Planprocessen

Planprocessen regleras i Plan- och Bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om förslagen markanvändning är lämplig. Detaljplanen ska också väga allmänna och enskilda intressen mot varandra. Samråd skall ske med berörda sakägare, myndigheter och andra som berörs av den.

När Sölvesborgs kommun behandlar nya detaljplaner säkerställer arktitekterna att mark- och vattenområderna används för det ändamål som planen avser. Arkitekterna tar alltid hänsyn till att säkra insynen för berörda personer, samtidigt som de arbetar för att förankra förslaget. Detaljplanen kan antingen tas fram genom ett standard-, utökat- eller samordnat förfarande, beroende på mark- och vattenområdets behov.

Standardförfarande

Standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande gäller detaljplaner med stora åtgärder och stora satsningar.

Samordnat förfarande

Ett samordnat förfarande gäller exempelvis vid stora infrastrukturprojekt och när detaljplanen påverkas av miljöbalken.

Mer information om planprocessen och dess olika moment finns på Boverkets hemsida.

Relaterade länkar
Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2018
Bygga, bo och miljö

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.