Detaljplan för del av Sölvesborg 5:1 m.fl. (Vitahallsslätten)

Planområdet Vitahallsslätten i norra delen av Sölvesborgs tätort.

Planområdet Vitahallsslätten i norra delen av Sölvesborgs tätort.

Ett förslag till detaljplan för Vitahallsslätten har tagits fram.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med ca 55 villor, 22 radhus och en skola med tillhörande utemiljöer strax norr om centrala Sölvesborg. Området angörs genom två nya anslutningar från Blekingevägen och inom området byggs lokalgator, gång- och cykelvägar, gångstigar samt lekplats. Utpekade områden med höga naturvärden i den västra delen av skogsområdet planläggs huvudsakligen som allmän platsmark natur eller lämnas utanför planområdet.

Planområdet avgränsas av Blekingevägen och villabebyggelse i söder. I norr och öster avgränsas det av skogsmark runt Kanehall samt Kanehallsvägen. I väster avgränsas området av naturmark och stråk för luftledningar. Planområdet är ca 15,5 ha stort.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 18 september 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö