Detaljplan för Hörby 1:57 och del av Hörby 1:68

Karta som visar planområdets utbredning i Hällevik med röd heldragen linje

Planområdet markerat med röd heldragen linje.

Ett förslag till detaljplan för Hällevik har tagits fram.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostäder och möjliggöra för småskalig flerbostadshusbebyggelse i två – tre våningar med tillhörande gemensamhetshus. Planområdet ligger i Hällevik utmed Nogersundsvägen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 03 juni 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö