Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt.

Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Kommunens gällande översiktsplan är från 2011 och reviderades 2016. Ny revidering pågår under 2017/2018.

Pågående översiktlig planering

Gällande översiktsplan vann laga kraft 6 juli 2011.

Kommunfullmäktige beslutade den 2014-11-03 KF § 102 att fastställa nuvarande översiktsplan för mandatperioden 2014-2018. Samtidigt gavs uppdraget att påbörja en översyn.

Under 2015-2016 gjordes en översyn av tjänstemän och en liten samrådskrets. Syftet var att revi-dera felaktigheter och inaktuellt innehåll i texten. Inget nytt vad gäller kommunens viljeinriktning när det gäller mark- och vattenanvändning tillkom.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04 (KS § 119) för att möta det framtida behov av bostäder, verksamheter m.m. att göra en översyn av de idag utpekade områdena med förändrad markan-vändning och komplettera med nya områden. I det inledande arbetet genomfördes workshops i sex orter för medborgardialog och kunskapsintag.

Kommunstyrelsen beslutade den 2017-05-30 (KS § 71) om samråd av förslaget till reviderad översiktsplan.

Remissen är ute på samråd under tiden 27 juni 2017 till 30 sep 2017. Översiktsplanen finns i Stadshuset, Repslagaregatan 1.

Havsplanering - Interkommunal havsplanering

Sölvesborgs kommun var tidig med att ta med havet i översiktsplanen från 2010. Kommunens viljeinriktning är att nyttjandet av havet ska ske i samklang med ett bevarande av havsmiljön, ett fungerande ekosystem. För att nå detta sker en kommunövergripande havsstudie och detta arbete sker i samverkan med andra aktörer i regionen som länsstyrelsen, kommuner med flera.

Samverkan för kommunal havsplanering inleddes under hösten 2014 genom en arbetsgrupp bestående av Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner samt länsstyrelsen i Blekinge län. Samverkan kom till på initiativ från länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag och tre av Blekinges kustkommuner tackade ja till att delta i samverkan.

Byggnadsnämnden i Sölvesborg beslutade 2016-04-20 att stadsarkitektavdelningen deltar i projektet havsplanering tillsammans med övriga kustkommuner i länet.

Havsplaneringens syfte och mål

Den övergripande målsättningen är att skapa förutsättningar för god havsmiljö och hållbar tillväxt. Havsplaneringen har flera rumsliga dimensioner; utrymmet i och på havsbotten, i vattenpelaren samt på havsytan och utrymmet där ovanför. Det handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv ge rumsliga förutsättningar för olika typer av verksamheter eller skydd i havet.

Målet är att havsplanen ska leda till en ökad kunskap om havet så att bra avvägda beslut kan fattas. Generellt vet man mycket mer om landområden än om havsbotten och därmed finns ett större kunskapsbehov.

Syftet med planeringen är att tydliggöra hur olika havsområden kan användas, vilket bland annat underlättar för de aktörer som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i havet. Avsikten är att planen ska innehålla rekommendationer för hur havsområdet långsiktigt ska användas för att säkerställa en hållbar användning och nyttjande av våra gemensamma resurser.

Havet och kusten är kopplat till många starka intressen ifrån både stat, näringsliv och allmänhet. Hänsyn behöver tas till intressen som exempelvis fiske, försvaret, det rörliga friluftslivet och naturvärden. Många av intressena är av utpräglad mellankommunal karaktär och det är ett stort värde i att Blekinges kustkommuner arbetar gemensamt med ett interkommunalt projekt.

Tidplan

Tidplanen för den interkommunala havsplanen är samordnad med den statliga havsplaneringsprocessen. Om det sker förändringar i tidplanen för den statliga havsplaneringsprocessen kommer tidplanen för den interkommunala havsplanen att behöva justeras.

Framtagande av en samrådshandling är påbörjad och samråd avses genomföras sommaren/hösten 2017.

Centrumplanering

Sedan mitten av april år 2010 har Sölvesborgs kommun haft en projektanställd centrumplanerare. Uppdrag bestod i att planera stråket från Havsudden där nya gång- och cykelbron börjar, genom centrum och ut till Netto.

Uppdraget är nu slut och har resulterat i ett förslag till åtgärder för att göra Sölvesborgs centrum mer attraktivt. I arbetet har det varit dialogmöten med allmänheten, Cityföreningen och gymnasieungdomar för att bäst få beskrivningen av Sölvesborgs centrum. Ett attraktivt stråk kännetecknas av gångvägar, naturliga mötesplatser, torghandel, affärer, fasader, material, grönstruktur, ljussättning, tillgänglighet, parkeringar med mera.

Viktiga aktörer för ett levande centrum är:

  • Näringsidkare
  • Sölvesborgare (invånare)
  • Fastighetsägare
  • Boende i centrum
  • Besökare

Kontakt

Fredrik Wikberg, Stadsarkitekt

  • Telefon: 0456-81 63 60
  • Epost: fredrik.wikberg@solvesborg.se

Dan Janérus, Planeringsarkitekt

  • Telefon: 0456-81 63 61
  • Epost: dan.janerus@solvesborg.se
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Bygga, bo och miljö

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.