Sölvesborgs kommun

Bygglovsprocessen

Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av byggnader behöver du ofta ett bygglov. Bygglov är ett skriftligt tillstånd som lämnas av byggnadsnämnden. Byggloven styrs av Plan- och bygglagen och prövar bland annat utformning och placering med hänsyn till översiktsplan, detaljplaner samt landskaps- och stadsbilden.

Kravet på bygglov är till för att vi ska följa samhällets intressen. Det du ansöker om att få göra, bör inte strida mot detaljplan eller översiktsplan. Det handlar också om att inte skapa problem för dina grannar eller andra människor. Byggloven är kommunens sätt att ta ansvar för att vi bygger hus på lämpliga platser och att det vi bygger stämmer med de krav och normer som finns för säkerhet, hälsa och miljö.

Bestämmelserna för bygglov är olika:

 • Inom detaljplanerat område.
 • Inom områdesbestämmelser.
 • Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse.

Detaljplaner och områdesbestämmelser innehåller juridiskt bindande bestämmelser som reglerar byggrätten och markanvändningen inom en fastighet eller ett område.

Utanför område med detaljplan är det färre byggåtgärder som kräver bygglov, dock förekommer det också områden med sammanhållen bebyggelse där man måste söka bygglov i nästan samman utsträckning som inom detaljplan.

Du behöver bygglov när du vill

 • Bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad.
 • När du vill ändra en byggnad så att någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri tillkommer.
 • När du vill använda en byggnad för ett nytt ändamål (om förändringen är väsentlig).
 • När du vill uppföra mur eller plank.
 • När du vill anlägga parkeringsplatser.
 • När du anordnar upplag eller materialgårdar.
 • När du vill uppföra en fast cistern för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • När du vill anlägga idrottsplatser, skidbackar, friluftsbad, golfbanor, tunnlar och bergrum, med mera.
 • När du vill anlägga tidsbegränsade anläggningar som exempelvis nöjesparker, arrangemang, campingplatser, med mera.

Inom detaljplanerat område krävs dessutom bygglov för att:

 • Ändra utseende på byggnader genom att färga om fasaden till en annan kulör samt byta fasad- och taktäckningsmaterial. Även andra anläggningar som påverkar utseendet, till exempel att ta upp ett fönster i fasaden.
 • Bygga nytt, bygga till eller väsentligt ändra ekonomibyggnader, som exempelvis förråd.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.
 • Montera solenergianläggningar.

Du behöver inte bygglov för att:

 • Bygga en mur, ett plank eller ett skärmtak kring eller över uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset. Dock får inte muren eller planket vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
 • Bygga skärmtak över altaner, balkonger eller entréer, om du inte har skärmtak tidigare som tillsammans med det nya taket blir mer än 15 kvadratmeter, eller finns närmare gränsen än 4,5 meter.
 • Bygga komplementbyggnader nära ditt bostadshus som tillsammans med andra komplementbyggnader som du byggt på din tomt med stöd av undantag från krav på bygglov inte är större än 15,0 kvadratmeter (friggebod).
 • Har en taknockshöjd som är mindre än 3,0 meter.
 • Inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter
 • För en tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Ta kontakt med stadsarkitektavdelningen innan du sätter igång med bygget.

Bor du inom strandskyddat område kan du behöva strandskyddsdispens även om du inte behöver bygglov.

Så här söker du bygglov

En ansökan om bygglov kan antingen lämnas in på papper eller skickas via e-post. För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. Till bygglovsansökan ska man bifoga:

 • Ansökan.
 • Teknisk beskrivning.
 • Situationsplan upprättad på en aktuell nybyggnadskarta i skala 1:500. Nybyggnadskartan beställs via E-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Ritningar; fasad, plan och sektionsritningar i skala 1:100.
 • Markplaneringsritning.
 • Kontrollplan.
 • Uppgift om kontrollansvarig vid större anläggningar.

På ansökningan ska du skriva vad ansökan gäller för typ av bygglov, vilka färger byggnaden ska få, försörjning av vatten och avlopp och annat som är viktigt för bygglovet.

På nybyggnadskartan visar du placeringen av byggnaden eller byggnaderna, alla yttermått, avstånd till fastighetsgränser och plushöjder på färdigt golv.

På de ritningar som du bifogar till bygglovshandlingen ska du ange fastighetsbeteckningen, åtgärd, skala och datum. Handlingarna ska vara tydligt beskrivna både befintliga byggnader och vad som är nytt. Byggnaderna ska vara måttsatta och avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska vara utritat. Både befintliga och nya marknivåer ska redovisas. Vid nybyggnation ska höjdangivelse på den färdiga golvnivån redovisas.

Ritningarna ska vara lättlästa och utförda på vitt olinjerat papper, helst i A3-format

Bygglovsprocessen

Behöver du bygglov?

Om du behöver bygglov eller inte beror på vad du vill göra och var du ska göra det. Du behöver bland annat bygglov om du ska bygga nytt-, om eller till samt om du ska ändra en byggnads användningssätt. Ta hjälp av boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få mer information.

Beställ nybyggnadskarta

När du ska göra en tillbyggnad eller nybyggnad, krävs en situationsplan upprättad på en aktuell nybyggnadskarta i skala 1:500. Den använder du som ett underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. Nybyggnadskartan visar detaljplanens bestämmelser, till exempel hur högt du får bygga och hur mycket du får bygga.

Beställ nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnadskartan levereras inom tre veckor av Sölvesborgs tekniska avdelning.

Lämna in din ansökan

Anmälan hittar du bland bygglov och andra åtgärder på den här länken till kommunens e-tjänsteplattform. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Oftast behöver du även lämna in en kontrollplan och anmäla en kontrollansvarig. Tänk på att lämna in en komplett ansökan från början, då går handläggningen snabbare.

När din ansökan kommer in registreras den. Om kompletteringar behövs kommer en handläggare att höra av sig till dig.

Handläggningstid

När ansökan är komplett gör vi en bedömning av den och ser om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Ibland skickar stadsarkitektavdelningen remisser till berörda grannar eller sakkunniga inom vissa områden. Du har enligt lag rätt att få ett beslut inom 10 veckor, om du skickat in komplett ansökan (20 veckor vid komplicerade ärenden). Normalt går handläggningen snabbare än så.

Bygglovsbeslut

Ett beviljat bygglov innebär att byggnadsnämnden godkänner det du vill göra. Dock får du inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked. Oftast får du startbesked efter ett tekniskt samråd med byggnadsinspektören, alternativt samtidigt som bygglovsbeslutet.

Om du inte påbörjar den åtgärd som du fått bygglov för inom två år så upphör lovet att gälla. Lovet upphör även om åtgärden inte avslutats inom fem år.

Tekniskt samråd

Du och din kontrollansvarige kallas till ett tekniskt samråd. Där träffar du byggnadsinspektören för att gå igenom kontrollplanen och diskutera arbetets planering och organisation, eventuell rivningsåtgärd och behov av arbetsplatsbesök.

Tekniskt samråd ska hållas för de flesta åtgärder där det krävs en kontrollansvarig.

Startbesked - innan du får börja bygga

För att kunna börja bygga behöver du ett startbesked. Ser allt bra ut på det tekniska samrådet kan du snabbt få ett startbesked av byggnadsinspektören. Vid enklare ärenden där tekniskt samråd inte krävs kommer startbeskedet samtidigt som bygglovet.

När du fått startbeskedet kan du börja bygga. Observera att beslutet inte vinner laga kraft förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet är taget, oavsett om du har fått startbesked.

Utstakning

I startbeskedet tas beslut om det behövs en utstakning. Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken enligt bygglovsbeslutet. Även höjdsättning kan förekomma i samband med utstakning. Utstakning sker alltid vid större nybyggnationer samt om byggnader är fristående.

Utstakning kan utföras av mätningsingenjören eller någon annan som är godkänd av byggnadsnämnden.

Arbetsplatsbesök

Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar byggnadsinspektören bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs. Även en rundvandring för att upptäcka uppenbara fel genomförs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren (du som bygger). Efter besöket skickar byggnadsinspektören ett protokoll över vad som sagts och bestämts under besöket. Protokollet skickas till samtliga närvarande.

Antalet arbetsplatsbesök bestäms på det tekniska samrådet. Vid enklare byggnationer, exempelvis inglasning av uteplats, behövs inget arbetsplatsbesök.

Slutsamråd

När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du i god tid meddela byggnadsinspektören så att ni kan boka in ett slutsamråd. På slutsamrådet närvarar även kontrollansvarig.

På slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig:

 • Redovisa att bygglovet följts.
 • Redovisa att kontroller enligt kontrollplanen utförts.
 • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts, till exempel att utstakning har utförts.
 • Redovisa begärda intyg, exempelvis sotarintyg.
 • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation från arbetsplatsbesöken.

Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked.

Slutbesked - innan du får använda byggnaden

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av byggnadsinspektören. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas innan du har fått slutbeskedet om inte byggnadsnämnden beslutat annat.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut