Detaljplan för del av Sölvesborg 3:1 m.fl. (Tredenborgs camping)

Detaljplanens läge i Tredenborg redovisas på ett ortofoto från 2018

Detaljplanens läge i Tredenborg

Ett förslag till ny detaljplan för Tredenborgs camping antogs av byggnadsnämnden den 22 augusti 2019. Beslutet vinner laga kraft tidigast den 18 september 2019.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-18 att ge stadsarkitektavdelningen i uppdrag att upprätta en ny heltäckande detaljplan för området Tredenborgs camping inklusive närliggande friluftsområden med beaktande av att säkerställa allmänhetens tillgång till friluftsområdet. Detta då gällande byggnadsplan för Tredenborg från 1965 svarar illa mot nutida behov och önskemål vad gäller markutnyttjande i området.

Tredenborg är ett av allmänheten flitigt använt rekreationsområde och Tredenborgs camping är ett attraktivt besöksmål och målpunkt. Campingen har utökats etappvis sedan gällande detaljplan antogs och det attraktiva läget gör att det finns önskemål om ytterligare utökning av campingen.

Syfte och omfattning

Syftet med planen är att bekräfta utbredningen av nuvarande camping-område och pröva möjligheten att utvidga detta åt nordost för att möjliggöra fler campingstugor. Samtidigt ska allmänhetens tillgång till kust och rekreationsområde fastställas och den del av nyckelbiotopen norr om campingen, som idag medges för campingändamål enligt tidigare detaljplan, skyddas genom att pekas ut som allmän plats, natur.

Planområdet är beläget ca 3 km från centrum och avgränsas i norr av befintlig fritidsbebyggelse. I söder och öster ligger havet och gränsen för planområdet följer tidigare detaljplans avgränsning. I väster går planområdesgränsen i campingområdets västra gräns och möts av intilliggande naturområde. Planområdet är ca 33 ha stort.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö