Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt.

Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Kommunens gällande översiktsplan är från 2011 och reviderades 2016. Ny revidering pågår under 2017/2018.

Pågående översiktlig planering

Gällande översiktsplan vann laga kraft 6 juli 2011.

Kommunfullmäktige beslutade den 2014-11-03 KF § 102 att fastställa nuvarande översiktsplan för mandatperioden 2014-2018. Samtidigt gavs uppdraget att påbörja en översyn.

Under 2015-2016 gjordes en översyn av tjänstemän och en liten samrådskrets. Syftet var att revi-dera felaktigheter och inaktuellt innehåll i texten. Inget nytt vad gäller kommunens viljeinriktning när det gäller mark- och vattenanvändning tillkom.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04 (KS § 119) för att möta det framtida behov av bostäder, verksamheter m.m. att göra en översyn av de idag utpekade områdena med förändrad markan-vändning och komplettera med nya områden. I det inledande arbetet genomfördes workshops i sex orter för medborgardialog och kunskapsintag.

Kommunstyrelsen beslutade den 2017-05-30 (KS § 71) om samråd av förslaget till reviderad översiktsplan.

Remissen är ute på samråd under tiden 27 juni 2017 till 30 sep 2017. Översiktsplanen finns i Stadshuset, Repslagaregatan 1.

 

Havsplan för Blekinges kustkommuner

Havsplanens utbredning

Havsplanens utbredning

Blekinges kustkommuner har tagit fram ett förslag för hur havet ska användas i framtiden. Planen anger kommunernas viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet och ska öka förutsägbarheten för den som bedriver någon form av verksamhet till havs. Det är därför viktigt att alla som har intresse av hur havet ska användas lämnar sina synpunkter. 

Kommun och stat har ett överlappande planeringsansvar i stora delar av territorialhavet. De nationella havsplanerna som tas fram kommer att få stor inverkan på kommunernas planläggning av havet. Det är därför viktigt att Blekinges kustkommuner nu tar ställning i de frågor som vi ser är viktiga för just vårt havsområde. Med en egen och aktiv havsplanering strävar vi mot ett gynnsamt samspel med den statliga havsplaneringen.

Havsplanen är ett förslag till ändring av respektive kommuns översiktsplan och består av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande teckenförklaring. Den kompletta havsplanen liksom en kortfattad sammanfattning finns tillgänglig här längre ner på sidan samt på de utställningsplatser som anordnas under samrådstiden, se nedan. Länk till Blekinges havsplan som webbkarta finns också längre ner på sidan.

Geografiskt har havsplanen avgränsats till ett område som sträcker sig 300 meter från land och öar ut till och med territorialhavet. Planen rör endast havet – inte rena skärgårds- och kustfrågor. Innehållsmässigt redovisas förutsättningar och ställningstaganden för följande intressen: kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och lagring av material, luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi och natur.


Samrådsmöte om havsplanen

Havsplanen kommer att presenteras på ett samrådsmöte tisdagen den 6 mars i Karlshamn.Samrådsmötet anordnas i Rådhuset mellan kl. 18.00 och 20.00.Vi bjuder på frukt och fika. Välkommen! 

Har du synpunkter på planförslaget? 

Vi mottar dina synpunkter skriftligen, senast 2018-05-04. Det går bra att mejla eller skicka in dina synpunkter som ett brev på posten. Se adresser nedan. Samrådet genomförs under perioden 2018-02-21 till 2018-05-04.

Skicka dina synpunkter till:

Sölvesborgs kommun, Stadsarkitektavdelningen, 294 80 Sölvesborg
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 374 81 Karlshamn 
byggnadsnamnden@karlshamn.se

Ronneby kommun, 372 80 Ronneby
stadshuset@ronneby.se

Karlskrona kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 371 83 Karlskrona
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Har du frågor? Kontakta kommunens handläggare:

Dan Janérus, Sölvesborgs kommun, 0456-81 63 61 
dan.janerus@solvesborg.se

Jeanette Conradsson, Karlshamns kommun, 0454-816 57
jeanette.conradsson@karlshamn.se

Kristina Eklund, Ronneby kommun, 0457-61 82 24
kristina.eklund@ronneby.se

Christina Johansson, Karlskrona kommun, 0455-30 35 96
christina.johansson2@karlskrona.se

Hanna Olsson, Karlskrona kommun, 0455-30 31 18
hanna.olsson3@karlskrona.se

Utställningsplatser

 • Sölvesborg: Stadshuset (Repslagaregatan 1), kommunens bibliotek och utlåningsstationer 
 • Karlshamn: Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset (Rådhusgatan 10) och kommunens bibliotek 
 • Ronneby: Stadshusets foajé, Miljö- och byggnadsförvaltningen (Karlshamnsvägen 4), kommunens bibliotek och utlåningsstationer
 • Karlskrona: Kommunhuset (Östra Hamngatan 7B) och Stadsbiblioteket i Karlskrona 

Bakgrund och uppdrag
I maj 2015 antogs kommunens nya översiktsplan Karlshamn 2030. I denna anges flera områden som behöver studeras mer ingående och havet är ett av dessa. Avsikten, så som den beskrivs i Karlshamn 2030, är att fördjupa översiktsplanen för havsområdet i samverkan med andra aktörer i regionen som länsstyrelsen, kommuner med flera. 

Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge inleddes på initiativ från Länsstyrelsen i Blekinge län och Blekinge Arkipelag. En projektplan togs fram gemensamt av Blekinges kustkommuner och godkändes i kommunstyrelsen i Karlshamns kommun i maj 2016.

Varför jobba med detta nu?
Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering ska medlemsstaterna senast den 31 mars 2021 ha upprättat havsplaner. Den 1 september 2014 infördes därför en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Blekinges vattenområde ingår i havsplaneområde Östersjön. 

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med berörda nationella myndigheter och landets kustlänsstyrelser. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. Detta innebär att kommunerna och staten har överlappande planeringsansvar i större delen av territorialhavet, se bild nedan. Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner ska vara vägledande är det angeläget att planerna stämmer överens när havsplanerna antas. 

Läs mer


Centrumplanering

Sedan mitten av april år 2010 har Sölvesborgs kommun haft en projektanställd centrumplanerare. Uppdrag bestod i att planera stråket från Havsudden där nya gång- och cykelbron börjar, genom centrum och ut till Netto.

Uppdraget är nu slut och har resulterat i ett förslag till åtgärder för att göra Sölvesborgs centrum mer attraktivt. I arbetet har det varit dialogmöten med allmänheten, Cityföreningen och gymnasieungdomar för att bäst få beskrivningen av Sölvesborgs centrum. Ett attraktivt stråk kännetecknas av gångvägar, naturliga mötesplatser, torghandel, affärer, fasader, material, grönstruktur, ljussättning, tillgänglighet, parkeringar med mera.

Viktiga aktörer för ett levande centrum är:

 • Näringsidkare
 • Sölvesborgare (invånare)
 • Fastighetsägare
 • Boende i centrum
 • Besökare


 

Kontakt

Fredrik Wikberg, Stadsarkitekt

 • Telefon: 0456-81 63 60
 • Epost: fredrik.wikberg@solvesborg.se

Dan Janérus, Planeringsarkitekt

 • Telefon: 0456-81 63 61
 • Epost: dan.janerus@solvesborg.se
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2018
Bygga, bo och miljö

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.