Klimat, miljö och hållbarhet

Stenar med mossa foto: Johan Lindqvist

Stenar med mossa foto: Johan Lindqvist

Miljöarbete

Ansvarig för miljöarbetet i kommunen är miljösamordnare Helen Gårner.

Helen arbetar bland annat med:

  • Dispenser från strandskyddet.
  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i planärenden.
  • Projekt och planer inom miljö/hållbar utveckling, vind, vatten och luftvårdsfrågor.
  • Miljömålen.
  • Energi i vissa delar.
  • Remisser som berör miljön m.m.

Våtmarker

Siretorpskanalen

I området finns många fågelarter, varav en del hotade såsom brun kärrhök. Tranor och häger ses på åkrarna intill våtmarken och ett flertal mindre fågelarter uppehåller sig i vassen. Våtmarksytan är totalt 1 hektar med en vattenyta av 0,48 hektar vid normalvattennivå.

Utanför våtmarkens mynning i havet finns Sölvesborgsvikens Natura 2000 – område med inriktning som fågelhabitat.

Våtmarken är grävd som en kanal ut mot havet. Förhoppningen är att våtmarken även kan komma att fungera som reproduktionslokal för gädda och annan fisk.
Siretorpskanalen mynnar ut i Sölvesborgviken. Avrinningsområdet till kanalen är ca 1500 hektar. Siretorpskanalen är biotopskyddat som öppet dike.

Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av länsstyrelsen i Blekinge.Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Sölvebäcken

Våtmarken är anlagt väster om Sölve industriområde i anslutning till Sölvebäcken. Sölvebäcken rinner ut i inre Sölvesborgsviken. Avrinningsområdet för bäcken är relativt litet med sina 35 hektar. Mycket vatten från jordbruksmark avleds till bäcken. Periodvis flödar även vatten från Vesankanalen in i Sölvebäcken. Sölvebäcken är biotopskyddad som öppet dike.

Våtmarken förväntas höja de biologiska värdena i området. Den totala våtmarksytan är ca 0,7 hektar och har ca 0,36 hektar vattenyta. Våtmarken anlades framförallt för att reducera kväve och fosfor till havet men som bonus förväntas en ökad biologisk mångfald.

Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av länsstyrelsen i Blekinge. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Hörviksbäcken

Hörviksbäcken (Johansa bäck) är belägen i kommunens sydöstra del utanför Mjällby Ljunga samhälle och har sitt utlopp i Toseboviken. Intill Hörviksbäckens utlopp finns Spraglehall naturreservat.

Området för våtmarkerna har tidigare omfattats av tall och alsumpskog på båda sidor om bäcken. Uppströms området finns åkermark och minkfarmar. Nedströms finns en betesmark och strandmark ut mot mynningen i havet.

Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av länsstyrelsen i Blekinge. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Hällevik

Våtmarkerna i Hällevik har en storlek av drygt 4 ha.

Avrinningsområdena för de båda våtmarkerna är på över 100 ha åkermark. Enligt schablonvärde förväntas våtmarkerna reducera 2 100 kg totalkväve/år och 45 kg fosfor/år.

I våtmark 1 har två små långsmala öar anlagts. De långsmala öarna möjliggör en förbättring av reduktionen av näringsämnen samt ökar möjligheten för sjöfågel och fågel att vara ostörda.

Eftersom det finns gott om både förrymd tam mink samt vildmink i området, kommer holkar och bon att sättas på stolpar som mink inte kan klättra på.

Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av länsstyrelsen i Blekinge. Europeiska jordbruksfonden förlandsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Naturvårdsrådet

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20190527 Protokoll.pdf 1.1 MB 2019-10-01 12.10
20190527 Kartor Sölvesborg.se - Bilaga.pdf 1.5 MB 2019-10-01 12.10

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20180322 Protokoll.pdf 1.3 MB 2019-10-01 12.57
20180529 Protokoll.pdf 1.2 MB 2019-10-01 12.57
20180927 Protokoll.pdf 1.5 MB 2019-10-01 12.57
20181127 Protokoll.pdf 1.2 MB 2019-10-01 12.57

2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20170314 Protokoll.pdf 2.1 MB 2019-10-01 12.58
20170613 Protokoll.pdf 1.4 MB 2019-10-01 12.58
20171005 Protokoll.pdf 1.3 MB 2019-10-01 12.58
20171205 Protokoll.pdf 1.6 MB 2019-10-01 12.58
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö