Sölvesborgs kommun

Friggebod, attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra attefallshus på maximalt 25 eller 30 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Friggebod

En friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov eller anmälan. Trots att du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Friggeboden är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad. Tänk på att om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs godkännande från berörda grannar. Godkännandet bör vara skriftligt.

En friggebod kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det viktiga är att den används som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Attefallshus och attefallsåtgärder

Utöver vad detaljplanen medger för ditt område får man i vissa fall uppföra attefallsåtgärder.

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver en anmälan till Stadsarkitektavdelningen.

Många av de åtgärder som är undantagna från krav på bygglov enligt Plan- och bygglagen får endast uppföras eller utföras på eller i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. En åtgärd får endast göras på enbostadshus. Det är därför viktigt att veta när en bostadsbyggnad är ett en- eller tvåbostadshus eller ett flerbostadshus.

Alla attefallsåtgärder ska följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktionerna inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Bygglovsbefrielsen för attefallsåtgärder gäller inte vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kommunen har gjort ställningstaganden i översiktsplanen om särskilt värdefulla områden för kulturmiljö. Om du är osäker på om din byggnad är särskilt värdefull eller ingår i ett sådant område kan du kontakta stadsarkitektavdelningen och fråga.

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad som får vara max 25 m² eller komplementbostadshus max 30 m².

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • Ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • Får vara högst 25,0 m² eller 30,0 m²
 • Tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter
 • Ska vara fristående
 • Ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • Ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • Ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
 • Inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Att attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 • Om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Nya regler för Attefallshus från 1 mars 2020

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 till 30,0 m². Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020.

Utökning till 30,0 m² gäller endast attefallshus som används som komplementbostadshus. Komplementbostadshus är en sorts komplementbyggnad som är inredd som en självständig bostad. Komplementbostadshus kan användas antingen som permanentbostad eller som fritidshus. Attefallshus som används som komplementbyggnader, som till exempel garage, förråd eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25,0 m². Fram till den 1 mars 2020 är det fortfarande högst 25,0 m² som gäller.

Attefallstillbyggnad på högst 15 m² på ett en- eller tvåbostadshus

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

 • Den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • En- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare
 • Den får ha högst 15,0 m2 bruttoarea
 • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • Den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara bygglovsbefriade attefallstakkupor:

 • De får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
 • Takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Det finns ingen definition av takkupa i plan- och bygglagstiftningen. Enligt TNC:s Träbyggnadsordlista är en takkupa ett utskjutande parti av yttertak utbyggt i takfall och försett med fönsteröppning framtill. (Terminologicentrum TNC: Träbyggnadsordlista 1975. Tillgänglig på Rikstermbanken)

Det är enbart för takkupor som lovbefrielsen gäller. Det är alltså inte möjligt att bygga en liknande åtgärd som exempelvis frontespis, takfönster eller burspråk med stöd av undantaget. Om man vill uppföra något som liknar en takkupa, men som inte är en takkupa, behöver man i stället söka bygglov. Eventuellt kan åtgärden uppföras utan bygglov med stöd av något annat undantag som exempelvis attefallstillbyggnad eller liten tillbyggnad i form av uppstickande byggnadsdel.

Handlingar som krävs för din anmälan

 • Anmälan, som du hittar bland bygglov och andra åtgärder på den här länken till kommunens e-tjänsteplattform. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Granneintyg, krävs om byggnaden hamnar närmre tomtgräns än 4,5 meter. Det är inte möjligt att placera en Attefallsbyggnad eller Attefallstillbyggnad närmare allmän platsmark, såsom gata, park, natur, än 4,5 meter.
 • Situationsplan, i skala 1:500. Rita in byggnadens placering på fastigheten och ange mått till fastighetsgränser. En situationsplan beställer man av Sölvesborgs tekniska avdelning och levereras inom tre veckor. Beställning görs på den här länken till kommunens e-tjänsteplattform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (krävs ej vid anmälan om attefallstakkupor).
 • Plan-fasad och sektionsritning, ska redovisas i skala 1:100. Samtliga fasader ska redovisas. Redovisa tydligt vad som är glasad del och vad som är panelvägg eller liknande. På planritning ange bredd och längd på byggnaden samt redovisa var öppningar/fönster placeras. Redovisa rumsanvändning. . Sektionsritningen är en vertikal genomskärning av byggnaden som ska visa hur den är uppbyggd. På en sektionsritning ska nockhöjd redovisas. Redovisa även innertakmåtts.
 • Teknisk beskrivning, En teknisk beskrivning är ett dokument som beskriver projektets tekniska delar. Handlingen redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är en beskrivning av grundläggning, bärandestomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet. Den tekniska beskrivningen kan även utformas som en detaljritning där de olika materialen och dimensionerna framgår. Den tekniska beskrivningen ska vara anpassad till ert specifika projekt.
 • Förslag till kontrollplan, En kontrollplan är ett dokument som ska anger vilka kontroller som ska utföras som egenkontroll och vilka intyg och övriga handlingar. I vissa fall krävs en kontrollansvarig.

Fler handlingar kan behövas.

Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om startbesked. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din anmälan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut