Trygghetsmätning 2019

Tillsammans med Polisen genomför Sölvesborgs kommun årligen en trygghetsmätning.

 För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Sölvesborgs kommun årligen en trygghetsmätning. Kommunen delas in i olika områden och i varje område sker ett slumpvis urval, i åldersgruppen 16-85 år, på 300 personer från folkbokföringen som tillfrågas att besvara enkäten.

 Undersökningen genomförs för att få större kunskap om hur du som invånare ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna. Enkäten tar även upp frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Undersökningen skickas ut till de som tillfrågas med början den 20/8 och insamlingen avslutas den 9/10. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

För att få ett bra underlag att arbeta med är det viktigt att så många som möjligt svarar på undersökningen.

Resultatet från trygghetsmätningen är en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i Sölvesborgs kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Undersökningen kommer skickas ut till de som tillfrågas med början den 15/8 och insamlingen avslutas i början av oktober. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta:
Polisinspektör Mats Trulsson
Telefon 010-56 20 200

 

Fakta
  • Den 15/8 2019 skickas enkäten ut tillsammans med ett följebrev med information.
  • Ca två veckor efter skickas det ut en påminnelse i form av ett vykort till de sär svaret inte kommit in.
  • Ytterligare två veckor senare skickas det ut en ny påminnelse med ett nytt exemplar av enkäten.
  • I början av enkäten av oktober avslutas insamlingen av undersökningen.
  • Därefter sammanställs resulteten och kvalitetskontrolleras.
  • I slutet av oktober och början av november kommer polis och kommuner att ta del av resultaten.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2019

Skriv ut