Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020, stärker Sveriges totalförsvar. Tillsammans försvarar vi Sverige.

Även om Sverige är mycket tryggare än många andra länder har regeringen bedömt att säkerhetsläget i vårt närområde blivit sämre och har därför beslutat att Sverige ska bygga upp totalförsvaret. Totalförsvaret består av det civila och militära försvaret tillsammans och är den verksamhet som behövs ifall det skulle bli krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige. Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, TFÖ 2020. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Kommunens roll i TFÖ 2020

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • Värna civilbefolkningen,
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna i Sverige att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar. Sölvesborgs kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har, även i allt från kriser till höjd beredskap. Vi värnar om invånarna i vår kommun och Sveriges befolkning och vill vara så bra förberedda som möjligt för allt från eventuella krissituationer till om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Din insats gör skillnad

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • värnplikt i Försvarsmakten
  • civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om
  • allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

Du som vill, kan engagera dig i frivilliga försvarsorganisationer eller andra ideella organisationer och trossamfund för att bidra till ett mer uthålligt samhälle. Du behövs och din insats gör skillnad.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 20 januari 2020

Skriv ut
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik