Valje och Sissebäcks gårdar

Valje Halvö
Naturreservatet i Valje omfattar landskapet kring den kulturhistoriskt intressanta Valje gård och utgör en udde i Valjeviken. Inom området finns såväl helt öppna smååkrar och betesmarker som mer eller mindre slutna lövbestånd. I dessa lövbestånd finns ett stort antal äldre träd, främst ekar med imponerande stamdiametrar, vilka tidigare utgjort solitärer i ett mer öppet haglandskap. Öster om järnvägen består området huvudsakligen av lövskog, där bok dominerar men med ett stort inslag av andra lövträd. Områdets flora visar exempel på näringskrävande arter som i övrigt är ganska sällsynta i Blekinge. Bl.a. är skogsbingel, myskmadra och tandrot vanligt förekommande.

Valje Halvö

Vid de gamla ekarna växer den mycket sällsynta tårtickaren (inonotus dryadeus). De gamla träden inom Valjeområdet ger livsbetingelser åt bl.a. hålbyggande fåglar, skalbaggar och andra insekter. Dessutom hyser de en rik och ur vetenskaplig synpunkt värdefull lavflora med flera utrotningshotade arter.

Havsviken utanför halvön är en övervintringslokal för fågel av internationell betydelse. Under perioden dec - jan kan upp emot 10.000 individer beskådas.

Valje gård
Flera arkeologiska fynd visar att platsen för herrgården har varit bebodd och brukad sedan stenåldern. Efter att ha tillhört kyrkan och danska kronan övergick ägandet i svenska kronans ägo genom freden i Roskilde år 1658. Det nuvarande corps-de-logiet uppfördes omkring 1740 tillsammans med två flyglar. Samtidigt anlades en trädgård med barockens symmetriska mönster som förebild. År 1746 förvärvades gården av friherre Gabriel Erik Sparre. Han blev senare både fajansfabrikör i Sölvesborg och landshövding i Kristianstad län. Den västra flygeln revs och ersattes med ett kokhus. Gårdens jordbruk minskade i betydelse under 1800-talet, varefter det främst blev ett maison de plaisance för familjen Trolle-Wachtmeister. Under epoken som sommarnöje ersattes den ursprungliga östra flygeln med en villa i nationalromantisk stil.

Valje Herrgård Foto: Jonte Göransson

Sissebäcks gård
Under semedeltiden ägdes gården av ärkebiskopen i Lund. Efter reformationen drogs gården in till kronan för att senare övergå i privat ägo. Under 1700-talet uppfördes i två större tullmjölkvarnar i anslutning till Sissebäcken. Dessa var i drift långt in på 1800-talet, och konkurrerade under denna tid ut vindmöllan på Klinta i Hjalmar Sterns park.
I början av förra seklet fanns ett pensionat i corps-de-logiet och närliggande byggnader. Det drevs av f.d. kammarjungfrun på Trolle-Ljungby slott, Elna Löfgren, och hennes bror "Loftakallen". En samtida broschyr skriver: "Från att först endast ha varit en plats dit traktens befolkning, den närbelägna Sölvesborgs stad och landsbygden omkring sökte sig, har Valje Pensionat på senare år blivit en sommar- och semesterort, som man numera räknar med från vida trakter av vårt land samt från utlandet i synnerhet grannlandet Danmark.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2008-10-01 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »