Detaljplan för kvarteret Lyran

Bild över planområdets avgränsning på ortofoto från 2014

Bild över planområdets avgränsning på ortofoto från 2014

Ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Lyran antogs av kommunfullmäktige den 26 november 2018. Beslutet överklagades och ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen.

Syfte och omfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i kvarteret Lyran med bostäder av karaktären radhus, parhus och/eller mindre flerfamiljshus.

Genom detaljplanen upphävs gällande tomtindelning för att möjliggöra för förändring, delning och sammanslagning av fastigheter inom området.

Planområdet ligger i Sölvesborgs tätort mellan Markgatan, Gerbogatan, Liljedahlsgatan och Snapphanegatan.

Handlingar

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 11 februari 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö