Information till skola och förskola om Covid-19

Sölvesborgs kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Region Blekinges smittskydd och andra myndigheter. De rekommendationerna uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel. Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen. Särskilt viktigt är det att skydda äldre och andra personer i riskgruppen.

Nyheter om coronaviruset från Sölvesborgs kommun

Coronapandemin påverkar våra verksamheter på olika sätt. Ta del av aktuella nyheter och förändringar här.

Så påverkas våren av corona-pandemin

Under våren kommer vi fortsätta med åtgärder för att skydda både oss själva och andra, då pandemin fortfarande är pågående. De senast uppdaterade råden från Folkhälsomyndigheten gällande att skydda dig själv och andra från smittspridning finner ni på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsammans skyddar vi varandra

Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och de anpassningar som gjorts din förskola/skola.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt
 • Visa omtanke och håll avstånd
 • Prata med någon om du känner dig orolig
 • Kom ihåg att det inte alltid kommer vara såhär

Stanna hemma när du är sjuk

Det är fortfarande mycket viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan för att minska risken för smittspridning av coronavirus. Som vårdnadshavare tar du ansvar genom att fortsätta följa kommunens riktlinjer för när barn och elever ska stanna hemma.

Uppdatering 2021-01-11

Folkhälsomyndigheten säger nu att även symtomfria barn ska stanna hemma från förskola och skola om någon i hemmet har konstaterad covid-19. Sölvesborgs kommun har därför uppdaterat riktlinjerna för skola, förskola och fritidshem.

 • För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal stanna hemma om de uppvisar symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
 • Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.
 • Barn och elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge de känner sig sjuka och de ska vara symtomfria i minst två dagar innan de kommer tillbaka till skola eller förskola. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har milda symtom som torrhosta eller lätt snuva när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn och i övrigt känner sig friska. OBS! Var noga när du gör din bedömning då vi heller inte vill sprida andra sjukdomar som t.ex. förkylning och influensa. Personal i förskolan och skolan har tolkningsföreträde avseende om barn eller elever kan vara kvar i verksamheten eller inte.
 • Barn kan vara i förskolan om de har tillfälliga och lindriga symtom, det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter utevistelse.
 • Barn och elever som har familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskola eller skola. Förhållningsreglerna från vården avgör när barn och elever kan återgå till verksamheten. Region Blekinge gör i allmänhet bedömningen att barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även barnet är utan symtom. De sju dagarna räknas från den dag som personen lämnade provet.
 • Barn och elever som har familjemedlemmar som är sjuka men inte har bekräftad covid-19 kan gå till förskola, grundskola eller fritidshem som vanligt. För fritidshem gäller att syskon inte får lämnas om vårdnadshavare är hemma för vård av barn (enligt Riktlinjer för barnomsorg och skolbarnomsorg i Sölvesborgs kommun). I Sölvesborgs kommun gör vi bedömningen att de yngsta barnen inte kan lämnas till verksamhet utan att kontakt med andra sker. Därför är det viktigt att vårdnadshavare tar kontakt och har en dialog med förskola, skola eller fritidshem om man trots sjukdom väljer att lämna eller hämta sina barn.
 • I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.
 • Hämtning och lämning av barn ska göras utomhus i den mån det är möjligt.
 • Sjukanmäl ditt barn efter förskolan eller skolans rutiner

Information från vägledningen samt vem som ska stanna hemma när man är sjuk finns på polska och arabiska under relaterade dokument.

Vädjan till vårdnadshavare till barn i förskola 2021- 01-15

Vi är just nu i en period med ökad smittspridning i vår kommun och vi har stor frånvaro bland personalen. Barnomsorg är en väldigt viktig funktion i samhället och vi arbetar för att i så stor utsträckning som möjligt hålla förskolor i gång.

Vi har sedan tidigare vädjat till alla vårdnadshavare som är hemma och har barn inom allmän förskola (15 timmar i veckan) att hålla barnen hemma om ni har möjlighet. Denna vädjan kvarstår.

Har du/ni som inte har barn med enbart allmän förskola möjlighet att ha ditt barn hemma kortare eller längre perioder så ber vi även er att överväga möjligheten så länge som smittspridningen är hög i kommunen.

Samhällsansvar

Vi befinner oss i ett läge där det är viktigt att vi alla tar ett samhällsansvar och att, i de fall det är möjligt, låta vårdnadshavaren som arbetar inom samhällsviktig verksamhet, såsom hälso- och sjukvård, gå till arbetet där det behövs friska medarbetare i tjänst.

Om du är hemma och har barn inom allmän förskola (15 timmar avgiftsfri förskola för barn från 3 års ålder) ber vi dig överväga att hålla ditt/dina barn hemma för att avlasta förskolans personal. Detta då vi riskerar att hamna i ett läge med personalbrist.

Skolplikt gäller

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Elever som har skolplikt ska inte stanna hemma i förebyggande syfte, de får då ogiltig frånvaro. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Folkhälsomyndighetens direktiv gällande elever i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Stöd vid kris

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-virusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring, 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS i samarbete med krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag, 0771-50 50 50

Frågor och svar

Det finns en allmän samhällsspridning av covid-19. Enbart frisk personal är i tjänst och vi gör vad vi kan för att minimera riskerna för smittspridning i våra verksamheter. Om information gått ut om att du varit i kontakt med eller i närhet av någon som är konstaterad smittad är det viktigt att vara uppmärksam på symtom och stanna hemma om några sådana uppkommer.

Om en elev eller barn insjuknar under dagen med symtom för covid-19 har varje skola och förskola en speciell plats eller rum där barnet kan vara till vårdnadshavare hämtar. Personal kan använda skyddsutrustning som visir, munskydd och handskar som en försiktighetsåtgärd om man är i ett läge där man behöver vara nära barnet eller eleven.

Hjälp oss gärna med att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att inte dela osäker information.

Ja. Om stor del av personalen är borta och vi inte kan bemanna den kan skolan eller förskolan tillfälligt behöva stängas. Frånvaron behöver inte alltid bero på covid-19, utan också på restriktioner om familjekarantän och annan sjukdom.

Det kan också ske efter samråd med smittskyddsläkaren att en verksamhet behöver stängas ner under en period.

Om vi hamnar i det läget informerar vi berörda via Infomentor, e-post och på solvesborg.se.

Sölvesborgs kommun måste ta hänsyn både till patientsekretess och enskilda personers integritet vilket gör att vi inte får sprida uppgifter om barns, elevers eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden. Vissa av våra enheter är väldigt små vilket gör man lätt kan identifiera personer om vi skulle informera brett kring detta.

Om en person med konstaterad covid-19 smitta har befunnit sig i våra verksamheter informerar vi berörda personer i enlighet med de råd och riktlinjer som Region Blekinges smittskyddsenhet ger. Det innebär att endast de personer som har varit i kontakt med eller i närhet av en person med covid-19 får information.

Ja, det finns personer som är hemma på grund av covid-19. Berörda personer i smittspårning är informerade. Det är viktigt att vi alla följer de riktlinjer som finns för att minska riskerna för smittspridning.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik