Detaljplaner och områdesbestämmelser

På stadsarkitektavdelningen omsätts översiktsplaneringens intentioner till konkreta projekt genom upprättandet av detaljplaner. En detaljplan ger en samlad bild av markanvändningen och beskriver hur miljön avses förändras eller bevaras.

I detaljplanen kan ambitioner om en vacker och välfungerande bebyggelse, sociala aspekter och främjande av ekonomisk och rationell byggproduktion tillgodoses. Allmänna intressen vägs mot enskilda intressen

Kommunen ansvarar för planeringen och beslutar när och var en detaljplan ska göras. Upprättandet av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Karta över gällande detaljplaner

Klicka här för att se kartan över gällande detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på länken för att få fram en aktuell karta och planbeskrivning. Vid streckade ytor finns två länkade planer - använd pilen i dialogrutan för att välja vilken du tittar på.

Planbesked

Du som planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs kan ansöka om planbesked för att få svar på om kommunen har för avsikt att börja ett planarbete.

Blankett för ansökan om planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din ansökan om planbesked lämnas in till stadsarkitektavdelningen. Byggnadsnämnden beslutar ifall det är lämpligt att gå vidare med en detaljplan.

Pågående detaljplaner

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Förslag till ny detaljplan för del av Istaby 9:90

Byggnadsnämnden godkände den 18 oktober 2017 rubricerad detaljplan för samråd.

Samrådstid: 30 oktober – 24 november 2017

Handlingarna finns under samrådstiden, förutom på denna sida, till påseende på stadsarkitektavdelningen (Stadshuset våning 3). Synpunkter på detaljplanen lämnas senast den 24 november 2017 till stadsarkitektavdelningen. Ange tydligt namn, samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Stadsarkitektavdelningen Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg
eller via E-post till: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Ny detaljplan för Stiby 28:1

Byggnadsnämnden godkände den 18 oktober 2017 rubricerad detaljplan för samråd. Stadsarkitektavdelningen översänder därför samrådshandlingar för att ge er möjlighet att framföra synpunkter. Under samrådstiden finns planen till påseende på stadsarkitektavdelningen (Stadshuset vån 3) samt på kommunens hemsida.

Synpunkter ska framföras skriftligen till stadsarkitektavdelningen senast den 24 november 2017. Ange tydligt namn, samt fastighetsbeteckning eller gatuadress och telefonnummer.

Stadsarkitektavdelningen Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg
eller via e-post till stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, vilket innebär att detaljplanen ställs ut på samråd och sedan granskning innan den kan antas. Beroende på vilka synpunkter som inkommer under samrådsskedet kan planförfarandet komma att ändras till enkelt planförfarande och i så fall antas efter samråd. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning.

Detaljplan för Stiby 30:10, 4:17, 28:1 m.fl.

Byggnadsnämnden godkände den 18 oktober 2017 rubricerad detaljplan för samråd.

Stadsarkitektavdelningen översänder därför samrådshandlingar för att ge er möjlighet att framföra synpunkter. Under samrådstiden finns planen till påseende på stadsarkitektavdelningen (Stadshuset vån 3) samt på kommunens hemsida. Där finns också utredningar som gjorts i samband med detaljplanen tillgängliga.

Synpunkter ska framföras skriftligen till stadsarkitektavdelningen senast den 24 november 2017. Ange tydligt namn, samt fastighetsbeteckning eller gatuadress och telefonnummer.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, vilket innebär att detaljplanen ställs ut på samråd och sedan granskning innan den kan antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning.

Upplysningar i ärendet lämnas av Hanna Emenius, telefon: 0456-81 60 51
E-post hanna.emenius@solvesborg.se

Den här sidan är under uppbyggnad, du hittar fortfarande en del av informationen om detaljplaner på vår gamla hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinfo

Fredrik Wikberg, stadsarkitekt

Dan Janérus, Planeringsarkitekt

Karoline Lindén Bengtsson, Planeringsarkitekt

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Sidan publicerad av: Charlotte Pettersson
Bygga, bo och miljö
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK