Författningssamling

Här kan du ta del av den författningssamling som finns i Sölvesborgs kommun. En författningssamling är en samling av lagar och andra regler som gäller i kommunen.Innehållsförteckning1.


Allmänt


1.1


Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sölvesborgöppnas i nytt fönster


1.2Partistöd2.Reglementen för styrelser och nämnder samt kommittéer2.1


Reglemente för kommunstyrelsen


2.1.1


Instruktion för kommunstyrelsens arbetsutskott


2.1.2


Instruktion för kommunstyrelsens personalutskott


2.1.3


Instruktion för kommunstyrelsens näringslivsutskott


2.2


Reglemente för valnämndenöppnas i nytt fönster


2.3


Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
2.4Reglemente för fritids- och kulturnämnden2.5


Reglemente för byggnadsnämnden


2.6


Reglemente för omsorgsnämnden


2.7


Reglemente för överförmyndarnämndenöppnas i nytt fönster


2.8


Reglemente för trafiksäkerhetskommittén i Sölvesborg


2.9


Reglemente för Sölvesborgs kommuns revisorer


2.10


Reglemente för Sölvesborgs kommuns krisledningsnämnd


3.Bolag och stiftelser samt kommunalförbund3.1


Företagspolicy för Sölvesborgs kommun


3.2


Bolagsordning för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag


3.3


Ägardirektiv för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag


3.6


Bolagsordning för Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolag


3.6.1


Bolagsordning för Sölvesborgs Energi Aktiebolag


3.6.2


Bolagsordning för Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolag


3.7


Ägardirektiv för Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolag


3.7.1


Ägardirektiv för Sölvesborgs Energi Aktiebolag


3.7.2


Ägardirektiv för Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolag


3.8


Bolagsordning för Sölvesborgshem Aktiebolag


3.9


Ägardirektiv för Sölvesborgshem Aktiebolag


3.12


Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst – Kommunalförbund med förbundsdirektion samt Reglemente för direktionen för Miljöförbundet Blekinge Väst


3.13


Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge – Kommunalförbund med förbundsdirektion samt Reglemente för direktionen i Räddningstjänsten Västra Blekinge


3.15


Avtal Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund


3.16


Förbundsordning Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund


3.17


Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB


3.21


Revisionsreglemente för revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Väst


3.22


Revisionsreglemente för revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge


4.Bestämmelser om intern organisation och administration o.dyl.4.1


IT-reglemente


4.3


Kommunalt arkivreglemente


4.4


Reglemente för skol- och förskoleskjutsning


4.5


Regler vid köp av kommunal småhustomt


4.7


Regler för omfördelning, kassation och försäljning av inventarier, material och it-utrustning4.8


Regler vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshusöppnas i nytt fönster


4.9


Riktlinjer för serveringstillstånd


4.10


Regler för kommunalt kulturpris


4.12


Regler för kommunalt miljöpris


4.13


Säkerhetspolicy


4.14


Säkerhetsinstruktion IT för användare


4.15


Regelverk för barnomsorg och skolbarnomsorg


5.Bestämmelser för förtroendemän och arbetstagare5.1


Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda


5.5


Sölvesborgs kommuns regler avseende mutor


5.6


Regler för Sölvesborgs kommuns hedersgåva


5.8


Regler till fritidsstudier


6.Lokala förordningar6.1


Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


6.2


Lokala ordningsföreskrifter för torghandel m.m. i Sölvesborgs kommun


6.3


Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Sölvesborgs kommun


BILAGA


6.5


Föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. inom Sölvesborgs kommun


6.7


Föreskrifter för avfallshantering för Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


6.7


Avfallsplan för Sölvesborgs kommun

Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 5, Bilaga 6, Bilaga 7


7.Avgiftsnormer och taxor7.1


Kopieringstaxa


7.2


Taxa för torghandel och marknader samt övrig upplåtelse av offentlig plats


7.3


Taxa för bygg-, plan- och kartverksamheten


7.4


Taxa för allmänna vatten- och avloppsan­läggningen inom Sölvesborgs kommun


7.5


Renhållningstaxa för Sölvesborgs kommun


7.6


Felparkeringsavgifter i Sölvesborgs kommun


7.11


Taxa för omsorg


7.11.1


BILAGA. Avgiftskonstruktion avseende omsorgsnämndens verksamheter


7.12


Taxa för plats i barnomsorgen


7.13


Taxor och avgifter – Allmänna regler - Lokaler- Anläggningar - Bibliotek – Musikskola – Övrigtöppnas i nytt fönster


7.15


Taxor och avgifter för Medborgarkontorets service


7.17


Taxa för uthyrning av skollokaler


7.20


Priser vid köp av kommunal småhustomt


7.21Avgifter inom omsorgsnämndens verksamhetsområde7.23


Månadsavgifter i särskilda boende


7.24


Taxa för dispensgivning avseende långa, breda och tunga trans­porter


7.27


Taxa för uthyrning av sammanträdesrum


7.30


Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen


7.31


Taxor Miljöförbundet Blekinge Väst


7.32


Taxa för Räddningstjänsten Västra Blekinge


7.33


Priser vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshusöppnas i nytt fönster


7.34Taxor för arrenden och andra nyttjanderätteröppnas i nytt fönster8.Bestämmelser om kommunala bidrag8.1


Normer för kommunal bidrag till ungdomsorganisationernas och vissa andra ideella organisationers lokala verksamhetöppnas i nytt fönster

8.2


Normer för kommunala bidrag till Studieförbundens lokala verksamhetöppnas i nytt fönster8.10


Bestämmelser för omhänderhavande av eller bidrag till enskilda vägar


8.12


Regler för bidragsgivning till föreningar vars verksamhet ligger nära individ- och familjeomsorgskontorets verksamhet


9.Ekonomi9.1


Reglemente för kontroll av verifikationer


9.1.1


Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer


9.2


Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning


9.3


Reglemente för penninghantering i Sölvesborgs kommun


9.4


Reglemente för hantering av kommunens borgensåtagande


9.5


Fakturerings- och kravreglemente


9.6


Internkontrollreglemente


10.Övrigt10.1


Allmänna bestämmelser för brukande av den all­männa vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun


10.3


Regler för flaggning på kommunala byggnader i Sölvesborgs kommun


10.4


Regler för kemisk ogräsbekämpning

Övriga policies och riktlinjer

Policies och riktlinjer som rör anställda i Sölvesborgs kommun hittar du här: Personalhandbokenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 24 mars 2020

Skriv ut
Kommun och politik