Sölvesborgs kommun

Ovårdade tomter

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Byggnader ska underhållas och tomter ska skötas. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter samt trädgårdar.

Syftet med lagbestämmelserna är att minska risken för olyckor samt att se till att olägenheter inte uppkommer för trafik eller för människor. Byggnadsnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick och kraven regleras i plan- och bygglagen, (2010:900), PBL.

Ovårdade tomter

Tomter ska skötas så att risken för olyckor begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål (upplag) som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot är att betrakta som ovårdade. Det kan också vara in- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara. Du som fastighetsägare ansvarar även för att häckar och annan växlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

Om en fastighet är illa skött kan det bli påföljder för dig som fastighetsägare. Byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för röja på tomten. Förelägganden kan förenas med mycket höga viten. Vite är en avgift, en sorts böter, som tilldelas om du inte följer det föreläggande som byggnadsnämnden bestämt.

Oklippt gräsmatta eller maskrosor som växer vilt bedöms inte som ovårdad tomt. Träd, buskar och annan växtlighet som växer in på grannens tomt regleras genom jordabalkens regler (1970:994) JB, och är inte föremål för byggnadsnämndens tillsyn.

Förfallen byggnad

Ägaren av ett byggnadsverk är skyldig att underhålla byggnadsverket och hålla det i vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Det finns en skyldighet att hålla sin byggnad hel och ordnad. Detta innebär bland annat att renovering och underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens historiska eller miljömässiga värde.
Det är viktigt att påpeka att det är du som fastighetsägare som ska se till så att byggnaden inte förfaller detta gäller oavsett om du bor på adressen eller inte.

Om en fastighet är illa skött kan det bli påföljder för dig som fastighetsägare. Byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att laga eller reparera huset. I de fall huset skulle vara väldigt skadat kan byggnadsnämnden besluta om förbud att använda det eller så kan huset vara så skadat att det måste rivas. Om det behövs kan byggnadsnämnden genomföra åtgärderna på ägarens bekostnad eller lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för handräckning.

Förelägganden kan förenas med mycket höga viten. Vite är en avgift, en sorts böter, som tilldelas om du inte följer det föreläggande som byggnadsnämnden bestämt.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut