Sölvesborgs kommun

Komplementbyggnader

Det krävs oftast bygglov för nybyggnad, det vill säga att uppföra en ny byggnad, eller att flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad. Nybyggnad definieras i plan- och bygglagen, PBL, som uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Att exempelvis flytta en byggnad från en plats till en annan plats på tomten är nybyggnad. Detsamma gäller även vid flytt av en byggnad till en annan tomt. För komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus samt för ekonomibyggnader finns det vissa undantag från lovplikten. Det finns även undantag för vissa mindre byggnader på allmän plats, för fristående väderskydd för kollektivtrafiken samt för åtgärder för totalförsvaret. Kommunen kan i vissa fall besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt för nybyggnad. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det aktuella området.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan

Utanför ett område med detaljplan är det, i vissa fall, möjligt att uppföra en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov.

Det krävs bygglov för nybyggnad. På vissa platser får man dock uppföra en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs heller ingen anmälan för att göra en sådan komplementbyggnad.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en komplementbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov:

 • Åtgärden ska göras utanför ett område med detaljplan
 • Komplementbyggnaden byggs utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"
 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus
 • Komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset
 • Komplementbyggnaden ska vara fristående
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • Att komplementbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

Här kan du läsa mer om komplementsbyggnader utanför detaljplan på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomibyggnad

I områden som inte omfattas av detaljplan får ekonomibyggnader uppföras eller byggas till utan bygglov. I områden som omfattas av detaljplan krävs däremot bygglov.

Begreppet ekonomibyggnad för jordbruket, skogsbruket eller annan liknande näring är inte definierat i plan-­ och bygglagen, PBL. Fisket räknas till de med jordbruk och skogsbruk besläktade näringar som omfattas av undantaget från bygglovsplikt. Även rennäringen räknas som en sådan annan liknande näring som omfattas av undantaget. Vad som utöver fiske och renskötsel avses med annan likande näring beskrivs inte närmare i lagens förarbeten. Detta får i stället avgöras genom rättspraxis (jfr prop. 1947:131 sid. 166 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och MÖD 2016-11-09 mål nr P 2273-16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Hur ska man bedöma om det är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad

För att avgöra om en byggnad är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad måste en helhetsbedömning göras där hänsyn tas till flera olika faktorer. I rättspraxis har domstolarna tagit upp följande omständigheter som kan ge vägledning för bedömningen:

 • Om det finns en jordbruks-, skogsbruksverksamhet eller annan liknande näring,
 • Om byggnaden är till för den verksamheten eller om den hör till ett självständigt företag,
 • Byggnadens utformning och standard.

När krävs bygglov?

I områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller göra en annan ändring av ekonomibyggnader.

Bygglov krävs också för åtgärder som innebär att ekonomibyggnaden tas i anspråk eller inreds, helt eller delvis, för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller som finns angivet i det senaste lämnade lovet. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Även om en ekonomibyggnad ligger utanför detaljplanelagt område kan bygglov krävas. Det gäller när kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ekonomibyggnader kräver bygglov. För att kommunen ska få göra detta måste det finnas särskilda skäl för bygglovsplikt. Särskilda skäl kan vara att området är känsligt med hänsyn till landskapsbilden eller bebyggelsens karaktär eller att risken för störningar gör att krav på bygglov är motiverat. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 703 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Här kan du läsa mer om ekonomibyggnader på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra tillstånd kan krävas

Även om en ekonomibyggnad inte kräver bygglov kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara tillstånd eller anmälan för stor djurhållning eller för att vidta åtgärder nära allmän väg samt tillstånd från strandskydd.

Här kan du läsa mer om tillstånd, dispenser och anmälan på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut