Felparkeringsavgifter i Sölvesborgs kommun

Gäller från: 2008-06-01  Antagen: 2008-04-28 §57
Gäller från: 2013-02-01  Antagen: 2012-12-17 §128

Vid överträdelse mot

 

TF Trafikförordningen 1998:1276 Avgift
3 kap    
47 § Ett fordon får inte stannas eller parkeras  
  1. på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs. 600 kr
  2. i en korsning med järnväg eller spårväg 600 kr
  3. på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms. 400 kr
48 § Inom tätbebyggt område får fordon inte stannas eller 600 kr
  parkeras på allmän plats som är terräng

600 kr

49 § Ett fordon får inte parkeras så att  
 

1. det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen

400 kr

  2. fordonet med något hjul står utanför en parkeringsruta eller annan markering som anger var parkering får ske.

400 kr

52 §

På en väg får fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i färdriktningen. Om det finns järnvägs- eller spårvägsspår på högra sidan, får dock fordon stannas eller parkeras på vägens vänstra sida. På vägar med enkelriktad trafik får fordon även i andra fall stannas eller parkeras på vänstra sidan.

600 kr

52 § Ett fordon skall stannas eller parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i vägens längdriktning. Parkering skall ske utanför körbanan, om vägförhållandena medger det.

400 kr

53 § Ett fordon får inte stannas eller parkeras  
  1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart, 600 kr
  2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant,

600 kr

  3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana,

600 kr

  4. i en vägport eller tunnel, 400 kr
  5. på eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva där sikten är skymd,

400 kr

  6. längs en spärrlinje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och spärrlinjen, 400 kr
 

7. i ett cykelfält

600 kr

  8. i ett spärrområde. 400 kr
54 §

På en markerad hållplats för spårvagn eller fordon i linjetrafik får andra fordon inte parkeras och inte heller stannas annat än för sådan på- eller avstigning som kan ske utan hinder för spårvägs- eller linjetrafiken. Om det saknas markering vid ett märke som anger en sådan hållplats, gäller förbudet i första stycket inom tjugo meter före och fem meter efter märket.

400 kr

55 §

Ett fordon får inte parkeras

 
  1. på en väg inom ett avstånd av trettio meter från en plankorsning, 400 kr
  2. på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras,

400 kr

  3. på en huvudled 400 kr
 

4. på en körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs körbanans kant eller bredvid en anordning som har ställts upp där.

400 kr
 

Förbudet i första stycket 4 gäller inte om det andra fordonet är en tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel utan sidvagn eller om anordningen är av motsvarande storlek.

 

8 kap

   
1 §

På en gågata och en gårdsgata gäller följande

 
 

2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.

400 kr

10 kap

   
1 § 12. Förbud att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 eller 52 §, 53 § 2-5, 54 § eller 55 § 3 eller 4 eller lokal trafikföreskrift.  
  13. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.  
 

Överträdelse stannaförbud

600 kr
  Överträdelse parkeringsförbud 400 kr
  Parkering längre tid än tillåten på parkeringsplats 400 kr
  Ej erlagd avgift
Utan att P-skiva eller motsvarande är korrekt anbringat i fordonet eller att denna visar att parkeringstid överskridits
400 kr
  Parkering på handikapplats utan parkeringstillstånd. 600 kr
 

Parkerat på sträcka där det är förbjudet att parkera för annat än visst fordonslag, trafikantgrupp eller verksamhet

 
14 §

Föreskrifter med särskilda trafikregler, meddelade av polis-myndighet, tullmyndighet eller den myndighet som har hand om gatu- eller väghållningen inom området, om

 
  stannande eller parkering,

400 kr

 

 

     
 

 

 
     

 

   
 

 

 

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-01-02 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »