Brötalyckan och kogubbarna

Bokskog under hösten.  Foto: Kristina Höijer

Brötalyckan
Staden fick en viss inkomst från ollongälden, den avgift svinägarna betalade för att ha sina djur bökande i skogen. Det var sällsynt att skog med bärande träd (t.ex. bok och ek) såldes ut, men 1793 köpte Carl Axel Wachtmeister ett stort område i Bråta Häfve för 50 riksdaler. Det var en stor summa pengar, och de började snabbt spenderas. Rådhustrappan lagades, gatan utanför rådhuset stensattes och det planterades 32 träd runt torget. Efter dessa utgifter fanns bara hälften av inkomsten från försäljningen kvar.

Mulbete
Området brukades långt innan idrottsplatsens tid, då som odlings- och betesmark. De små jordlotterna i staden räckte sällan till för invånarnas behov. Därför tilldelades stadsgårdarna en bit mark utanför staden för odling av bl.a. potatis, råg, lin, hampa och tobak. Den mark som inte lämpade sig för odling användes som bete för oxar, hästar och kor. Betesmarken tillhörde staden och gav viss inkomst genom de mulbetespenningar ägarna fick betala för sina djur. Mulbetespenningen gav år 1850 Sölvesborgs stad 534 riksdaler, vilket idag motsvarar ca 25 000 kronor. Betet var gratis för de ansvariga för stadens gästgiveriskjuts, men det gällde bara de hästar som användes för skjutsen, inte sto eller föl.

Kogubbarna
För djurens tillsyn under mulbetet i juni till oktober tillsattes årligen två särskilda kogubbar eller kovaktare. År 1867 fick Pehr Andersson uppdraget, till en lön av 37 öre dygnet och med en detaljerad tidtabell att följa. "Att hvarje morgon kl. 6 infinna sig wid grinden vid stadens södra ända eller vid Repslagarebanan, der till halv 7 invänta och emottaga kreaturen samt förblifva hos dem i marken till kl. 8 fm; att kl. 5 återigen inträffa i marken för att kl. 6 hopsamla och hemdrifva kreaturen så att de senast kl. 7 på aftonen kunna wara på samma ställe, der de om morgonen aflemnats, af ägaren återbekommas; dock böra de, ifall ägaren då icke är tillstädes, släppas genom grinden för att sjelfva driva till sina hem, hvarwid waktaren skall tillse, det de icke återigen utgå å bete eller stanna å gatorne förrän de kommit till sina behöriga hemwist."
För Pehr gällde också att vårda djuren väl. "Att slå eller illa hantera kreaturen warder waktaren strängeligen förbjudet; beträdes han härmed eller i öfrigt wisa sig försumlig i sina åligganden, warder han skild från tjensten samt förlustig den hvarje wecka innehållna dagspenning."

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2008-10-01 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »