Detaljplan för Norje 82:1 m fl, Norje festivalområde

MEDDELANDE OM ANTAGANDEBESLUT

enligt 5 kap. 30 § plan- och bygglagen, (SFS 1987:10)

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-08 att anta detaljplan för Norje 82:1 mfl, Norje tätort, Sölvesborgs kommun, Blekinge län.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde bifogas för kännedom. Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2012-10-12.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förbättrade förutsättningar för festivalverksamhet på fastigheterna Norje 82:1 m.fl. kopplat till Sweden Rock Festivals verksamhet och övriga tillfälliga evenemang. 

Uppgifter om hur ett överklagande går till:

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas av den som tidigare lämnat synpunkter i ärendet, som inte blivit tillgodosedda.

Beslutet överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län. Överklagande skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen på följande adress:

Kommunstyrelsens kansli, Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg.

Överklagandet skall ske skriftligen och ha kommit kommunstyrelsen tillhanda senast inom tre veckor från den dag tillkännagivandet skett (dock senast 2012-11-08). Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till Länsstyrelsen i Blekinge län.

I skrivelsen skall Du/Ni ange vilket beslut Du/ni överklagar, t.ex. genom att ange beslutsdag och vad beslutet gäller hur Du/Ni begär att beslutet skall ändras och varför samt Ditt/Ert namn, adress och telefonnummer.

Skrivelsen undertecknas.

 

 

/Sölvesborgs kommun

Handlingar

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Telefon: 0456-81 63 63, 6
stadsarkitektavdelningen
@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2012-10-29 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »