas

* vid hushållsdelning där en av tidigare ägare övertar fastigheten

* ärendet gäller förvärvslån där kommunen ursprungligen fattade beslutet om lånet.

BESLUTSGÅNG

Borgensåtaganden beslutas av kommunfullmäktige, med undantag för borgen till bostadsändamål som beslutas av kommunstyrelsen.

HANDLÄGGNING

Handläggning av borgensärenden sker på ekonomikontoret utom borgen för bostadsändamål, som handläggs på byggnadsavdelningen. Underskriftsbe­myndiganden beslutas i annan ordning.

På ekonomikontoret skall föras en liggare i vilken alla nya borgensåtagan­den skrivs in. I liggaren skall följande uppgifter skrivas in:

- Fullmäktigebeslut (datum och paragraf)

- För vem förpliktelsen ställts (gäldenär)

- Ändamål

- Kreditgivare (borgenär)

- Lånets nummer eller annan identifikation

- Ursprungligt lånebelopp

- Amorteringsplan

- Eventuell säkerhet

För varje borgensåtagande skall ekonomikontoret systematiskt arkivera följande dokumentation:

- Kopia av kommunfullmäktiges beslut

- Kopia av skuldebrev och borgensåtagande

- All dokumentation som ingår i riskbedömningen

- Lämnade säkerheter

- Aktuell låneskuld vid varje årsskifte (summan av dessa saldon skall vara avstämbara mot i årsredovisningen inom linjen redovisade borgensför­bindelser).

INFORMATION

För att möjliggöra en riskbedömning för externa intressenter skall i års­redovisningen borgensförbindelser inom linjen delas upp i följande under­rubriker:

- Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunens företag (koncernin­terna åtaganden)

- Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem och småhus med bostadsrätt

- Övriga förpliktelser

I not skall Koncerninterna åtaganden och Övriga förpliktelser specificeras med namn och belopp.

________

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »