Sölvesborgs kommun

Bryggor och sjöbodar

Det finns särskilda regler både när det gäller bryggor och sjöbodar.

För att få bygga i eller intill vatten, till exempel en brygga, kan det krävas flera olika typer av tillstånd.

Bryggor

Bygglov

Bryggor är bygglovspliktiga om de ingår i en småbåtshamn. För en enstaka brygga som är tänkt att användas till en fastighet behöver man däremot inte bygglov.

Bryggor ska stämma överens med eventuella bestämmelser i detaljplan. Enligt Naturvårdsverket bör man undvika att uppföra bryggor inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett negativt sätt.

Strandskyddsdispens

För att få bygga en brygga krävs dispens ifrån strandskyddsbestämmelserna om sådana finns där man vill bygga. Dispens från strandskydd söks hos kommunen. Vid skyddade områden söks dispens hos Länsstyrelsen.

Vattenverksamhet

Att bygga eller renovera en brygga är en vattenverksamhet som kan kräva tillstånd. Tillstånd för vattenverksamhet söks hos Länsstyrelsen.

Sjöbodar

En sjöbod är en enkel förrådsbyggnad, oftast placerad i ett strandnära läge och avsedd för förvaring av båttillbehör och/eller fiskeredskap.

De allra flesta sjöbodarna i Sölvesborg kommun ligger på kommunens mark. Du kan äga din sjöbod men marken under sjöboden arrenderas av kommunen. Regler för vem som har rätt att arrendera mark för sjöbodsändamål har bestämts av kommunfullmäktige. Kommunen förmedlar inte köp av sjöbod.

Bygglov

Ska du bygga en ny sjöbod eller bygga om en befintlig behöver du bygglov. Byggnadens användning ska tydligt framgå av bygglovsansökan och ritningar. Det är inte tillåtet att använd en sjöbod som bostad eller för övernattning.

För att fukt i fiskeredskapen ska kunna torka ut har sjöboden av tradition utförts med "luftig" golv-, vägg- och takkonstruktion. En sjöbod ska därför vara oisolerad. Den får inte innehålla installationer för vatten och avlopp. Elinstallation kan godtas. Sjöboden ska ha en färgsättning som passar in i den lokala traditionen.

Strandskyddsdispens

För att bygga en sjöbod kan dispens från strandskydd komma att krävas.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut