Sölvesborgs kommun

Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal så ska du göra en anmälan till Bygglovsavdelningen. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Till din anmälan

  • Gör din anmälan på byggportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Fasadritningar, ska redovisas i skala 1:100. Fasadritningen ska visa skorstenens placering på hustaket. Hela fasaden ska redovisas och skorstenen ska mynna över nock och vara minst en meter över taktäckningen. Har man redan en skorsten går det bra att redovisa foto på sin skorsten.
  • Planritning, ska redovisas i skala 1:100. Redovisa eldstadens placering i huset.
  • Specifikation/produktblad, En specifikation på eldstaden som bevis på att den uppfyller kraven i Boverkets byggregler. Vid nybyggnad av skorsten ska en specifikation även lämnas på denna. Mer information om kaminer och eldstäder finns på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Förslag till kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som ska anger vilka kontroller som ska utföras som egenkontroll och vilka intyg och övriga handlingar. Exempel på hur de kan se ut hittar du längre ner på den här sidan.

Innan arbetet får påbörjas måste du ha fått ett beslut om startbesked från byggnadsnämnden. Av startbeskedet framgår även vad som ska göras och vilka handlingar som ska skickas in för att få ett slutbesked. Du måste även ha ett slutbesked för att få börja använda den nya eldstaden, kaminen eller öppna spisen. För att slutbesked ska kunna utfärdas måste en anmälan om färdigställande samt skorstensteknikers godkännande och en verifierad kontrollplan lämnas in till byggnadsnämnden när åtgärden är slutförd. Därefter får anläggningen tas i bruk.

Tips för en lyckad installation

  • Ta alltid kontakt med en skorstenstekniker innan installationen för att få råd om placering, storlek på eldstaden samt brandskyddsdetaljer och uppstigningsanordningar. Det minskar risken för brand och du kan undvika onödiga kostnader.
  • Tänk på att skorsten bör mynna över nock och vara minst 1,0 meter över taktäckningen om inte särskilda förhållanden föreligger.
  • Kontrollera alltid att bjälklaget klarar av vikten av eldstaden. Vid osäkerhet, låt någon sakkunnig inspektera bjälklaget.
  • Eld förbrukar mycket syre från rumsluften. Se till att rummet har god ventilation. Det bästa är att eldstaden får luft direkt utifrån.

Att tänka på

Eldstäder avsedda för trivseleldning kan inte användas som primär värmekälla. Följ eldningsinstruktionerna för just Din eldstad. Saknar du eldningsinstruktioner är en bra tumregel att aldrig elda mer än 3 kg ved per timme, och inte längre än 3–4 timmar. Låt alltid kaminen vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risk att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Värmeöverföring kan då ske till brännbara byggnadsdelar och risken för brand ökar.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut