Detaljplaner och områdesbestämmelser

På stadsarkitektavdelningen omsätts översiktsplaneringens intentioner till konkreta projekt genom upprättandet av detaljplaner. En detaljplan ger en samlad bild av markanvändningen och beskriver hur miljön avses förändras eller bevaras.

I detaljplanen kan ambitioner om en vacker och välfungerande bebyggelse, sociala aspekter och främjande av ekonomisk och rationell byggproduktion tillgodoses. Allmänna intressen vägs mot enskilda intressen

Kommunen ansvarar för planeringen och beslutar när och var en detaljplan ska göras. Upprättandet av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Karta över gällande detaljplaner

Klicka i kartan för att få fram en aktuell plankarta och planbeskrivning.

Vid streckade ytor finns två länkade planer - använd pilen i dialogrutan för att välja. 
I sökrutan skriver du plannummer. För att söka efter adresser använder du pilen i sökrutan och byter till ESRI World Geocoder.


Planbesked

Du som planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs kan ansöka om planbesked för att få svar på om kommunen har för avsikt att börja ett planarbete.

Blankett för ansökan om planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din ansökan om planbesked lämnas in till stadsarkitektavdelningen. Byggnadsnämnden beslutar ifall det är lämpligt att gå vidare med en detaljplan.


Antagna detaljplaner

Detaljplan för Afrika 5 och 6, Sölvesborgs stad, Sölvesborgs kommun

Byggnadsnämnden antog vid sitt sammanträde den 15 november 2017 rubricerade detaljplan. Utdrag ur sammanträdesprotokollet samt planhandlingar bifogas.

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas av den som under samråds-eller granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter, som inte blivit tillgodosedda. Beslutet överklagas hos mark- och miljödomstolen. Överklagandet skall dock lämnas in till byggnadsnämnden på följande adress:

Byggnadsnämnden, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg.

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t ex ange detaljplanens rubrik eller paragraf i protokollet. I skrivelsen skall ni ange vilken ändring ni begär.

Bifoga handlingar och annat som ni anser stöder er uppfattning.

Er skrivelse måste ha kommit in till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag då protokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla, d v s senast den 13 december 2017.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud skall fullmakt bifogas.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Fredrik Wikberg 0456-81 63 60 eller e-post fredrik.wikberg@solvesborg.se

 

Pågående detaljplaner

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Förslag till detaljplan för Finland 19, Sölvesborg

Ett förslag till detaljplan för rubricerade område, upprättat 2017-11-09, är utställt för samråd på stadshuset (Repslagaregatan 1) samt här på kommunens hemsida, fr o m 2018-01-29 t o m 2018-02-19.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostäder och ökad byggrätt mot gällande plan.

Synpunkter på planförslaget får framföras skriftligen till Stadsarkitektavdelningen, 294 80 Sölvesborg eller per e-post: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se före granskningstidens utgång den 2018-02-19. Ange tydligt namn, samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter före granskningstidens utgång kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av Dan Janérus, tel. 0456-81 63 61, e-post dan.janerus@solvesborg.se.

Förslag till detaljplan för del av Istaby 9:90

Byggnadsnämnden godkände den 18 oktober 2017 rubricerad detaljplan för samråd.

Samrådstid: 30 oktober – 24 november 2017

Handlingarna finns under samrådstiden, förutom på denna sida, till påseende på stadsarkitektavdelningen (Stadshuset våning 3). Synpunkter på detaljplanen lämnas senast den 24 november 2017 till stadsarkitektavdelningen. Ange tydligt namn, samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Stadsarkitektavdelningen Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg
eller via E-post till: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Förslag till detaljplan för Stiby 28:1

Byggnadsnämnden godkände den 18 oktober 2017 rubricerad detaljplan för samråd. Stadsarkitektavdelningen översänder därför samrådshandlingar för att ge er möjlighet att framföra synpunkter. Under samrådstiden finns planen till påseende på stadsarkitektavdelningen (Stadshuset vån 3) samt på kommunens hemsida.

Synpunkter ska framföras skriftligen till stadsarkitektavdelningen senast den 24 november 2017. Ange tydligt namn, samt fastighetsbeteckning eller gatuadress och telefonnummer.

Stadsarkitektavdelningen Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg
eller via e-post till stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, vilket innebär att detaljplanen ställs ut på samråd och sedan granskning innan den kan antas. Beroende på vilka synpunkter som inkommer under samrådsskedet kan planförfarandet komma att ändras till enkelt planförfarande och i så fall antas efter samråd. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning.

Förslag till detaljplan för Stiby 30:10, 4:17, 28:1 m.fl.

Byggnadsnämnden godkände den 18 oktober 2017 rubricerad detaljplan för samråd.

Stadsarkitektavdelningen översänder därför samrådshandlingar för att ge er möjlighet att framföra synpunkter. Under samrådstiden finns planen till påseende på stadsarkitektavdelningen (Stadshuset vån 3) samt på kommunens hemsida. Där finns också utredningar som gjorts i samband med detaljplanen tillgängliga.

Synpunkter ska framföras skriftligen till stadsarkitektavdelningen senast den 24 november 2017. Ange tydligt namn, samt fastighetsbeteckning eller gatuadress och telefonnummer.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, vilket innebär att detaljplanen ställs ut på samråd och sedan granskning innan den kan antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning.

Den här sidan är under uppbyggnad, du hittar fortfarande en del av informationen om detaljplaner på vår gamla hemsida.

Granskningsskede: (2:a samrådsrundan)

 
-


Kontaktinfo

Fredrik Wikberg, stadsarkitekt

Dan Janérus, Planeringsarkitekt

Karoline Lindén Bengtsson, Planeringsarkitekt

Anna Terning, Planeringsarkitekt

Relaterade länkar
Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2018
Bygga, bo och miljö

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.