Detaljplan för del av Siretorp 3:33, Sandviken

Karta som visar planområdets utbredning

Karta som visar planområdets utbredning i rött

Ett förslag till detaljplan för fastigheten har tidigare varit på samråd.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utveckla området till ett attraktivt område för bostadsändamål. Ny bebyggelse i området tillåts i varierande upplåtelseformer som ska placeras och utformas med hänsyn till landskapsbild och omgivande bebyggelse vad gäller storlek och utseende. En av områdets kvaliteter är närheten till hav och natur och inom planområdet sparas grönytor mellan bebyggelsen i form av stråk kring stenmurar, större träd samt gemensamma öppna vistelseytor.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2019
Bygga, bo och miljö