Detaljplan för del av Stiby 30:10, 4:17 och 28:1, Hällevik

Bilden visar en illustration över planområdet med förslag på hur byggnation skulle kunna se ut

Illustration över planområdet

Ett förslag till detaljplan för del av Stiby 30:10, 4:17 och 28:1 har tagits fram.

Syfte och omfattning

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder och skola för att möta den efterfråga och det behov som finns i Hällevik. I planområdet möjliggörs för såväl tätare bebyggelse i storkvarter, exempelvis radhus, som mer traditionell en- och tvåbostadshus på större tomter. I den norra delen av området ges utrymme för en ny skola. Skogsmarken runt bostadsområdet skyddas och skapar grönstråk mellan Stiby backe och havet. Naturmarken har även till syfte att på ett naturligt sätt ta hand om och fördröja dagvatten inom området.

Planområdet är beläget ca en kilometer väster om Hälleviks centrum och omfattar ca 9 hektar.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 14 februari 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö