Kommunfullmäktige 100426

Mark för vindkraftsverk
Dagens första ärende handlade om mark för vindkraft. Kommunägda Västblekinge Miljö AB (VMAB)har kontaktats av företag som vill hyra mark för att sätta upp vindkraftsverk. VMAB tycker att området i fråga fungerar bra för vindkraft. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna att VMAB hyr ut mark för användning till vindkraftsverk.

Köp och försäljning av mark i Mjällby
Sölvesborgs kommun planerar att bygga en ny förskola i Mjällby. För att kunna göra detta behöver ca 11 000 kvadratmeter mark köpas in. Kommunkansliet har därför gjort ett förslag till avtal med säljaren. Det handlar om mark som ligger på fastigheten med betäckning Hosaby 16:2. Priset är 350 000 kr.

I samband med detta köper säljaren i sin tur en annan bit mark av kommunen med fastighetsbetäckning Hosaby 10:17. Förslag till avtal för detta har också tagits fram.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna båda avtal.

Försäljning av mark till rumänsk-ortodoxa församlingen
Rumänsk-ortodoxa församlingen har bett att få köpa marken som har betäckningen Skanslyckan 2 för att bygga en kyrka. Kommunkansliet har gjort ett förslag till försäljningsavtal. Jimmie Åkesson, från Sverigedemokraterna tyckte inte att kommunen skulle godkänna detta avtal. Han begärde omröstning, som slutade med 42 ja-röster mot 5 nej-röster. K ommunfullmäktige beslutade därmed att godkänna avtalet. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och visade på så sätt att de inte håller med.

Avtal med Sölvesborgsvikens Båtklubb
Fritids- och kulturchefen har gjort ett förslag till avtal mellan kommunen och Sölvesborgsvikens Båtklubb. Genom avtalet låter kommunen båtklubben använda mark och bryggor längs med innerhamnen i centrala Sölvesborg. Genom avtalet tar båtklubben på sig att hålla rent och i viss mån underhålla området. Avtalet gäller mellan 1 maj i år och fram till sista april 2030. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna avtalet.

Utställning av översiktsplan för Sölvesborgs kommun
Stadsarkitektkontoret har tagit fram ett förslag till översiktsplan för Sölvesborgs kommun – länk. Enligt plan- och bygglagen ska förslaget skickas ut för utställning så att allmänheten får möjlighet att tycka till. Kommunfullmäktige beslutade att förslaget till översiktsplan godkänns för utställning. Men först ska följande ändringar göras:

  • I Vitahallsslätten ska planen utgå från de ytor som blir när kraftledningen grävs ned. Bara en begränsad del ska bebyggas för att området även i framtiden ska kunna fungera som natur- och rekreationsområde.
  • Området Sandviken Östra tas bort från planförslaget.
  • Området Siretorp Sydväst utökas enligt förslaget till delöversikt för Siretorpsområdet. Delöversikten infogas i planförslaget.

Webbsändningar av fullmäktigesammanträden
Kommunfullmäktige har under 2008 låtit informationskontoret titta på möjligheterna att utöka det politiska informationsutbudet genom att sända kommunfullmäktigesammanträdena på webben. Det finns nu planer på att sända ljudet på kommunens hemsida. Men före första sändningen behöver ansvariga utgivare utses. Dessutom behövs ett beslut om att varje ledamot själv ska svara för eventuella brott mot yttrandefriheten.

Kommunfullmäktige beslutade att utse kommunfullmäktiges ordförande Stig Jönsson till ansvarig utgivare. Till ställföreträdande ansvarig utgivare utsågs kommunfullmäktiges vice ordföranden Peter Jeppsson och Nils-Gunnar Berg.

Dessutom beslutades att var och en som framträder i sändningen själv ska svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.

Årsredovisningar och revisionsberättelser
De kommunala förbunden Samverkansförbundet Bromölla-Sölvesborg (Sambos), Miljöförbundet Blekinge Väst, Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg, Räddningstjänsten Västra Blekinge och Vårdförbundet Blekinge har alla gjort årsredovisningar för 2009.

Revisorerna har lämnat revisionsberättelser och tycker att direktionen ska beviljas ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet innebär en form av godkännande och att man avstår från att kräva skadestånd från styrelsen, nämnderna eller de förtroendevalda.

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja alla förbunden ansvarsfrihet.

Förslag om kundval i hemtjänsten
En motion är ett förslag till kommunfullmäktige. En motion kan lämnas in av en eller flera ledamöter.

I november 2009 la Jeppe Johnsson från moderaterna, Sven-Inge Antonsson från centern, Christel Henningsson från kristdemokraterna och Lars Lamberg från folkpartiet ett förslag om kundval i hemtjänsten. De föreslår bland annat att kommunen ska ansöka om pengar från SKL för att bekosta en utredning om att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten.

Så här svarade kommunstyrelsens ordförande:

Ledamöterna Jeppe Johnsson (M), Sven-Inge Antonsson (C), Christel Henningsson (KD) och Lars Lamberg (FP) har i motion föreslagit att Sölvesborgs kommun ansöker om medel från SKL för att bekosta en utredning för att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten.

Motionen har varit på remiss hos Omsorgsnämnden. Nämndens ordförande, Roine Olsson (S) skriver i sitt yttrande att förslaget redan avslagits en gång av kommunfullmäktige i samband med budgetmötet den 23 november 2009. Dessutom har majoriteten i sin samarbetsförklaring deklarerat att inga initiativ för privatiseringar inom äldreomsorgen kommer att tas från majoriteten inom mandatperioden. I yttrandet framgår också att omsorgens förvaltningsorganisation för närvarande lägger stora resurser på utredning av kommunalt övertagande av hemsjukvården. Att då också lägga resurser på något som fullmäktige redan har sagt nej till är att använda resurserna på fel sätt enligt nämndens ordförande. Omsorgsnämnden har beslutat i enlighet med yttrandet och föreslår fullmäktige att avslå motionen.

Jag delar ovanstående synpunkter och föreslår därför fullmäktige att avslå motionen.

Sölvesborg den 22 mars 2010
Heléne Björklund
Kommunstyrelsens ordförande

Fyllnadsval - huvudman i Sölvesborg-Mjällby Sparbank
Alve Ohlsson från socialdemokraterna slutar som huvudman för Sölvesborg-Mjällby Sparbank i maj 2010. Alve Ohlsson var egentligen vald av Sölvesborgs kommun och fram till och med 2011. Därför behövs en ny huvudman utses. Kommunfullmäktige beslutade att utse Ida Bernstein från socialdemokraterna till ny huvudman i Sölvesborg-Mjällby Sparbank för tiden 2010-05-21—2011.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-06 Ansvarig: Sofia Lindqvist-Lacinai
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »