Kanehall, Vitehall och banvallen

Kanehall
Ur marken höjer sig en kulle som har haft olika roller under gångna århundraden. Utsikten är till största del skymd sommartid, men bakom trädtopparna finns både havet, hamnen och det omgivande landskapet. Med möjlighet till förvarning om annalkande faror blev Kanehall en tillflyktsplats i orostider under 1700-talet. På 1800-talet fick kullen en fredligare roll när stadsborna ville avnjuta vyerna för nöjes skull och för att underlätta detta byggdes trappan. Tanken på stadsvandringsleder fanns redan år 1907 då Planteringsföreningen tyckte att promenadstigar skulle anläggas i skogarna runt staden.

Förslaget avslogs men året därpå beviljade stadsfullmäktige 250 kronor "för bekvämare bestigning av utsiktshöjden Kanehall" vilket gjorde att trappan förbättrades. Dessutom beviljades bidrag till två soffor och två bänkar uppe på hallen.
Kanehall är den enda kända växtplatsen i Sölvesborg för den lilla ormbunken gaffelbräken.

Trappa vid Kanehall. Foto: Kristina Höijer

Vitehall
Innan lövsprickningen är utsikten från toppen av Vitehall vidsträckt. Man ser havet och Hanö i söder, Ryssberget i norr, Blekinges skogar i öster och Skånes slätter i väster. De två kullarna är anlagda och döljer stadens högvattenreservoar. Den västra byggdes år 1922 för att ge ett jämnt tryck i vattenledningsnätet. Det var viktig för en god brandberedskap men medförde också en bättre vattenförsörjning till husen i staden.

Under senare halvan av 1800-talet skedde vattenförsörjningen på stadsgårdarna med gamla grävda brunnar. Brunnarna var ofta otäckta vilket oroade ortens läkare som höjde ett varningens finger mot detta ohygieniska förfarande. För att förbättra tillgången på bra vatten borrades år 1892 en 300 m djup brunn på rådhustorget. Brunnen användes fram till 1920-talet. År 1922 hade den moderna bekvämligheten vattenklosett spridit sig till hela 8 olika hus.
Taxan för att använda sig av vattenledningsnätet per år var 1922:
För hushållsförbrukning erlades en avgift av 1,50 kr för varje påbörjat 1000 kr taxeringsvärde.
5 kr för varje häst- eller nötkreatur.
20 kr för varje kran i rakstuga och fotografiatelje.
1 kr per 1000 st. inmurade tegel.
50 öre per kubikmeter betong.
Samma år påpekar Svenska Stadsförbundet i en skrivelse till Stadskamreren Sveding:
Så mycket anser byrån sig emellertid redan nu kunna säga, att vattenledningskommittén synes hava räknat med väl små inkomster. Vid ett kommunalindustriellt verk bör man nämligen, enligt byråns åsikt, sträva därefter, att inkomsterna förränta det i verket nedlagda kapitalet. Bidrag av skattemedel bör om möjligt endast förekomma under de första driftsåren.

Banvallen
Vid 1800-talets slut hindrades utvecklingen i gränslandet Blekinge-Skåne-Småland av ett underutvecklat vägnät. Transporterna av granit från stenbrottet i Hägghult, ved från skogarna i snapphanebygd, torv från Hökön och andra handelsvaror behövde en järnväg. Arbetet blev både besvärligare och dyrare än beräknat. Främsta orsaken till felräkningen var den tunnel, Skånes första, som sysselsatte 30 personer dygnet runt. Byggandet av Sölvesborg-Olofström-Elmhult Järnväg (S.O.E.J) blev det för sin tid dyraste i Sverige.
Invigningen ägde rum 23 maj 1901. En kombinerad 2:a och 3:e klassvagn med bekvämlighetsinrättningar, en lastvagn samt tågfinkan fanns med bland de totalt 10 vagnar ?hvilkas respektabla dimensioner gjorde, att tåget blef ganska långt?. Med på turen fanns också ett tjugotal passagerare. Enligt tidtabellen kunde den 72 km långa resan påbörjas i Sölvesborg 06.30, och avslutas i Älmhult 09.25. Var det många godsvagnar med tog resan längre tid. Trots detta var järnvägen det snabbaste likaväl som det bekvämaste sättet att resa, enligt Svenska Turistföreningens Resehandbok om Blekinge, också den från början av förra seklet.
Trots stora mängder gods gick S.O.E.J i konkurs efter några få år. Sölvesborgs stad gjorde en förlust på 370.000 kr, men det ansågs ändå att järnvägens betydelse för stadens affärsmässiga utveckling uppvägde det. Ett nytt bolag bildades och persontrafiken fortsatte fram till år 1984

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2008-10-01 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »