Vänortspolicy

Mål
Målet skall vara att
 • utveckla en ömsesidig vänskap och förståelse mellan kommunerna
 • skapa kontakter och möten mellan medborgarna och därigenom öka kunskaperna om varandra
 • vårda det gemensamma kulturella och historiska arvet.

Samarbetsområden
Inom nedannämnda områden ges exempel på olika former av samarbete:

Kommunövergripande

 • erfarenhetsutbyte mellan politiker
 • erfarenhetsutbyte mellan kommunalt anställda
 • strategisk planering
 • kontaktförmedling

Föreningsliv

 • verka för utbyte mellan föreningar
 • kontaktförmedling inom föreningslivet

Kultur

 • kontaktförmedling mellan olika kulturutövare
 • deltagande i kulturarrangemang

Miljö

 • erfarenhetsutbyte mellan kommunala miljöinstanser
 • erfarenhetsutbyte mellan ideella miljöorganisationer
 • gemensamma miljöförbättrande projekt

Näringsliv/Arbetsmarknad

 • utbyte av idéer och erfarenheter
 • skapande av gemensamma projekt

Skola

 • erfarenhetsutbyte mellan lärare
 • elevkontakter och klassutbyte
 • gemensamma projekt
 • elevarbeten

Turism

 • marknadsföring av varandras kommuner gentemot de egna invånarna
 • förmedling av kontakter


Träffar med anledning av pågående projekt inom ovanstående delområden, föreningsutbyte o.dyl. sker då behov föreligger. Tillgängliga medel i respektive vänortskommuns budget styr i vilken grad utbyte är möjligt.

Finansiering
Den gästande parten skall, om inte annat särskilt överenskoms, betala resor till och från den ankomstort i värdlandet som parterna kommit överens om.

För inbjudna gäster vid officiella möten/arrangemang ansvarar värdkommunen för inkvartering på lämpligt sätt, måltidskostnader, resekostnader inom värdkommunen samt andra kostnader som är förknippade med värdpartens arrangemang.

Värdlandet tillhandhåller tolk i den mån så erfordras och svarar för kostnaderna.

Vänorterna samarbetar om medelsansökningar från EU-fonder, SIDA eller andra externa bidragsgivare, vid gemensamma projekt och arrangemang.

Värdparten påtar sig inte kostnader i samband med sjukdom eller olyckshändelse som drabbar den gästande parten under vistelse i värdlandet utöver vad som följder det juridiska ansvaret enligt lag.

Bidrag (gäller Sölvesborgs kommun)
Föreningar, konstnärer, kulturarbetare m.fl., som på eget initiativ, deltar i organiserade vänortsbyten, utställningar eller andra arrangemang, kan erhålla kommunala bidrag enligt de regler som fastställts.
Bidrag söks hos fritids- och kulturnämnden.

För projekt inom skolans område kan bidrag erhållas enligt fastställda regler. Bidrag söks hos barn- och utbildningsnämnden.

Projektkostnader, som ej täcks av externa bidrag, beslutas i varje särskilt ärende för sig.

Vänortsträffar
Officiella träffar sker efter särskilda beslut av kommunledningen och styrs av tillgängliga medel i respektive års budget.

Denna vänortspolicy har godkänts av kommunstyrelsen i Sölvesborg den 15 augusti 2000.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2005-12-05 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »