Sölvesborgs kommun

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Kulturvärde är en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt perspektiv. Det kan vara såväl enskilda byggnader som helhetsmiljöer.

Det är inte bara slott och herrgårdar som kan vara kulturhistoriskt värdefulla, utan även enkel och vardaglig bebyggelse som exempelvis är tidstypisk och som inte har förändrats allt för omfattande. Byggnader som är typiska för en viss plats eller någons levnadsvillkor kan också anses vara kulturhistoriskt värdefulla. Det handlar om vad man kan utläsa ur en miljö, till exempel levnadsvillkor och resurser i förfluten tid, byggnadstekniker, materialval, stil och form. En miljö måste alltså inte vara speciellt ålderdomlig eller ovanlig för att vara intressant.

Ändring av byggnad med kulturhistoriskt värde

I plan- och bygglagen står det att du måste vårda din byggnad och se till att den inte förvanskas. Den som äger en byggnad måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad. Vid ändringar ska byggnadens kulturvärden tas tillvara och utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det kan exempelvis handla om vilka fönster man kan byta till eller hur en tillbyggnad kan utformas.

En byggnad kan vara kulturhistoriskt värdefull även om den inte är utpekad i ett bevaringsprogram eller har en bestämmelser i en detaljplan. Men för att vara på den säkra sidan så fråga på Bygglovsavdelningen för vad som gäller.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut