Bokskogen och Hjalmar Sterns park

Bokskogen
Sölvesborgsleden ligger inom det södra lövskogsområdet som sträcker sig över Blekinge, Skåne och södra Halland. Här breder en av Sveriges största sammanhängande bokskogar ut sig. Spår av boplatser, gravar, odlingsrösen, husgrunder, hamlade träd och stenmurar visar att människor har bebott och brukat området sedan stenåldern.

Boken tillhör de ädla lövträden tillsammans med alm, ask, avenbok, ek, fågelbär, lind och lönn. Ädellövträden växer ofta upp till stora och vackra träd med ett värdefullt virke. Boken invandrade söderifrån för ca 4000 år sedan som det sista av ädellövträden. Den trivs bäst i de södra delarna av landet men förekommer även så långt upp som till Mälardalen i naturliga mindre bestånd eller som planterad i parker.

Under första världskriget användes trädets hartser (växtsafter) som råämne till bakelit. Under andra världskriget maldes ollonen till kaffesurrogat och pressades till matolja. Idag används bokvirket till golv, möbler, gevärskolvar, båtkölar, trådrullar och glasspinnar.

Bokskog i Sölvesborg

Hjalmar Stens park
År 1926 donerade fröken Amy Rosin ett 4 hektar stort bokskogsområde till staden Sölvesborg. Genom donationen ville fröken Amy dels förhindra att områdets ursprungliga och naturliga skönhet gick förlorad, dels ge stadens invånare möjlighet att även i framtiden "njuta av områdets säregna behag". En av dem som fann det särskilt tilltalande var köpmannen och konsuln Hjalmar Stern. Han och fröken Amy stod varandra nära, och enligt donationen skulle området uppkallas efter honom. På 3 stenar i parken syns inskriptionen H.J. Stern.

Från Klinta, toppen i parken, är det före grönskan en fin utsikt över Valjeviken. Resterna av en grund kommer från den vindmölla som under lång tid malde böndernas säd till mjöl.

Herr Stern var uppskattade inte bara den vackra bokskogen. Han ingick också i Sölvesborgs första folkdanslag, och år 1915 satt han med i den nybildade livsmedelsnämnden. Dess syfte under 1:a världskrigets år var att förhindra livsmedelsbrist i staden.

Ädellövnaturskog
I samma område som Hjalmar Sterns park finns ett stycke skog klassat som nyckelbiotop. En nyckelbiotop kan variera i storlek, allt ifrån en hel skog till ett ensamt träd. Gemensamt är att de innehåller känsliga, och därför sällsynta, djur- och växtarter som är beroende av mycket speciella förhållanden för att överleva. Ofta består nyckelbiotoperna av små områden som är insprängda i det övriga landskapet. För att ge arterna möjlighet att spridas, utbyta gener och därmed överleva bör områdena bindas samman via spridningskorridorer, ytor som underlättar för arterna att utvidga sina kolonier till nya områden.

Här i parken har bokarna fått växa ostört under flera hundra år, och det har gett bokvårtlaven möjlighet att leva och föröka sig. Att den bara finns på mycket gamla träd beror på dess dåliga spridningsförmåga. För att etablera sig på nya växtplatser behöver laven hjälp med spridning av sina sporer, vilket görs av en liten spolsnäcka. Laven utgör samtidigt en del av snäckans föda. Snäckan rör sig ogärna över öppna, torra ytor eftersom den är känslig för uttorkning, vilket leder till att bokvårtlaven får svårt att spridas till nya träd. Laven är ganska lätt att känna igen, och hittar du den står du sannolikt framför ett mycket gammalt träd.

Gesällboken Bokskog
Gesällboken
Vid stadens västra infart stod tidigare en stor och ståtlig bok. Här stannade de vandrande gesällerna till innan de gick för att söka plats hos t.ex. skräddarmästaren eller skomakarmästaren. Bara de med mästarbrev hade laglig rätt att arbeta med hantverk inom stadsgränserna. Vägen dit för de unga männen gick via arbete som lärling, följt av några års utbildning som gesäll. För att lära sig hantverket gav sig många ut på vandring mellan olika mästare, både inom Sverige och utomlands. Det var under sådana vandringar de samlades vid Gesällboken. Det gamla trädet finns inte kvar, men en skylt markerar området. Efter 1864 års näringsfrihetsförordning fick alla som ville utöva hantverk även i städerna, men platsens tradition lever vidare genom att dagens gesäll- och mästarbrev delas ut här.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2008-09-28 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »