Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt.

Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Kommunens gällande översiktsplan är från 2011 och reviderades 2016. Ny revidering pågår.

Pågående översiktlig planering

Gällande översiktsplan vann laga kraft 6 juli 2011.

Kommunfullmäktige beslutade den 2014-11-03 KF § 102 att fastställa nuvarande översiktsplan för mandatperioden 2014-2018. Samtidigt gavs uppdraget att påbörja en översyn.

Under 2015-2016 gjordes en översyn av tjänstemän och en liten samrådskrets. Syftet var att revidera felaktigheter och inaktuellt innehåll i texten. Inget nytt vad gäller kommunens viljeinriktning när det gäller mark- och vattenanvändning tillkom.

Kommunfullmäktige godkände reviderad uppdaterad översiktsplan för Sölvesborgs kommun 2016-08-23.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04 (KS § 119) för att möta det framtida behov av bostäder, verksamheter m.m. att göra en översyn av de idag utpekade områdena med förändrad markanvändning och komplettera med nya områden. I det inledande arbetet genomfördes workshops i sex orter för medborgardialog och kunskapsintag.

Kommunstyrelsen beslutade den 2017-05-30 (KS § 71) om samråd av förslaget till reviderad översiktsplan.

Remissen var ute på samråd under tiden 27 juni 2017 till 30 sep 2017. Översiktsplanen finns i Stadshuset, Repslagaregatan 1.

Kommunfullmäktige beslutade den 2018-11-05 om granskning av förslaget till reviderad översiktsplan.

Granskning pågick mellan 2018-12-24 till 2019-03-10. Planerat antagande våren 2020.

Handlingar inlämnade inför KF antagandebeslut

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Markanvandning_Hav.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2020-01-08 12.03
Markanvandning_land_A3L_Hanö.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-01-08 12.03
Markanvandning_land_A3L_Hällevik.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2020-01-08 12.03
Markanvandning_land_A3L_Hörvik.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2020-01-08 12.03
Markanvandning_land_A3L_Mjällby.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2020-01-08 12.03
Markanvandning_land_A3S_Högtofta_Pukavik.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2020-01-08 12.03
Markanvandning_land_A3S_Norje.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2020-01-08 12.03
Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 4.8 MB 2020-01-08 12.03
Regleringar_Försvarsmakten.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2020-01-08 12.03
Regleringar_Hav_Natur.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2020-01-08 12.03
Regleringar_Hav_Riksintressen.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2020-01-08 12.03
Regleringar_Land_kultur.pdföppnas i nytt fönster 3.5 MB 2020-01-08 12.03
Regleringar_Land_natur.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB 2020-01-08 12.03
Regleringar_Land_Riksintressen.pdföppnas i nytt fönster 3.5 MB 2020-01-08 12.03
Samrådssredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2020-01-08 12.03
ÖP 2020 Antagandehandling.pdföppnas i nytt fönster 40.2 MB 2020-01-08 12.03
Granskningsutlåtande.pdföppnas i nytt fönster 1015.3 kB 2020-01-13 16.21
Markanvandning_land.pdföppnas i nytt fönster 3.4 MB 2020-03-16 12.05
Markanvandning_land_A3S_Sölvesborg_Sölvesborg.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2020-03-16 12.05

Senast uppdaterad: 08 januari 2020

Skriv ut
Bygga, bo och miljö